To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Legnica

Działka na sprzedaż Legnica, Fiołkowa

112 m2
20 000 PLN 179 zł/m2
Opis
Adres do korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica info@tauron-dystrybucja.pl Infolinia: +48 32 606 0 616 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w Przetargu nieograniczonym TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59–220 Legnica NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.489.734,52 zł Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073321 ZAPRASZA do przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 112/3, o powierzchni 0,0112 ha, położonej w Legnicy, przy ul. Fiołkowej, obręb 0028 Domki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/00062667/1. Cena wywoławcza: 20 000,00 zł netto + należny podatek VAT (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) Termin i miejsce składania ofert: 14.07.2021r. do godz. 15:00. Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w jednej, zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) Oferenta oraz oznaczyć w niżej wskazany sposób: „PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LEGNICY – DZIAŁKI NR 112/3, PRZY UL. FIOŁKOWEJ. Nie otwierać przed 15.07.2021r. godz. 10:00”. Kopertę zawierającą ofertę należy przesłać ma adres Sprzedającego: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica w terminie składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do Spółki). Wadium: do dnia 12.07.2021r. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2 000,00 zł. przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, mBank nr 27 1140 1078 0000 4077 3100 2001, z adnotacją: „Wadium – zakup nieruchomości położonej w Legnicy – działki nr 112/3”. Za datę wniesienia Wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. Powyższy numer rachunku jest właściwy wyłącznie do wpłat wadium. Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 15.07.2021r., godzina 10:00, siedziba TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, I piętro, sala nr 144. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby Covid-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, przetarg odbędzie się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, Wydział Organizacji i Administracji, w dni robocze, w godz.: od 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu: (76) 88 99 581 lub 667 696 903. Oględzin nieruchomości można dokonać w piątki w godz.: 9:00 do 12:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod ww. numerem telefonu. Szczegółowe warunki Przetargu udostępnione są na stronie internetowej spółki www.tauron-nieruchomosci.pl oraz w siedzibie Spółki. I. Opis nieruchomości: Nieruchomość o nr ewidencyjnym 112/3 obręb 0028 Domki, położona jest w Legnicy przy ul. Fiołkowej, na terenie płaskim, o kształcie zbliżonym do prostokąta, wykorzystywana jako tereny zielone, niezabudowana. Powierzchnia działki wynosi 0,0112 ha. Zlokalizowana w sąsiedztwie działek o charakterze mieszkaniowym. Dostęp komunikacyjny do działki bezpośredni. Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna, dla której ustanowiona została odpłatna i na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz LPWiK S.A. II. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4, zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XIV/191/19 z dnia 25 listopada 2019 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 7535 z dnia 16.12.2019 r.) - działka nr 112/3, obręb 0028 Domki, położona przy ul. Fiołkowej znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 2MN,U/1 i przeznaczeniu: podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym, biura, gastronomia, rozrywka itd., uzupełniające: infrastruktura drogowa, infrastruktura techniczna. III. Dodatkowe informacje: Opodatkowanie podatkiem VAT: Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 112/3 położonej w Legnicy, przy ul. Fiołkowej, obręb 0028 Domki, będzie opodatkowana stawką podatkową 23%. Dział III kw LE1L/00062667/1 - Prawa, roszczenia i ograniczenia – Zawiera wpis o ograniczonym prawie rzeczowym na rzecz LPWiK S.A. o treści: odpłatna i na czas nieokreślony służebność przesyłu polegająca na: - prawie swobodnego, nieutrudnionego i nieograniczonego dostępu i dojazdu pracowników służb eksploatacyjnych do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na przedmiotowej działce, - możliwości usuwania awarii, wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych, konserwatorskich, remontowych, wymiany urządzeń i przewodów, - nie nasadzaniu drzew i krzewów na terenie wyznaczonym jako pas służebności przesyłu, nie zabudowania go obiektami stałymi, ogrodzeniami, - korzystaniu przez przedsiębiorcę przesyłowego z obszaru objętego pasem służebności przesyłu dla przewodów kanalizacyjnych bez względu na średnicę - 1,50 m od osi przewodu – po obu stronach, tj. 26,25 m² powierzchni służebności. Dział IV kw LE1L/00062667/1 – HIPOTEKA - wolny jest od wpisów. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo Oświadczenie Oferenta będącego pracownikiem Spółki: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5274 Szczegółowe warunki przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5275 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5276 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: (76) 88 99 581 stanislaw.zablotny@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
112 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Legnica gmina: Legnica miejscowość: Legnica ulica: Fiołkowa

Podobne oferty w tej lokalizacji