Działka 712 m2, Barczewo
37 000 zł 51,97 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Barczewo - 712 m2

Cena 37 000 51,97 zł/m2
Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Barczewo
Cena:

37 000 zł

Cena za m2
51,97 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Liczba pokoi:
0
Piętro:
Parter
Liczba pięter w budynku:
0
Rok budowy:
0
Powierzchnia całkowita:
712 m2
Powierzchnia działki:
712 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Olsztyński miejscowość: Barczewo
Numer oferty:
ZSlc-00000267

Więcej informacji

BURMISTRZ BARCZEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie przy ul. Widokowej, obręb ewidencyjny nr 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU Numer działki: 3/75 Powierzchnia działki: 0,0712 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/000pokaż telefon Cena wywoławcza: 37.000,00 zł (w tym 23% VAT) Wysokość wadium: 6.000,00 zł Przeznaczenie w planie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark - Wrócikowo zatwierdzonym Uchwałą Nr VI(67)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 marca 2019r/ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz.2543 z dnia 16 maja 2019 roku/ działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem A1MN – teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Powierzchnia zabudowy max 0,30 powierzchni działki. Na przedmiotowej nieruchomości dopuszcza się realizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego. Nie dopuszcza się budowy budynków gospodarczych oraz garażowych jako obiektów wolnostojących. Budynki gospodarcze oraz garażowe należy realizować w bryle budynku mieszkalnego. Wysokość projektowanej zabudowy do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury tj. ogrodzenia, ławki itp. oraz obiekty architektury ogrodowej – altany lub wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2,, lokalizacja altan ogrodowych może następować w odległości min. 1.5 m od granicy nieruchomości sąsiednich. Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla terenu, na którym położona jest działka Nr 3/75 można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tutejszego Urzędu, w pok. nr 20. Z uwagi na zadrzewienie terenu, usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu należytych zezwoleń zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2018.0.1614 art. 83 pkt. 1, tj.) W rejonie działki teren jest uzbrojony w następujące sieci infrastruktury technicznej: wodno- kanalizacyjną i energetyczną. Konieczna rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Informację o możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury można uzyskać u gestorów sieci. Niezbędne przyłącza potrzebne do zabudowy działki nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. Nieruchomość jest skomunikowana przez działkę Nr 3/83, ul. Widokowa. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się 21 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 20. Otwarcie przetargu o godzinie 10 15 Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w wymienionej wyżej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 10pokaż telefon.Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki oraz jej położenie. Za zachowanie terminu wpłat wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy najpóźniej do 17 października 2019r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach współwłasności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacane przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda drugiego współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Barczewa. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 20 tel. (89)pokaż telefon w.53. 54 i 55. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 20.09.2019 do 19.10.2019 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu pod adresem:www.barczewo.pl i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: www.otoprzetargi.pl Barczewo, 19.09.2019r.
Numer oferty: ZSlc-00000267
Osoba odpowiedzialna zawodowo: GC Trader
Nr licencji zawodowej: brak danych
Zwiń opis


Średnie ceny w tej lokalizacji

37 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Mapa

Podobne nieruchomości