......................, dnia ...............

Sz. P.

................................................
................................................
................................................
(imię, nazwisko i adres)

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

Ja, niżej podpisany ............................. oświadczam, że wypowiadam zawartą z Panem, dnia ..............., umowę najmu na czas określony lokalu mieszkalnego nr..................., położonego w ....................... przy ulicy ......................, ze skutkiem natychmiastowym/z zachowaniem ...... -miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jako przyczynę wypowiedzenia wskazuję ....................

.......................................... Z poważaniem