To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, gdański, Kłodawa

Działka na sprzedaż Kłodawa, Na Stoku

20002 m2
2 000 000 PLN 100 zł/m2
Opis
Teren z podziałem na działki, budownictwo jednorodzinne. Na działce gaz, kanalizacja, woda, prąd, światłowód 1. Przeznaczenie terenu: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 3) przeznaczenie dopuszczalne- realizacja funkcji usług, lokalizacja obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a. dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, remonty, rozbiórkę, adaptacje istniejącej zabudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenu; b. dopuszcza się rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remonty istniejących obiektów zabudowy zagrodowej c. dopuszcza się zabudowę budynkami wieloczłonowymi z kalenicami na różnych wysokościach; d. funkcję usługową i działalność gospodarczą można realizować z zachowaniem zasad ograniczenia uciążliwości w lokalach wbudowanych, dobudowanych lub w samodzielnych obiektach budowlanych. 3. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) nośniki reklam można lokalizować jako wolnostojące na terenie działki, zawieszone na budynkach i ogrodzeniu, maksymalna powierzchnia reklam na nośniku do 9 mkw., wysokość konstrukcji nośnika wolnostojącego do 7 m.; 2) dopuszcza się ogrodzenie od ulic do wysokości 1,5 m z materiałów naturalnych jak kamień, cegła, drewno lub materiałów o zbliżonych walorach estetycznych, wyglądem i kolorem zbliżonych do naturalnych materiałów, ogrodzenie z siatki ukrytej w żywopłocie; 3) ustala się zakaz budowy ogrodzenia pełnego z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki- do 30 %; 3) udział powierzchni biologicznie czynnej-minimum 40 %; 4) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych; 5) poziom rzędnej parteru budynku mieszkalnego nie może być wyższy niż 90 cm od poziomu terenu w najwyższym jego punkcie; 6) geometria dachu budynków-dachy strome, dwuspadowe, połacie dachowe symetryczne o jednakowym spadku, kąt nachylenia połaci dachowych 30 do 40 stopni; 7) dopuszcza się stosowanie lukarn, dachów naczółkowych; 8) maksymalna wysokość zabudowy -do 9m, do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe; 9) geometria dachu budynków gospodarczych, garaży, usługowych, obiektów małej architektury- dachy dwuspadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowej od 25°do 40º. 5. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości; 2) dopuszcza się dokonanie podziałów parcelacyjnych terenu w związku z wydzieleniem własności obiektów i lokali; 6. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości na działki budowlane funkcji podstawowej: 1) minimalna szerokość frontu działki-25,0 m; Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego - 18 - Poz. 4476 _______________________________________________________________________________________________________________ 2) minimalna powierzchnia działek-1200 mkw.; 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 80-90 stopni.. 7. Ustalenia dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wodę -z sieci wodociągowej; 2) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci energetycznej; 3) odprowadzenie ścieków-do kanalizacji sanitarnej; 4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości; 5) odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych-na terenie działki; 6) zaopatrzenie w energię cieplną- stosowanie indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych opartych na nieuciążliwych dla otoczenia źródłach energii; 7) miejsca parkingowe-lokalizacja miejsc parkingowych na terenie objętym planem zgodnie z ustaleniami §15 ust.4; 8) obsługa komunikacyjna terenów - istniejące i projektowane zjazdy z dróg publicznych KDD. 8. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
20 002 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: gdański gmina: Trąbki Wielkie miejscowość: Kłodawa ulica: Na Stoku