Działka 4244,0m2, Gdańsk, Sobieszewo, Przegalińska
415 000 zł 97,79 zł/m2

POWIERZCHNIA

4 244 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż działka o powierzchni 4244 m2 w kształcie trapezu, płaska, ze stawem na Wyspie Sobieszewskiej. Działka nie jest uzbrojona. Teren ogrodzony płotem drewnianym. Działka położona w spokojnej części Wyspy Sobieszewskiej. W najbliższej okolicy brak intensywnej zabudowy. Dookoła tereny rolnicze. Działka blisko koryta Martwej Wisły. Obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego numer 2402, karta terenu 192, nr 11. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2402 1.NUMER TERENU 192 2. POWIERZCHNIA 152,40 ha 3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH ROLNICTWO - tereny rolnicze i osadnicze 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE nie wyłącza się 5. FUNKCJE ISTNIEJĄCE NIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE nie występuje 6. WARUNKI URBANISTYCZNE intens. zabudowy - nie ustala się max. i min. wielk. podz. - wielkość siedliska dopuszcz. wys. zabud. - do 10,0 m. Budynki niepodpiwniczone proc. pokr. działki zabud. - nie ustala się linie zabudowy - nie ustala się 7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE - nowe siedliska mogą być lokalizowane w sąsiedztwie istniejących oraz w pasie przylegającym do ulic i dróg publicznych - charakter zabudowy winien nawiązywać do tradycyjnego lokalnego charakteru zabudowy - wzdłuż istniejących rowów melioracyjnych należy zachować pas dostępności (bez wygrodzeń i lokalizacji budynków) o szer. ok. 3,0 m - wzdłuż kanału “A” (od ul. Przegalińskiej) projektowany publiczny ciąg rekreacyjny (pieszo-rowerowy) o szer. min. 4,0 m. Ścieżka rowerowa wymaga wyniesienia i wykonania przepustów na rowach melioracyjnych, umocnionej nawierzchni (np. żwirowo-gliniastej lub umocnionej płytami ażurowymi) - 8. PARKINGI w/g potrzeb w obrębie siedliska 9. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY drogi - dojazd od ulicy 224-82; 225-81; 232-81 woda - z indywidualnych studni wierconych lub kopanych elektryczność - zasilanie z istn. stacji transf. 15/0,4 kV, T-1113; T-1709 oraz z projekt. słupowej stacji transf. 15/0,4 kV T-37 (na obszarze 192-11) gaz - butlowy ogrzewanie - indywidualne kotłownie - z wyłączeniem paliw stałych ścieki san. - zbiornik szczelny lub rozsączanie wody opadowe - zagospodarować na własnym terenie lub odprowadzić do rowów melioracyjnych utylizacja odpadów stałych - wywóz na miejskie wysypisko odpadów 10. WARUNKI KONSERWATORSKIE nie ustala się 11 WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA - w obrębie strefy obowiązuje nadrzędność gospodarki rolnej nad innymi funkcjami - zakaz wprowadzania elementów i obiektów deprecjonujących walory krajobrazowe - zachowanie systemu melioracyjnego - ochronie podlegają istniejące zgrupowania drzew i krzewów oraz ich szpalery, małe zbiorniki wodne z roślinnością wodną i przybrzeżną oraz zbiorowiska roślinności związanej z rowami melioracyjnymi - strefa w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich - 12. OBSZARY ZAGROŻEŃ - część strefy (oznaczona na rysunku planu) znajduje się w granicach strefy ochronnej wokół obiektu technicznego Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (dec. 017/76 Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 maja 1976 r.), obowiązująca najdłużej do 2005 r. - zakaz lokalizacji obiektów wymagających zasileń w energię elektryczną wysokiej mocy - 13. ZASADY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO nie ustala się 14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE nie ustala się 15. STAWKA PROCENTOWA 0% 16. ZACHĘTY DLA INWESTORÓW nie ustala się 17. INNE ZAPISY - dopuszcza się lokalizację urządzeń produkcji rybackiej - w obrębie strefy dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym elektrowni wiatrowych, oraz obiektów przeciwpowodziowych. Lokalizacja projektowanej słupowej stacji transf. 15/0,4 kV T-37, adaptacja słupowych stacji transf. T-1113 i T-1709. Adaptacja istniejących i lokalizacja projektowanych linii napowietrznych 15 kV - wyklucza się realizację inwestycji, których funkcje nie są bezpośrednio związane z gospodarką rolną KUP Z NAMI - KORZYSTNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE! - 0% prowizji od Kupującego (dotyczy wyłącznie ofert oznaczonych znaczkiem KUP bez prowizji) i żadnych dodatkowych lub ukrytych kosztów  - gwarantujemy bezpieczny zakup i najlepszą cenę - oferujemy skuteczną i bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu - zapewniamy fachowe doradztwo przy zakupie pod inwestycję Więcej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie partnerzy.pl
Numer oferty: PN799276517
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Adam Heller

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Gdańsk, Sobieszewo, Przegalińska

Podobne nieruchomości