To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Andrychów

Działka na sprzedaż Andrychów, Tadeusza Kościuszki

1377 m2
45 023 PLN 33 zł/m2
Opis
Burmistrz Andrychowa ogłasza II-gi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Tadeusza Kościuszki Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona przy ul. Tadeusza Kościuszki w Andrychowie, objęta księgą wieczystą nr KR1W/00045848/3, składająca się z działki nr 836/12 o pow. 0,1377 ha. Zbywana nieruchomość położona jest w odległości 1,7 km od centrum miasta, jest niezabudowana, w całości zakrzaczona i zadrzewiona. Teren o nieregularnym kształcie i lekkim spadku w kierunku południowym. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest częściowo jako RIIIb - rola, a częściowo jako LsIV – lasy. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa, ogródki działkowe oraz tereny niezabudowane. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Sieć gazowa, napowietrzna linia telefoniczna, sieć energetyczna i wodociągowa w odległości ok. 30 m od granicy działki. W okolicy brak kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006r. (z późn. zm.) przedmiotowa działka znajduje się w jednostkach oznaczonych symbolami A15.5/26.MN1 (51%) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, A15.5/8.ZL1 (41%) – tereny zieleni-lasy, A15.4/16.KDd (8%) – teren drogi dojazdowej. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń. Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 11 marca 2020r. o godz.12-tej w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro, sala konferencyjna (I-szy przetarg odbył się w dniu 7 października 2019r.). ena wywoławcza do przetargu wynosi 45.022,89 zł brutto (czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote 89/100) w tym należny 23% podatek Vat w wysokości 6.533,29 zł (od kwoty 28.405,60 zł) - zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast kwota 10.084,00 zł zwolniona jest z podatku Vat – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 w/cyt. ustawy. W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniądza: przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 marca 2020r. wadium znajdowało się na rachunku. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020r. poz. 6) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe z mocy prawa przysługuje prawo pierwokupu ww. nieruchomości. Z wyłonionym w przetargu Nabywcą nieruchomości zostanie podpisana warunkowa umowa sprzedaży, natomiast umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta po otrzymaniu przez Gminę Andrychów informacji o niewykonaniu przez Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe prawa pierwokupu ww. nieruchomości. Cena sprzedaży nieruchomości winna zostać wpłacona jednorazowo i przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umów notarialnych, w tym opłat sądowych ponosi Nabywca. W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278), do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 lub 33-842-99-57. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl/umandrychow/ jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta Andrychów tel: 33-842-99-55 info@andrychow.eu
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 377 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Wadowicki gmina: Andrychów miejscowość: Andrychów ulica: Tadeusza Kościuszki

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 3623m2 działka Legnica, Nowodworska, Nowodworska
działka Legnica, Nowodworska, Nowodworska

Nieruchomość stanowią 6 działek budowlanych o różnych powierzchniach pod zabudowę szeregową ( patrz mapa w załączniku ) . Sprzedaż dotyczy całej nieruchomości ....

Działka na sprzedaż, Legnica
597 795 zł
3623 m2 165 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 4773m2 działka Warszawa, Białołęka Kobiałka, Kobiałka
działka Warszawa, Białołęka Kobiałka, Kobiałka

Białołęka ul. Kobiałka Do sprzedaży  działka budowlana o pow. 4773m2 o wymiarach 26m ( od ulicy) x 217m. położona w okolicy domów jednorodzinnych. Jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego ...

Działka na sprzedaż, Warszawa
1 900 000 zł
4773 m2 398 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 5145m2 działka Bory Tucholskie, rzeka, las
działka Bory Tucholskie, rzeka, las

Sprzedaję przepiękną działkę budowlaną w Borach Tucholskich z linią brzegową rzeki Prusiny. Ważne: nie jest już wymagana zgoda agencji rolnej KOWR na zakup: w kwietniu 2019r. znowelizowano ustawę o ...

Działka na sprzedaż, Bory Tucholskie
89 000 zł
5145 m2 17 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1519m2 działka Warszawa, Wilanów, Biedronki
działka Warszawa, Wilanów, Biedronki

Działka na sprzedaż w Starym Wilanowie położona po stronie Pałacu , miejsce jedyne w swoim rodzaju. Działka z dostępem do jeziora. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na ten teren przewidu...

Działka na sprzedaż, Warszawa
4 800 000 zł
1519 m2 3 160 zł/m2