Pobierz:

.DOC .PDF

......................, dnia ...............

Sąd Rejonowy w ............................

Wydział ........ Cywilny

ul. ................................nr ..............
.......................................................Powód: .....................................................

zamieszkały: ..................................

..................................

PESEL:............................................

Pozwany: .....................................................

zamieszkały: ..................................

..................................

Wartość przedmiotu sporu: ......... złotych

Opłata sądowa: ......... złotych

Pozew o eksmisję

W imieniu własnym, wnoszę o:

 • nakazanie pozwanemu, aby opróżnił, opuścił i wydał powodowi lokal mieszkalny oznaczony numerem ..........., położony w znajdującym się w ......................., przy ulicy ............................ budynku oznaczonym numerem ............;
 • zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych;
 • rozpoznanie sprawy i wydanie wyroku również pod nieobecność powoda;
 • wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa pozwanego;
 • nie zarządzanie przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego;
 • dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów:
  • wydruku z księgi wieczystej nr ........... na okoliczność przysługiwania powodowi praw do lokalu ...........
  • umowy najmu z dnia ........... na okoliczność treści umowy i upływu okresu najmu
  • pisma powoda z dnia ........... ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na okoliczność wezwania pozwanego do dobrowolnego opuszczenia lokalu
  • pisma pozwanego z dnia ........... na okoliczność odmowy zwrotu lokalu powodowi
  • ........... na okoliczność ...........

Uzasadnienie

Powód jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr .........................., położonego w ........... dla którego Sąd Rejonowy w ........... prowadzi księgę wieczystą nr ........... dowód: odpis z księgi wieczystej nr..............................................

Pozwanego z powodem łączyła umowa najmu wskazanego wyżej lokalu mieszkalnego na czas oznaczony, począwszy od dnia ............................ do dnia ...........................
dowód: umowa najmu lokalu z dnia ............................................

Od dnia ......................... pomimo upływu terminu na jaki została zawarta umowa najmu, pozwany nie opuścił zajmowanego lokalu i zajmuje lokal bez tytułu prawnego.

Powód wysłał do pozwanego dnia ............. pismo wzywające do opuszczenia lokalu.

Dowód: pismo powoda z dnia ............. ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Pozwany w piśmie z dnia ............ ustosunkował się do pisma powoda stwierdzając, że zajmowanego lokalu nie opuści.
dowód: pismo pozwanego z dnia...........................

Pozwany do dnia złożenia niniejszego pozwu nie wydał powodowi przedmiotowego lokalu.

Datą wymagalności roszczenia o wydanie lokalu jest dzień ............

Z uwagi na powyższe, niniejszy pozew jest w pełni zasadny.

.......................................... (Podpis powoda)

Załączniki:

 • dowody jak w treści pozwu;
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej obliczonej według art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w wysokości ........... zł.;
 • odpis pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego.