Działka 1500,0m2, Bielkówko, Wyżynna
299 000 zł 199,33 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

1 500 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

polna

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż działka mieszkalno-usługowa w miejscowości Bielkówko, gmina Kolbudy. Powierzchnia działki wynosi 1500 m2  Częściowo zadrzewiona, o zróżnicowanym ukształtowaniu z pięknym widokiem na okoliczne pola. Uzbrojenie: kanalizacja - brak. Wymóg zastosowania bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne woda - brak. Planowane wykonanie przyłącza to czwarty kwartał 2022 roku. Możliwość wykonania własnej studni. prąd - skrzynka energetyczna przy granicy gaz - w drodze Przeznaczenie terenów: MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: istniejące przeznaczenie (w tym m.in. istniejąca prowadzona działalność gospodarcza, istniejące zainwestowanie), dla którego dopuszcza się remonty, przebudowy; w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania nowe elementy zabudowy oraz zagospodarowania terenu należy dostosować do wskaźników i gabarytów zabudowy ustalonych dla terenu. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) stosuje się zasady zawarte w ust.: 6, 8, 9; 2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych; dopuszcza się szyldy oraz tablice informacyjne; 3) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki lub terenu: 1) linie zabudowy: a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu, b) pozostałe - w tym dla terenu 54.MN/U od granicy lasu w terenie 82.ZL, dla terenu 55.MN/U od granicy lasu w terenach: 82.ZL, 83.ZL, dla terenu 56.MN/U od granicy lasu w terenie 83.ZL - zgodnie z przepisami. 2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 30%; 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 40%; 4) intensywność zabudowy - minimalna: 0, maksymalna: 0,6; 5) maksymalna wysokość zabudowy: 9m (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice); 6) poziom posadzki parteru nad terenem - maksymalnie 0,6m; 7) kształt dachu: a) dla budynków mieszkalnych - dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-45 stopni; dla budynków zlokalizowanych poza strefami, o których mowa w ust. 9 pkt 1), na działkach budowlanych o powierzchni minimum 5000m2 dopuszcza się dach dwu lub wielospadowy o symetrycznych kątach nachylenia połaci maksymalnie 45 stopni lub dach płaski, b) dla pozostałej zabudowy - dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 20-45 stopni; dla budynków zlokalizowanych poza strefami, o których mowa w ust. 9 pkt 1), na działkach budowlanych o powierzchni minimum 5000m2 dopuszcza się dach dwu lub wielospadowy o symetrycznych kątach nachylenia połaci maksymalnie 45 stopni lub dach płaski. 8) formy zabudowy: a) dla budynków mieszkalnych - wolnostojące, w tym zintegrowane z budynkiem garażowym lub gospodarczym, b) dla pozostałej zabudowy - dowolne. 9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000m2 10) ustala się kolorystykę dachów projektowanej zabudowy o kątach nachylenia połaci 20-45 stopni w odcieniach czerwieni lub szarości; 11) szerokość dojazdów do minimum pięciu działek: minimalnie 8m. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości (zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami): 1) szerokość frontu działki - dowolna; 2) powierzchnia działki - minimum 1000m2 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - dowolny. Zasady ochrony środowiska i przyrody: 1) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustalony w przepisach odrębnych; 2) ustala się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi; 3) zachodnia część terenu 53.MN, północna część terenu 54.MN, północna i wschodnia część terenu 57.MN/U, potencjalnie zagrożone ruchami masowymi ziemi - ustala się sporządzenie dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej, obejmującej badania geologiczne uwzględniające zagadnienia stateczności zbocza dla stanu istniejącego; w projekcie budowlanym przewidzieć sposób zabezpieczenia gruntu przed ruchami masowymi ziemi; 4) zachowanie istniejącego starodrzewia w terenie 54.MN/U. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 1) strefy ochrony dóbr kultury: a) teren 55.MN/U objęty strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego przysiółka Żmijewo, jak na rysunku planu, b) tereny 57.MN/U w części objęty strefą ochrony ekspozycji historycznego układu wsi Bielkówko, jak na rysunku planu. 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej - stosuje się zasady ustalone w ust.: 5, 6; 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych - nie dotyczy. 10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: nie dotyczy. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się. Zasady dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) dostępność drogowa: a) do terenu 53.MN/U - od ulic w terenach: 93.KDL, 94.KDD oraz poprzez tereny: 19.RM, 38.MN; dopuszcza się dostępność drogową do terenów: 19.RM, 38.MN, b) do terenu 54.MN/U - od ulic w terenach: 93.KDL, 94.KDD oraz poprzez tereny: 19.RM, 38.MN; dopuszcza się dostępność drogową do terenu 82.ZL, c) do terenu 55.MN/U - od ulicy w terenie 93.KDL; dopuszcza się dostępność drogową do terenów: 20.R/RM, 82.ZL, 83.ZL, d) do terenu 56.MN/U - od ulicy w terenie 91.KDL oraz poprzez teren 18.RM; dopuszcza się dostępność drogową do terenów: 18.RM, 20.R/RM, 79.R/WS, 83.ZL, e) do terenu 57.MN/U - od ulic w terenach: 91.KDL, 94.KDD. 2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5; 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej; 4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej; 5) zagospodarowanie wód opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - zgodnie z przepisami odrębnymi; 7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 8) zaopatrzenie w ciepło - zgodnie z przepisami odrębnymi; 9) gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych. Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 30%. Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu poznania szczegółów. TEKTON PROPERTY TO NAJLEPSZE BIURO NIERUCHOMOŚCI W POLSCE WG KONKURSU LIDER NIERUCHOMOŚCI OTODOM 2020. Znajdź nas w swoim mieście: Gdańsk, ul. Chmielna 10 - Warszawa, Plac Dąbrowskiego 1/311 - Wrocław, ul. Kasztanowa 3A/118 - Kraków, ul. Józefitów 7/4 - Poznań, ul. Rembertowska 15B/2 - Katowice, ul. Grabowa 2 pok. 308 - Łódź, ul. Zachodnia 70 pok. 223. Podejmując współpracę z przedstawicielami Tekton Property zyskujesz: - oszczędność czasu - weryfikację dokumentów od strony formalno-prawnej - wsparcie agenta na każdym etapie transakcji - pomoc przy uzyskaniu kredytu hipotecznego w kilkunastu bankach - wgląd do umów przed zawarciem aktu notarialnego u sprawdzonych Notariuszy - własne analizy makroekonomiczne i raporty z prowadzonych działań - dostęp do cen transakcyjnych z okolicy Skontaktuj się z opiekunem oferty, a on poprowadzi Cię przez wszystkie etapy transakcji. Zapraszamy do współpracy! Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 k.c., a przedstawione dane mają charakter informacyjny.
Numer oferty: TC970273
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Karol Bućko

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Bielkówko, Wyżynna

Podobne nieruchomości