Działka 23866,0m2, Jasin, ul. poznańska 44
7 875 780 zł 330 zł/m2

POWIERZCHNIA

23 866 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Działka inwestycyjna w strefie przemysłowej Poznań – Jasin przy drodze krajowej 92, przy granicy ze Swarzędzem. 10 km do węzła trasy ekspresowej S5 w Kostrzyniu i 20 km do zjazdu na autostradę A2 Poznań-Wschód. Teren położony przy planowanej obwodnicy Swarzędza (docelowy przebieg to połączenie ul. Tuleckiej w Garbach z ul. Poznańską w Kobylnicy) Dz. nr: 314/6 Powierzchnia: 2,3866 ha Teren atrakcyjny logistycznie z możliwością korzystania z bocznicy kolejowej (). W sąsiedztwie zabudowa przemysłowa i obiekty największych operatorów logistycznych tj. CLIP Logistics, Rhenus Logistic czy Solaris Logistics Center. - Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr IV/94/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5 lutego 2019 r. Teren oznaczony symbolem 3P/U/UC Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej lub rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw. 1. W granicy terenu oznaczonego symbolem 3P/U/UC dopuszcza się lokalizowanie parków przemysłowych, logistycznych i innych obiektów produkcyjnych i magazynowych; 2. Nakazuje się ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko do granic własnej działki lub terenu, do którego wykonujący działalność posiada tytuł prawny; 3. Wyklucza się lokalizowanie instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii oraz zakładów, w których przewidywane jest stosowanie substancji niebezpiecznych; 4. Nakazuje się zachowanie przepisów odrębnych przy zagospodarowaniu terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 3 (E-20) relacji Poznań-Warszawa. 5. Obowiązek zachowania intensywności zabudowy o wartości nie mniejszej niż 0,1 i nie większej niż 2,1, przy czym powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 70% powierzchni działki; 6. Obowiązek zapewnienia procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej wynoszącej nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej; 7. Zakaz lokalizowania budynków o wysokości większej niż 32 m; 8. Stosowanie dachów o dowolnej geometrii; 9. Powierzchnia nowo wydzielanej działki nie mniejsza niż 1 500 m2. 10. Obsługa komunikacyjna terenu 3P/U/UC z terenu 3KDW (droga wewnętrzna szerokości  10 metrów.) - Media: Jesteśmy na etapie uzyskiwania zapewnień od gestorów mediów. Sieć elektroenergetyczna przy działce. Pozostałe media w sąsiedztwie. Sprzedaż bez Vat. Zapraszamy na spotkanie w naszej kancelarii urbanistycznej.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Jasin, ul. poznańska 44

Podobne nieruchomości