Lokal użytkowy 46,0m2, Niedźwiednik
39 000 zł 847,83 zł/m2

POWIERZCHNIA

46,00 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

parter

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Do sprzedaży lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 46,30 położony na parterze bud.zlokalizowanego pod adresem: Niedźwiednik 56. Budynek posiada jedną kondygnację podziemną oraz dwie kondygnacje nadziemne i strych. Nieruchomość posadowiona jest na działce ewidencyjnej nr 353/1 AM-1 o powierzchni 1466 m2. Lokal położony na parterze składa się z z sali obsługi (16,38m2), sali operacyjnej (22,18m2), przedsionka (2,47m2), niewielkiej łazienki (2,0m2) oraz schowka (ok 2,0m2). Do lokalu przynależy pomieszczenie zlokalizowane na 2 piętrze o powierzchni 21,44 m2 oraz dwa pomieszczenia w piwnicy o łącznej powierzchni  ok 3 m2 a także dwa pomieszczenia gospodarcze w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni ok 9 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, wodociągowa, kanalizacyjną, telefoniczną, ogrzewany centralnym piecem węglowym zlokalizowanym w piwnicy. Lokal w złym stanie technicznym, wymaga remontu. Niedźwiednik to niewielka wieś położona w zachodniej części gminy. Wieś o typowo rolniczym charakterze, oddalona od Ząbkowic Śląskich o około 10 km. Nieruchomość zlokalizowana jest w środkowej części wsi. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ziębice, teren na którym położona jest działka o numerze 353/1 oznaczony jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Strefa „B” ochrony konserwatorskiej, to jest pośredniej ochrony konserwatorskiej o rygorze utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania zabytkowej zabudowy oraz innych historycznych elementów krajobrazu kulturowego. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Region Pionu Infrastruktury we Wrocławiu ul. Ibn Siny Awicenny 21, 50 – 900 Wrocław. Cena wywoławcza netto: 39 000,00 zł Wadium: 3 900,00 zł (sprzedaż nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT) Cena wywoławcza stanowi Cenę wywoławczą, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. Oferty można składać osobiście lub listownie do dnia 02 lutego 2022 roku do godziny 09.30 na adres prowadzącego przetarg w zaklejonej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem: „Oferta Niedźwiednik lokal niemieszkalny – nie otwierać do dnia 02 lutego 2022 roku." Oferta oraz załączone do niej dokumenty należy złożyć w języku polskim. Za termin złożenia oferty uważa się termin wpływu oferty na adres prowadzącego przetarg. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 02 lutego 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 02. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 31 stycznia 2022 roku przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. kwotą wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr rachunku: 85 1320 00pokaż telefon, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „przetarg – Niedźwiednik-lokal niemieszkalny”. UWAGA – wadium: 1) złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia; 2) złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: 74 8pokaż telefon), począwszy od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 28 stycznia 2021 roku. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w § 3 Regulaminu. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać na stronie: NIERUCHOMOSCI POCZTA POLSKA oraz w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 71 3pokaż telefon.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Niedźwiednik