To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, kościerski, Lubań

Działka na sprzedaż Lubań,

2905 m2
91 000 PLN 31 zł/m2
Opis
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w miejscowości Lubań, gmina Nowa Karczma, działka nr 217/49 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Lubań, gmina Nowa Karczma, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 217/51 o pow. 0,2905 ha, obręb Lubań, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą nr GD1E/00047380/9. Nieruchomość położona jest w południowej części miejscowości Lubań, przy ulicy Tadeusza Maderskiego. W jej najbliższym otoczeniu znajdują się tereny o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym z zabudową usługową, tereny przeznaczone pod usługi, wykorzystywane w dużej mierze jako tereny wystawiennicze, tereny komunikacyjne. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Tadeusza Maderskiego (działka nr 217/23). W niedalekiej odległości znajduje się przystanek komunikacji autobusowej. Działka ma kształt dziesięcioboczny o średnio korzystnym stopniu zwartości. Od północy graniczy z pasem drogowym ulicy Tadeusza Maderskiego, od południa i wschodu z terenem wystawienniczym PODR w Lubaniu, od zachodu z działką zabudowaną budynkiem byłego internatu. Teren o łagodnym spadku w kierunku zachodnim. Działka jest niezagospodarowana, nie ogrodzona, prawie cała jej powierzchnia stanowi teren z niską nieurządzoną roślinnością trawiastą. Na stosunkowo niewielkiej części działki znajdują się drzewa i krzewy. Część zieleni stanowi zieleń urządzoną, w szczególności są to nasadzenia żywopłotowe znajdujące się przy granicy z pasem drogowym ulicy Tadeusza Maderskiego. Na działce znajduje się urządzenie budowlane w postaci przewodu kanalizacyjnego, związane z zabudową usytuowaną na działce nr 217/31. Dodatkowo, przez teren działki przebiega sieć elektroenergetyczna oraz sieć telekomunikacyjna. W zależności od charakteru infrastruktury znajdującej się na przedmiotowych działkach, Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo, do dnia przetargu, uregulowania sposobu korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe poprzez obciążenie nieruchomości odpowiednimi służebnościami przesyłu. W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości – w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy. Obciążenia nieruchomości W Dziale III księgi wieczystej Nr GD1E/00047380/9 ujawnione są wpisy dotyczące ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu ustanowionej aktem notarialnym Rep. A nr 914/2021 z dnia 02 marca 2021 roku, dotyczącej urządzeń elektroenergetycznych posadowionych na działce nr 217/51. Przeznaczenie nieruchomości Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Karczma w obrębie geodezyjnym Lubań, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 25 lutego 2013 roku działka nr 217/51 leży na terenie oznaczonym w planie symbolem C124-U – teren usług. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego, znajduje się w obszarze zespołu ruralistycznego wsi pofolwarcznej z połowy XX w. objętym ochroną konserwatora zabytków, nie stanowi cmentarza ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość nie jest położona na obszarze parku narodowego, nie znajduje się w zakresie ochrony konserwatora przyrody, na jej obszarze nie znajdują się pomniki przyrody, nie stanowi gruntu pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi stojącymi. Nieruchomość nie jest położona na obszarze: terenu górniczego; graniczącym z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa; morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego); morskim znajdującym się w granicach portu lub przystani morskiej, terenu zamkniętego, specjalnej strefy ekonomicznej. Na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego. Termin przetargu Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 22 września 2021 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, na I piętrze, pokój nr 133C. Cena wywoławcza nieruchomości: 91 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) Sprzedaż zwolniona z podatku VAT Wadium: 9 100,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych) Minimalne postąpienie: 910,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 w terminie do dnia 16 września 2021 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Regulamin przetargów został ustalony uchwałą Nr 56/16/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku i jest dostępny pod adresem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego http://bip.pomorskie.eu. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca. Materiały przetargowe w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PKO BP S.A. 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ulicy Augustyńskiego 2 w Gdańsku. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu Tablice ogłoszeniowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.nieruchomosci.pomorskie.eu i http://bip.pomorskie.eu Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 32 68 178. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: 58 32 68 178 dwm@pomorskie.eu
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 905 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Kościerski gmina: Nowa Karczma miejscowość: Lubań

Podobne oferty w tej lokalizacji