To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Boguszów-Gorce

Działka na sprzedaż Boguszów-Gorce,

713 m2
7 000 PLN 10 zł/m2
Opis
Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Lp Położenie Nieruchomości Nr. działki Pow. KW Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego Cena Wywoławcza brutto w zł. wadium forma zbycia nieruchomości Godz. 1 Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Szkolnej w obrębie 3 Boguszów Nr 438/6 0,0023ha SW1W/0006936/1 Tereny obsługi komunikacji samochodowej, w tym stacji paliw, parkingów i zespołów garaży, (symbol KS.7) 7.000,00 500,00zł Sprzedaż na własność. Działka 438/18 stanowi drogę dojazdową do działki 438/6, sprzedaż działki 438/18 w udziałach po 1/26. 1040 Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Szkolnej w obrębie 3 Boguszów stanowi - drogę dojazdowa Nr 438/18 0,0690ha SW1W/00079985/1 2 Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Szkolnej w obrębie 3 Boguszów Nr 438/7 0,0023ha SW1W/0006936/1 Tereny obsługi komunikacji samochodowej, w tym stacji paliw, parkingów i zespołów garaży, (symbol KS.7) 7.000,00 500,00zł Sprzedaż na własność. Działka 438/18 stanowi drogę dojazdową do działki 438/7, sprzedaż działki 438/18 w udziałach po 1/26. 1050 Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Szkolnej w obrębie 3 Boguszów stanowi - drogę dojazdowa Nr 438/18 0,0690ha SW1W/00079985/1 3 Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Szkolnej w obrębie 3 Boguszów Nr 438/10 0,0023ha SW1W/00006936/1 Tereny obsługi komunikacji samochodowej, w tym stacji paliw, parkingów i zespołów garaży, (symbol KS.7) 7.000,00 500,00zł Sprzedaż na własność. Działka 438/18 stanowi drogę dojazdową do działki 438/10, sprzedaż działki 438/18 w udziałach po 1/26. 1100 Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Szkolnej w obrębie 3 Boguszów stanowi - drogę dojazdowa Nr 438/18 0,0690ha SW1W/00079985/1 4 Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Szkolnej w obrębie 3 Boguszów Nr 438/11 0,0023ha SW1W/00006936/1 Tereny obsługi komunikacji samochodowej, w tym stacji paliw, parkingów i zespołów garaży, (symbol KS.7) 7.000,00 500,00zł Sprzedaż na własność. Działka 438/18 stanowi drogę dojazdową do działki 438/11, sprzedaż działki 438/18 w udziałach po 1/26. 1110 Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Szkolnej w obrębie 3 Boguszów stanowi - drogę dojazdowa Nr 438/18 0,0690ha SW1W/00079985/1 przetarg odbędzie się 8 września 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego,pl. Odrodzenia 1, Boguszów – Gorce w sali 101 Urzędu Miejskiego Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Forma zbycia – własność. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 14.04.2021. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: Ø Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów-Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 3 września 2021 r., ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby najpóźniej na dzień przed przetargiem środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po tym czasie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości. II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: Ø Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Ø Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.). Ø Okazanie dowodu tożsamości. Ø W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Ø Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone w Wydziale Zarządzania Mieniem Gminy do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 07.09.2021 r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 07.09.2021 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Ø Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej. III. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega: – zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, – przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, – zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, po uprzedniej pisemnej dyspozycji wpłacającego. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorce może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. IV Informacje dodatkowe: – Cena za nieruchomość płatna jest w gotówce. Nabywca uiszcza jednorazowo całość kwoty osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek Gminy Boguszów-Gorce numer: 18 1020 3668 0000 5002 0509 9033 odpowiednio wcześniej, tak, aby w chwili zawarcia umowy notarialnej środki pieniężne znajdowały się na rachunku Gminy Boguszów - Gorce. Nabywca ponosi koszty: sądowe, notarialne, związane z ustanowieniem służebności oraz przygotowania dokumentacji. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości. – Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta podając przyczynę odwołania przetargu. – Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce www.bip.boguszow-gorce.pl Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206, telefonicznie, Nr 74-84-49-311 wew. 74.Za Boguszów – Gorce, dnia 26.07.2021r. Bernard Zonenberg Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc Sylwia Dąbrowska Kontakt: Urząd Miasta Boguszów-Gorce tel: 74-84-49-311 wew. 74 sekretariat@boguszow-gorce.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
713 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Wałbrzyski gmina: Boguszów-Gorce miejscowość: Boguszów-Gorce

Podobne oferty w tej lokalizacji