To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: zachodniopomorskie, Kołobrzeg

Działka na sprzedaż Kołobrzeg, 1 Maja

962 m2
645 000 PLN 670 zł/m2
Opis
Nieruchomość przy ul. 1- go Maja w Kołobrzegu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy - ul. 1-go ajaM Kołobrzeg 29 października 2018 roku GN.6840.1.5.2011.II Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2014 r. poz. 1490/ oraz uchwały Nr XVI/209/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 09 lutego 2012 r., PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu Położenie i opis nieruchomości - ul. 1-go Maja Oznaczenie geodezyjne – Nr działki – 245/2, 244/2, 239/6 Nr obrębu - 11 Nr KW – KW KO1L/00011858/4, KW KO1L/00013611/5 Powierzchnia w hektarach - łącznie 0,0962 Opis nieruchomości – Działki niezabudowane, zadrzewione, posiadają możliwość przyłączenia podstawowych instalacji infrastruktury technicznej, lokalizacja atrakcyjna. Działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5- Trzebiatowska” działki położone w obszarze oznaczonym symbolem „MW27” o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło o pow. sprzedaży do 200 m2. Forma zby¬cia nieruchomości - własność Cena wywoławcza w zł – 645.000,- (w tym podatek VAT 23%) Wadium w zł - 65.000,- Postąpienie minimalne w zł – 6.400,- 1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24.12.2008 r., Nr 107, poz. 2598, działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MW27 o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło o powierzchni sprzedaży do 200m2. Plan ustala zasady zagospodarowania terenu min.: zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; maksymalna powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki; powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki, z zachowaniem istniejących wartościowych drzew i krzewów; procentowy udział terenów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; zakaz lokalizowania działalności hurtowej i produkcyjnej; zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych; warunki zabudowy w zakresie budynków mieszkalnych: do 4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem podpiwniczenia, maksymalna wysokość budynku do 15,5m; dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,5 m ponad poziomem terenu. 3. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg; ewentualnie posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej nieruchomości. 4. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie prawnym i faktycznym zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 5. Ewentualna zmiana przebiegu sieci znajdujących się na działkach może nastąpić za zgodą właściciela urządzeń, staraniem nabywcy nieruchomości, natomiast ewentualna wycinka samosiejek drzew i krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu. 6. Terminy zagospodarowania nieruchomości: 24 miesiące rozpoczęcie, 48 miesięcy zakończenie. Terminy liczone są od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego prawo własności. Za rozpoczęcie zabudowy uważać się będzie wybudowanie fundamentów, a za zakończenie wybudowanie obiektu w sta¬nie surowym zamkniętym. 7. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób: • w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho¬mości, wraz z wnioskiem o wpis w księgach wieczystych prowadzonych dla zbywanych działek, • w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią¬zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości: A/ 1% ceny nabycia brutto za przekroczenie terminów do 1 roku, B/ 2% ceny nabycia brutto za przekroczenie terminów od 1 roku do 2 lat, C/ 2% ceny nabycia brutto za każdy następny rok przekroczenia terminów, powyżej 2 lat. Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na działkach hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny nabycia brutto. Łączna wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nie może przekroczyć 15 % ceny nabycia brutto. Nabywcy przysługuje prawo ubiegania się o przedłużenie terminów zagospodarowania nieruchomości w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, które uniemożliwiają realizację zagospodarowania w wyznaczonych terminach. Rozporządzenie nabytą nieruchomością na rzecz innego podmiotu nie zmienia biegu terminów jej zagospodarowania, liczonych od dnia sprzedaży działek przez Gminę Miasto Kołobrzeg. W przypadku rozporządzenia nabytą nieruchomością nowy właściciel przyjmuje na siebie zobowiązanie do zapłaty kar umownych w związku z nieterminowym zagospodarowaniem nieruchomości, w wymiarze od dnia nabycia przez niego nieruchomości. Obowiązek poinformowania kupującego o terminach zabudowy nieruchomości, okolicznościach i wysokości naliczanych z tego tytułu kar umownych spoczywa na dotychczasowym właścicielu. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie obciążeniem karami dotychczasowego właściciela. Zobowiązania powstałe przed rozporządzeniem nieruchomością obciążają jej dotychczasowego właściciela. Nowemu właścicielowi przysługuje również prawo do ubiegania się o przedłużenie terminów zagospodarowania nieruchomości na zasadach określonych powyżej. Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 11.00 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632 do dnia 7 stycznia 2019 r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek sprzedającego. Dowód wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy należy przedłożyć komisji przetargowej przed przetargiem. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiona w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w ww. zawiadomieniu sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy ponosi nabywca. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać w Urzę¬dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, tel. 94 35 515 62 lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl. Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Opracowała: Ewa Pyjek Z-ca Naczelnika tel.: +48 94 35 51 562
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
962 m2
Lokalizacja:
województwo: zachodniopomorskie powiat: Kołobrzeski miejscowość: Kołobrzeg ulica: 1 Maja

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 5100m2 działka Stanisławów Pierwszy, Słoneczna
działka Stanisławów Pierwszy, Słoneczna

Na sprzedaż działka budowlana usytuowana w miejscowości Stanisławów Pierwszy, gmina Nieporęt, zaledwie 20 minut od centrum Warszawy. W bliskiej odległości znajdują się dwie stacje kolejki SKM Nieporęt...

Działka na sprzedaż, Stanisławów Pierwszy
848 997 zł
5100 m2 166 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2409m2 działka Halinów, Dąbrowskiego
działka Halinów, Dąbrowskiego

Na sprzedaż działka z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, usytuowana w miejscowości Halinów, powiat Mińsk. Miejscowość położona jest ok. 25 km na wschód od Warszawy. Działka usytuowana jes...

Działka na sprzedaż, Halinów
1 250 000 zł
2408,95 m2 519 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1400m2 działka Łomianki, Przełajowa
działka Łomianki, Przełajowa

Na sprzedaż działka w Łomiankach przy ulicy Przełajowej. Wg planu zagospodarowania przestrzennego: podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca lub bliźniacza...

Działka na sprzedaż, Łomianki
1 100 000 zł
1400 m2 786 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1150m2 działka Lipno, Jagodowa
działka Lipno, Jagodowa

Atrakcyjna działka budowlana w Lipnie na osiedlu kwiatów na przedłużeniu ulicy Jagodowej. Media: prąd i woda w drodze gminnej. Działka położona między nową zabudową a osiedlem kwiatów. Ogłoszenie b...

Działka na sprzedaż, Lipno
50 000 zł
1150 m2 43 zł/m2