Regulamin usługi „Abonament NO LIMIT BUSBACK”
(dalej: „Regulamin NO LIMIT BUSBACK”)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Usługa „Abonament NO LIMIT BUSBACK” oraz Usługa „Pakiet Elastyczny” świadczone są przez Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130727, REGON: 370462969, NIP: 6842168097 (zwanej dalej DOMIPORTA), na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie NO LIMIT BUSBACK, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz umów abonamentowych. Przy czym, umowa abonamentowa ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem, natomiast niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed Regulaminem Serwisu.
  3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
   1. Potencjalny Klient oznacza – osobę fizyczną zainteresowaną zawarciem transakcji na rynku nieruchomości w Polsce, przy czym osoba ta zainteresowana jest zawrzeć taką transakcję osobiście lub w imieniu osoby trzeciej (osoby fizycznej lub spółki);
   2. Abonament NO LIMIT oznacza – usługę abonamentową świadczoną na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu, w ramach której Użytkownik Profesjonalny, który wykupił abonament otrzymuje umówioną liczbę Leadów w określonym czasie;
   3. Pakiet Elastyczny oznacza – usługę dodatkową świadczone na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu, którą Użytkownik Profesjonalny może wykupić jedynie dodatkowo do aktywnej usługi abonamentowej świadczonej przez Domiporta Sp. z o.o.;
   4. Lead oznacza – numer telefonu oraz adres e-mail do Potencjalnego Klienta.;
   5. Zweryfikowany Lead – klient potencjalnie zainteresowany wybrana ofertą potwierdzony w rozmowie telefonicznej przez zespół DOMIPORTA;
   6. Usługi – Usługa Abonament NO LIMIT BUSBACK oraz Usługa Pakiet Elastyczny;
   7. Oferty Condo – oferty budynków stanowiących połączenie condominium (zbioru jednostek mieszkalnych) i hotelu;
   8. Reklama busback – usługa ekspozycji reklamy polegająca na wykreowaniu i umieszczeniu treści na tylnej części autobusów przez spółkę AMS S.A. na zlecenie DOMIPORTA, zgodnie z Zasadami ogólnymi ekspozycji reklam, których treść będzie także załącznikiem do Regulaminu.
 2. Warunki Usługi
  1. Usługi dostępne są wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych (tj. Użytkownicy Indywidualni NIE mogą z niej skorzystać). Zatem, Usługi o których mowa dostępne są wyłącznie dla podmiotów prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub działalność deweloperską.
  2. Usługa Abonament NO LIMIT BUSBACK jest niezależna od innych usług uregulowanych w Regulaminie Serwisu lub innych regulaminach. Usługa Abonament NO LIMIT BUSBACK nie może być łączona z innymi świadczonymi przez Domiporta Sp. z o.o. usługami na abonament, co oznacza, że posiadanie abonamentu wyklucza możliwość korzystania w tym czasie z Abonamentu NO LIMIT. Jednak, Usługę Abonament NO LIMIT BUSBACK można łączyć z innymi tj. nieabonentowymi usługami świadczonymi przez Domiporta Sp. z o.o. np. z Usługą Pakiet Elastyczny.
  3. Usługa Pakiet Elastyczny jest zależna od innych usług świadczonych przez Domiporta Sp. z o.o., przez co należy rozumieć, że Użytkownik może ją wykupić pod warunkiem, że posiada – jakikolwiek prócz abonamentu Pakiet Premium Real Estate - aktywny abonament na usługi świadczone przez Domiporta Sp. z o.o. oraz że może korzystać z tej usługi nie dłużej niż na czas abonamentu. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik nie może jednocześnie mieć wykupionego Pakietu Elastycznego i abonamentu Premium Real Estate. Umowa na usługę Pakiet Elastyczny ulega rozwiązaniu najpóźniej z dniem ustania obowiązywania umowy na abonament.
  4. Usługi dostępne są w wersjach:
   1. Leady w ramach Rynku Pierwotnego – Usługi może zakupić każdy Użytkownik Profesjonalny; w ramach niniejszej Usługi Użytkownikowi przekazywane są Leady dotyczące osoby zainteresowanej transakcją na pierwotnym rynku nieruchomości; Jeśli przedmiotem inwestycji są mieszkania, to Usługę można wykupić wyłącznie, jeśli minimalna liczba mieszkań w danej inwestycji wynosi co najmniej 10. Jeśli liczba ta jest niższa, wówczas Domiporta Sp. z o.o. dopuszcza indywidualne negocjacje co do warunków abonamentu.
   2. Leady w ramach Rynku Pierwotnego zweryfikowane – Usługę może zakupić wyłącznie Użytkownik Profesjonalny,; w ramach niniejszej Usługi Użytkownikowi przekazywane są Leady dotyczące osoby zainteresowanej transakcją na pierwotnym rynku nieruchomości, leady te są zweryfikowane.
