Działka 15020,0m2, Kleszczewo, Północna
1 999 000 zł 133,09 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

15 020 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż działka z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Kleszczewo, gmina Trąbki Wielkie położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 226 przebiegającą od  drogi ekspresową S7 w Przejazdowie ,przez S6 w Rusocinie do Nowej Karczmy. Nieruchomość uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej. -  8 km do obwodnicy Trójmiasta(S6) - 10 km do Pruszcza Gdańskiego - 12 km do drogi ekspresowej (S7) - 21 km do Gdańska  - 30 km do Tczewa i Starogardu Gdańskiego Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania oznaczonych symbolem 1.MN i numerem wyróżniającym 1. Przeznaczenie terenu: 1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, remonty, rozbiórkę, adaptacje istniejącej zabudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenu; 2) dopuszcza się rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remonty istniejących obiektów zabudowy zagrodowej; 3) budynki gospodarcze i garaży mogą być lokalizowane jako wolnostojące lub w zespole z budynkiem mieszkalnym; 4) dopuszcza się zabudowę budynkami wieloczłonowymi z kalenicami na różnych wysokościach; 5) funkcje usług i działalność gospodarczą można realizować w lokalach wbudowanych, dobudowanych lub w samodzielnych obiektach budowlanych. 3. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) nośniki reklam można lokalizować jako wolnostojące na terenie działki, zawieszone na budynkach i ogrodzeniu, maksymalna powierzchnia reklamy na nośniku do 8 mkw., wysokość konstrukcji nośnika wolnostojącego do 7 m.; 2) dopuszcza się ogrodzenie z materiałów naturalnych jak kamień, cegła, drewno lub materiałów o zbliżonych walorach estetycznych, wyglądem i kolorem zbliżonych do naturalnych materiałów. 4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 30 %; 2) udział powierzchni biologicznie czynnej-minimum 40 %; 3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych; 4) geometria dachu budynków-dachy strome, dwuspadowe, połacie dachowe symetryczne, kąt nachylenia połaci dachowych 30 do 45 stopni; 5) dopuszcza się stosowanie lukarn, ganków, dachów naczółkowych; 6) maksymalna wysokość zabudowy - do 9m, do 2 kondygnacji nadziemnych; Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego - 15 - Poz. 3510 7) geometria dachu budynków gospodarczych, garaży, usługowych - dachy strome, o kącie nachylenia połaci dachowej od 25 do 45 stopni. 5. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości; 2) dopuszcza się dokonanie podziałów parcelacyjnych terenu w związku z wydzieleniem własności obiektów i lokali; 3) minimalna szerokość frontu działki-20,0 m; 4) minimalna powierzchnia działek-800 mkw.; 5) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 60-90 stopni.. 6. Ustalenia dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wodę -z sieci wodociągowej; 2) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej; 3) odprowadzenie ścieków-do kanalizacji sanitarnej; 4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości; 5) odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych-na terenie działki; 6) zaopatrzenie w energię cieplną- stosowanie indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych opartych na nieuciążliwych dla otoczenia źródłach energii; 7) miejsca parkingowe-lokalizacja miejsc parkingowych na terenie objętym planem zgodnie z ustaleniami §15; 8) obsługa komunikacyjna terenów - istniejące i projektowane zjazdy z dróg publicznych, dopuszcza się połączenia komunikacyjne z terenami sąsiednimi. 7. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %. Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami oferty. TEKTON PROPERTY TO NAJLEPSZE BIURO NIERUCHOMOŚCI W POLSCE WG KONKURSU LIDER NIERUCHOMOŚCI OTODOM 2020. Znajdź nas w swoim mieście: Gdańsk, ul. Chmielna 10 - Warszawa, Plac Dąbrowskiego 1/311 - Wrocław, ul. Kasztanowa 3A/118 - Kraków, ul. Józefitów 7/4 - Poznań, ul. Rembertowska 15B/2 - Katowice, ul. Grabowa 2 pok. 308 - Łódź, ul. Zachodnia 70 pok. 223. Podejmując współpracę z przedstawicielami Tekton Property zyskujesz: - oszczędność czasu - weryfikację dokumentów od strony formalno-prawnej - wsparcie agenta na każdym etapie transakcji - pomoc przy uzyskaniu kredytu hipotecznego w kilkunastu bankach - wgląd do umów przed zawarciem aktu notarialnego u sprawdzonych Notariuszy - własne analizy makroekonomiczne i raporty z prowadzonych działań - dostęp do cen transakcyjnych z okolicy Skontaktuj się z opiekunem oferty, a on poprowadzi Cię przez wszystkie etapy transakcji. Zapraszamy do współpracy! Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 k.c., a przedstawione dane mają charakter informacyjny.
Numer oferty: TC459138
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Karol Bućko

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Kleszczewo, Północna

Podobne nieruchomości