To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Białogóra

Działka na sprzedaż Białogóra,

683 m2
137 693 PLN 202 zł/m2
Opis
Działka gminna przeznaczona do zbycia, położona w obrębie Białogóra, gmina Krokowa. O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY KROKOWA z dnia 16 grudnia 2019 r. ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24, www.bip.krokowa.pl. (przetargi) i www.krokowa.pl. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Białogóra, gm. Krokowa. zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016600/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Lp Położenie nieruchomości Nr działki Ogółem pow. w ha Cena wywoławcza w zł. netto. Wadium Postąpienie 1/. Białogóra 396 - 0.0671 ha 383 – 0.0012 ha 0.0683 ha 137.693,00 zł 10.000,00 zł 1.500,00 zł Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Białogóra, uchwalonym 22 grudnia 2000r. uchwałą Nr 178/XXVII/2000 Rady Gminy Krokowa (ogłoszonym w Dz.Urz. Woj. Pom. z dn. 24.03.2003r.) działki nr 396 i 383 obręb Białogóra położone są na terenie oznaczonym symbolem 1UH UG – „istniejący, częściowo zaaranżowany zespół usług - do zachowania”. Uwagi: przy zbywaniu działek nr 396 i 383, zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki: 1/. nr 397 i nr 384 obręb Białogóra (zaznaczona na mapie kolorem pomarańczowym), 2/. nr 398 i nr 385 obręb Białogóra (zaznaczona na mapie kolorem zielonym). Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, w terminie do 22 stycznia 2020 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg Białogóra”. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości. INFORMACJA 1/. dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu 2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 4/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa. 5/. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. 6/. osoba przystępująca do przetargu, będąca cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest przedłożyć zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 7/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 8/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją. 9/. Wadium nie podlega zwrotowi: 1) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy, 2) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu. 10/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 11/. cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność. 12/. jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez Gminę Krokowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. 13/. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. 14/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów. 15/. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. 16/. Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 17/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl. (ogłoszenia o przetargach) i www.krokowa.pl (dla inwestora), w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl. a także na Facebooku. Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krokowa (Wójt Gminy Krokowa), z siedzibą ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: urzad@krokowa.pl, tel. 58/675 41 10. 2) dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji – iodo@krokowa.pl, Pani/Pana dane osobowe: 3) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),w celu realizacji prawa dostępu prasy do informacji publicznej, na podstawie art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24, z późn. zm.); 4) nie będą udostępniane innym odbiorcom; 5) dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, dostawcom usług bankowych i informatycznych (którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych), jak i podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego, 6) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 7) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz rozliczeń finansowo – księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO, 8) będą przetwarzane w zakresie określonym w Regulaminie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym i jest Pan/Pani zobowiązany do podania ich a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w przetargu. W przypadku wygranego przetargu wyrażam zgodę na udostepnienie moich danych na stronie BIP. 9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, Przysługuje Pani/Panu prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. 2) wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem; 3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w RODO. 4) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 5) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją prawa dostępu prasy do informacji publicznej. Działka gminna przeznaczona do zbycia, położona w obrębie Żarnowiec, gmina Krokowa. O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY KROKOWA z dnia 16 grudnia 2019 r. ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24, www.bip.krokowa.pl. (przetargi) i www.krokowa.pl. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa. zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016622/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Lp Położenie nieruchomości Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza w zł. netto. Wadium Postąpienie 1/. Żarnowiec 587/5 0.1254 ha 61.897,00 zł 5.000,00 zł 700,00 zł Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa. Dla wymienionej działki w drodze decyzji Wójta Gminy Krokowa zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej. Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, w terminie do 22 stycznia 2020 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg dz. 587/5 Żarnowiec”. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości. INFORMACJA 1/. dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu 2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 4/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa. 5/. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. 6/. osoba przystępująca do przetargu, będąca cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest przedłożyć zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 7/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 8/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją. 9/. Wadium nie podlega zwrotowi: 1) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy, 2) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu. 10/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 11/. cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność. 12/. jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez Gminę Krokowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. 13/. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. 14/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów. 15/. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. 16/. Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 17/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl. (ogłoszenia o przetargach) i www.krokowa.pl (dla inwestora), w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl. a także na Facebooku. Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krokowa (Wójt Gminy Krokowa), z siedzibą ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: urzad@krokowa.pl, tel. 58/675 41 10. 2) dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji – iodo@krokowa.pl, Pani/Pana dane osobowe: 3) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),w celu realizacji prawa dostępu prasy do informacji publicznej, na podstawie art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24, z późn. zm.); 4) nie będą udostępniane innym odbiorcom; 5) dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, dostawcom usług bankowych i informatycznych (którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych), jak i podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego, 6) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 7) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz rozliczeń finansowo – księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO, 8) będą przetwarzane w zakresie określonym w Regulaminie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym i jest Pan/Pani zobowiązany do podania ich a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w przetargu. W przypadku wygranego przetargu wyrażam zgodę na udostepnienie moich danych na stronie BIP. 9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, Przysługuje Pani/Panu prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. 2) wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem; 3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w RODO. 4) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 5) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją prawa dostępu prasy do informacji publicznej. Działka gminna przeznaczona do zbycia, położona w miejscowości LUBOCINO, gmina Krokowa. O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY KROKOWA z dnia 16 grudnia 2019 r. ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24, www.bip.krokowa.pl. (przetargi) i www.krokowa.pl. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lubocino, gm. Krokowa. zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00012835/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Lp Położenie nieruchomości Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza w zł. netto. Wadium Postąpienie 1/. Lubocino 64/13 0.0669 ha 29.436,00 zł 2.400,00 zł 300,00 zł Dla wymienionej działki w drodze decyzji Wójta Gminy Krokowa zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Opis nieruchomości: nieruchomość jest niezabudowana, uzbrojona we własne przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej, częściowo ogrodzona w tym ogrodzeniem wewnętrznym, wolna od zadrzewień i zakrzewień, płaska bez pofałdowań, dojazd do niej prowadzi od strony drogi asfaltowej. Przez nieruchomość przebiega sieć gazowa (gestor G.EN.GAZ). W 2017 roku dokonano likwidacji otworu studziennego Nr 1a zlokalizowanego na terenie nieczynnego gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Lubocino, gm. Krokowa. Na działce nr 64/13 położona jest sieć wodociągowa - wobec czego w akcie notarialnym będzie konieczność ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu przez przedmiotową nieruchomość na rzecz Gminy Krokowa (o przebiegu zaznaczonym na mapie). Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, w terminie do 22 stycznia 2020 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg dz. 64/13 Lubocino”. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości. INFORMACJA 1/. dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu 2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 4/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa. 5/. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. 6/. osoba przystępująca do przetargu, będąca cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest przedłożyć zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 7/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 8/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją. 9/. Wadium nie podlega zwrotowi: 1) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy, 2) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu. 10/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 11/. cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność. 12/. jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez Gminę Krokowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. 13/. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. 14/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów. 15/. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. 16/. Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 17/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl. (ogłoszenia o przetargach) i www.krokowa.pl (dla inwestora), w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl. a także na Facebooku. Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krokowa (Wójt Gminy Krokowa), z siedzibą ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: urzad@krokowa.pl, tel. 58/675 41 10. 2) dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji – iodo@krokowa.pl, Pani/Pana dane osobowe: 3) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),w celu realizacji prawa dostępu prasy do informacji publicznej, na podstawie art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24, z późn. zm.); 4) nie będą udostępniane innym odbiorcom; 5) dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, dostawcom usług bankowych i informatycznych (którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych), jak i podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego, 6) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 7) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz rozliczeń finansowo – księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO, 8) będą przetwarzane w zakresie określonym w Regulaminie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym i jest Pan/Pani zobowiązany do podania ich a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w przetargu. W przypadku wygranego przetargu wyrażam zgodę na udostepnienie moich danych na stronie BIP. 9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, Przysługuje Pani/Panu prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. 2) wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem; 3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w RODO. 4) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 5) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją prawa dostępu prasy do informacji publicznej. Kontakt: Urząd Gminy Krokowa tel: 58/675 41 24 urzad@krokowa.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
683 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Pucki gmina: Krokowa miejscowość: Białogóra

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 9884m2 działka Warszawa, Wilanów
działka Warszawa, Wilanów

WILANÓW Augustówka działka z obowiązującym MPZP, który przewiduje zabudowę mieszkaniową: segmenty, pół bliźniaki, domy wolno stojące oraz funkcje usługowe z zakresu edukacji, zdrowia i handlu. Bok o s...

Działka na sprzedaż, Warszawa
6 000 000 zł
9884 m2 607 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 42000m2 działka Stryków
działka Stryków

STRYKÓW-strategiczna miejscowość ciągów komunikacyjnych Europy. Autostrada Wolności. Autostrady A 1-Zachód-Wschód i A 2 Północ-Południe. DOSKONAŁA LOKALIZACJA na centrum logistyczne, gospodarkę magazy...

Działka na sprzedaż, Stryków
2 058 000 zł
42000 m2 49 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 6300m2 działka Warszawa, Bemowo
działka Warszawa, Bemowo

BEMOWO, Chrzanów. Działka inwestycyjna 6300 m 2 w doskonałej lokalizacji. 10 km od Centrum miasta, 400 m od Trasy S 8. Dojazd drogą asfaltową. Zgodnie z zapisami w Studium Uwarunkowań nieruchomość o s...

Działka na sprzedaż, Warszawa
5 000 000 zł
6300 m2 794 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 18289m2 działka Warszawa, Wawer, Kadetów
działka Warszawa, Wawer, Kadetów

Sprzedam bezpośrednio atrakcyjną działkę w Warszawie, dzielnica Wawer, ul. Kadetów - nie jest objęta Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Numery działek: 38/1 oraz 11/1 Obręb numer: 1317 Powie...

Działka na sprzedaż, Warszawa
6 450 000 zł
18289 m2 353 zł/m2