   3. Leady w ramach oferty CONDO - Usługę może zakupić wyłącznie Użytkownik Profesjonalny, który prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomościami, który w okresie 6 miesięcy przed zakupem Usługi nie posiadał abonamentu w Domiporta Sp. z o.o. a oferty, które sprzedaję są ofertami condo hoteli; w ramach niniejszej Usługi Użytkownikowi przekazywane są Leady dotyczące osoby zainteresowanej transakcją na rynku condo hoteli, leady te są zweryfikowane
  5. Usługi są świadczone równolegle z Reklamą busback, która jest płatna, a będzie realizowana zgodnie zasadami oraz na warunkach finansowych wskazanych w załącznikach do Regulaminu.
  6. Usługi płatne są w wysokości uzależnionej od wybranej przez Użytkownika liczby Leadów przekazywanych jemu w danym miesiącu. Kupując Usługę Abonament NO LIMIT, Użytkownik ponadto zobowiązany jest do zapłaty jednorazowej opłaty aktywacyjnej.
  7. W przypadku zakupienia Usługi Abonament NO LIMIT, Użytkownik poza pełnym opłaceniem Abonamentu oraz ewentualnych usług dodatkowych, zobowiązany jest każdego miesiąca obowiązywania Abonamentu NO LIMIT tj. do 3 dnia każdego miesiąca kalendarzowego przesłać Domiporta Sp. z o.o.:
   1. Dobrej jakości zdjęcia nieruchomości i inwestycji lub wizualizacje inwestycji i wnętrz; przy czym zdjęcia/wizualizacje mają dotyczyć co najmniej 10 mieszkań – w przypadku Abonamentu NO LIMIT dla Rynku Pierwotnego;
   2. Oferty co najmniej 20 różnych nieruchomości (nie więcej nż 50) z rynku wtórnego, przy czym oferta powinna zawierać opis nieruchomości, proponowaną cenę, a także dobrej jakości zdjęcia obrazujące tę nieruchomość – w przypadku Abonamentu NO LIMIT dla Rynku Wtórnego i Abonamentu NO LIMIT dla Rynku Wtórnego Leady zweryfikowane;
   3. Dobrej jakości zdjęcia nieruchomości i inwestycji lub wizualizacje inwestycji i wnętrz; przy czym zdjęcia/wizualizacje mają dotyczyć co najmniej 10 mieszkań – w przypadku Abonamentu NO LIMIT dla Condo;
  8. W przypadku zakupienia Usługi Pakiet Elastyczny, Użytkownik poza pełnym opłaceniem tej Usługi oraz abonamentu, zobowiązany jest każdego miesiąca obowiązywania tej Usługi tj. do 3 dnia każdego miesiąca kalendarzowego przesłać Domiporta Sp. z o.o.:
   1. Dobrej jakości zdjęcia nieruchomości i inwestycji lub wizualizacje inwestycji i wnętrz; przy czym zdjęcia/wizualizacje mają dotyczyć co najmniej 10 mieszkań – w przypadku Usługi Pakiet Elastyczny na Leady dla Rynku Pierwotnego;
   2. Oferty co najmniej 5 (w przypadku zakupu Paczki 5 Leadów) albo 10 (w przypadku zakupu Paczki 10 Leadów) różnych nieruchomości z rynku wtórnego, przy czym oferta powinna zawierać opis nieruchomości, proponowaną cenę, a także dobrej jakości zdjęcia obrazujące tę nieruchomość – w przypadku Usługi Pakiet Elastyczny na Leady dla Rynku Wtórnego i Leady zweryfikowane dla Rynku Wtórnego;
   3. Dobrej jakości zdjęcia nieruchomości i inwestycji lub wizualizacje inwestycji i wnętrz; przy czym zdjęcia/wizualizacje mają dotyczyć co najmniej 10 mieszkań – w przypadku Usługi Pakiet Elastyczny na Leady dla Condo;
  9. Warunki finansowe oraz parametry poszczególnych wariantów Reklamy busback są wskazane w załączniku do Regulaminu.
  10. Warunki finansowe Usługi Abonament NO LIMIT oraz Usługi Pakiet Elastyczny, zawarte zostały w poniższych tabelach:

   RYNEK PIERWOTNY
   l.p. Rodzaj usługi Miesięczny
   abonament
   Opłata
   aktywacyjna
   Liczba Leadów udostępnianych w
   ramach Abonamentu/w ramach
   Usługi Pakiet Elastyczny
   1 Abonament NO LIMIT 1000 zł 500 zł 10
   2 Abonament NO LIMIT 1500 zł Promocja: 0 zł 20
   3 Usługa Pakiet
   Elastyczny -
   Paczka 5 Leadów
   399 zł 5
   4 Usługa Pakiet
   Elastyczny -
   Paczka 10 Leadów
   799 zł 10   CONDO HOTEL
   l.p. Rodzaj usługi Miesięczny
   abonament
   Opłata
   aktywacyjna
   Liczba Leadów udostępnianych w
   ramach Abonamentu/w ramach Usługi
   Pakiet Elastyczny
   1 Abonament NO LIMIT
   CONDO
   2 000 zł 500 zł 10
   2 Abonament NO LIMIT
   CONDO
   3 600 zł Promocja: 0 zł 20
   3 Usługa Pakiet Elastyczny -
   Paczka 5 Leadów
   899 zł 5
   4 Usługa Pakiet Elastyczny -
   Paczka 10 Leadów
   1 599 zł 10

   Wskazane powyższej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia przez Domiporta Sp. z o.o. faktury VAT.
  11. Opłaty należne Domiporta Sp. z o.o. z tytułu wybranych przez Użytkownika Usług płacone są do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
  12. Domiporta Sp. z o.o. zastrzega, że ceny poszczególnych usług mogą ulec zmianie, w szczególności w wyniku indywidualnych ustaleń z danych Użytkownikiem Profesjonalnym.
  13. Domiporta Sp. z o.o. przekazuje zakupione przez Użytkownika Leady do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
  14. W razie braku spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Domiporta Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji Usługi albo wykonać ją częściowo, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
  15. W przypadku braku przekazania (udostepnienia) przez Domiporta Sp. z o.o. w danym miesiącu pełnej liczby Leadów z przyczyn, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności, przysługująca za ten dany miesiąc Domiporta Sp. z o.o. należność pieniężna zostanie stosunkowo obniżona o wartość nieprzekazanego Leada/ów liczona w ten sposób, że jeden Lead opiewa na kwotę równą ilorazowi umówionej należności pieniężnej w danym miesiącu i liczby umówionych do przekazania Leadów (np. gdy zakupiono Abonament NO LIMIT na 10 Leadów oraz Usługę Pakiet Elastyczny - Paczkę 10 Leadów, to wartość 1 Leada wynosi 1799 zł:20= 89,95 zł).
  16. Użytkownik uprawniony jest do wykorzystania Leadów wyłącznie do nawiązania kontaktu z Potencjalnymi Klientami. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania Leadów żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem swojego personelu, w celu o którym mowa w zdaniu poprzednim
 3. Okres Usługi
  1. Umowa na Usługę Abonamentu NO LIMIT BUSBACK zawierana jest na 6 miesięcy.
  2. Użytkownik jak i Domiporta Sp. z o.o. mają prawo wypowiedzenia Umowy na Usługę Abonamentu NO LIMIT z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  3. Umowa na Usługę Pakiet Elastyczny zawierana jest na czas oznaczony. Umowa, o której mowa może zostać zakupiona minimum na okres 1 miesiąca, a maksymalnie na okres na jaki wykupiono abonament. Przy czym, nawet jeśli Użytkownik zakupił Usługę Pakiet Elastyczny, na okres dłuższy niż 1 miesiąc, to obie Strony (tj. Użytkownik i Domiporta Sp. z o.o.) mogą wypowiedzieć tę Usługę zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 4. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może złożyć reklamację, przesyłając treść reklamacji na adres Biuro Obsługi Klienta Domiporta Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, email: bok@domiporta.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać firmę Użytkownika, adres i numer telefonu, dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.
  3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
  4. Po rozpatrzeniu reklamacji DOMIPORTA wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 5. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Zaczynając korzystać z Usługi, Użytkownik lub osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika, potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez DOMIPORTA, dla celów i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z Usługi.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika (osób upoważnionych do reprezentacji Uczestników) gromadzonych na potrzeby Usługi jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400, Krosno, email: iod@domiporta.pl,
  3. Z Administratorem Użytkownik może skontaktować się pisemnie lub pocztą elektroniczną, pod adresami wskazanymi powyżej.
  4. W związku z realizacją Usługi, DOMIPORTA przetwarza następujące dane: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu; adres siedziby lub adres korespondencyjny. Celem przetwarzania danych osobowych Strona 5 z 5 Użytkownika jest realizacja Usługi (aktywacja; wykonywanie praw i obowiązków związanych z Usługą; rozpoznawanie reklamacji; archiwizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, podatkowymi i rachunkowości). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika na aktywację Usługi, a w zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Usługi i zgodności z Regulaminem - prawnie uzasadniony interes Administratora.
  5. Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. prawo wycofania zgody na przetwarzania danych - przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem,
   2. prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopii danych,
   3. prawo żądania sprostowania danych osobowych - ich poprawienia, uzupełnienia lub aktualizacji,
   4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Uczestnika – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora,
   7. prawo żądania przeniesienia danych osobowych, tj. przekazania danych osobowych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
  6. W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy lub pisemny na adres Administratora, którego dotyczy żądanie, wskazany powyżej.
  7. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Regulamin Usługi Abo No Limit BUSBACK może zostać zmieniony przez Domiporta Sp. z o.o. Zmiana nie będzie naruszać praw nabytych, chyba że zmiana wymuszona jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik zostanie powiadomiony w zmianie Regulaminu przez zamieszczenie zmienionego Regulaminu w Serwisie Domiporta.pl z zaznaczeniem zachodzących zmian.
  9. Regulamin Abo No Limit BUSBACK dostępny jest na stronie internetowej www.domiporta.pl
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Usługą będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy rzeczowo dla Warszawy-Śródmieścia.
  12. Domiporta Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Usługi, których nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności przypadki siły wyższej, jak również skutki błędnych lub nieprawdziwych danych podanych Domiporta Sp. z o.o. lub przedstawicielowi handlowemu Domiporta Sp. z o.o. przez Użytkownika.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020.