Regulamin usługi „Abonament Na Start”

 1. Artykuł 1. Informacje wstępne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Abonament Na Start na internetowym serwisie nieruchomości domiporta.pl, w dalszej części regulaminu zwany jest Serwisem.
  2. Właścicielem Serwisu jest spółka Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000130727, zwana dalej Właścicielem.
  3. Pojęcia używane z dużej litery w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane tym pojęciom w Regulaminie Serwisu Domiporta, chyba że niniejszej Regulamin stanowi inaczej.
 2. Artykuł 2. Definicje
 3. Wykorzystane pojęcia w Regulaminie mają znaczenie nadane poniżej:

  1. Regulamin Serwisu Domiporta - Regulamin Serwisu Domiporta dostępny pod adresem: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu
  2. Regulamin - niniejszy Regulamin produktowy Usługi „Abonament Na Start”
  3. Użytkownik - przedsiębiorca związany z branżą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Agencja Pośrednictwa), korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  4. Ogłoszenie - informacja o zamiarze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczona w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie i Regulaminie Serwisu Domiporta
  5. Usługa Abonament Na Start - usługa abonamentowa w ramach której Użytkownicy, którzy wykupili abonament, otrzymują możliwość prezentacji w ramach wykupionego wariantu abonamentu określonej liczby Ogłoszeń w Serwisie, świadczona na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Domiporta
  6. Usługa - Usługa Abonament Na Start
  7. Umowa Abonament Na Start – umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem, której przedmiotem jest Usługa Abonament Na Start, zawierana na podstawie Zlecenia Papierowego lub Zlecenia Online
  8. Umowa - Umowa Abonament Na Start
  9. Zlecenie Papierowe - dokument potwierdzający zawarcie Umowy, w tym zakres świadczonej Usługi oraz cenę na rzecz Użytkownika, mający formę papierową opatrzony podpisami obu stron transakcji
  10. Zlecenie Online - dokument wygenerowany elektronicznie w postaci e-mail potwierdzające zawarcie Umowy, w tym zakres świadczonej Usługi oraz cenę na rzecz Użytkownika, akceptacja odbywa się drogą e-mail
 4. Artykuł 3. Postanowienia Ogólne
  1. Usługa Abonament Na Start jest świadczona przez Właściciela na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu, z uwzględnieniem odrębnych uregulowań niniejszego Regulaminu.
  2. Usługa Abonament na Start jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
  3. Warunkiem aktywowania Usługi Abonament Na Start jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu oraz zasad przetwarzania danych osobowych określonych w Polityce Prywatności: https://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci Polityce Transparentności: https://www.domiporta.pl/polityka-transparentnosci
  4. Użytkownicy korzystając z Usługi Abonament Na Start oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem, Regulaminem Serwisu Domiporta oraz zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w Polityce Prywatności i Polityce Transparentności i je w pełni akceptują.
 5. Artykuł 4. Warunki Usługi
  1. Usługa Abonament Na Start oznacza usługę abonamentową, w ramach której Użytkownicy, którzy wykupili abonament otrzymują możliwość prezentacji w ramach wykupionego wariantu abonamentu określonej liczby Ogłoszeń w Serwisie.
  2. Usługa Abonament Na Start dostępna jest w następujących wariantach:
   1. Abonament do 50 ofert,
   2. Abonament do 100 ofert,
   3. Abonament do 200 ofert,
   4. Abonament do 500 ofert,
   5. Abonament do 1000 ofert.
  3. Usługa Abonament Na Start jest dostępna dla Użytkowników w rozumieniu niniejszego Regulaminu, których działalność jest zarejestrowana poza województwami: dolnośląskim, małopolskim i mazowieckim.
  4. Usługa Abonament Na Start jest dostępna tylko i wyłącznie dla nowych Użytkowników, tj. takich, którzy w okresie ostatnich 3 miesięcy nie posiadali aktywnego abonamentu na prezentacje ogłoszeń na Serwisie.
  5. Użytkownik może posiadać jeden abonament na prezentacje ofert w ramach Serwisu.
  6. Warunki finansowe Usługi Abonament Na Start zróżnicowane są w zależności od dostępnego limitu miesięcznego publikacji ofert w Serwisie i przedstawia je poniższa tabela:
   Rodzaj Abonamentu Liczba ogłoszeń (miesięczny limit publikacji) Cena standardowa netto miesięcznie Cena z rabatem netto miesięcznie
   Abonament do 50 ofert 50 179 zł 39 zł
   Abonament do 100 ofert 100 309 zł 68 zł
   Abonament do 200 ofert 200 429 zł 94 zł
   Abonament do 500 ofert 500 899 zł 198 zł
   Abonament do 1000 ofert 1000 1499 zł 330 zł
   Wskazane powyżej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dacie wystawienia faktury VAT.
  7. Cena standardowa, o której mowa w tabeli w ust. 6 oznacza miesięczną opłatę, do której uiszczenia zobowiązany jest Użytkownik na rzecz Właściciela z tytułu świadczenia Usługi, w zależności od wybranego wariantu liczby ogłoszeń.
  8. Cena z rabatem, o której mowa w tabeli w ust. 6 oznacza miesięczną opłatę, do której uiszczenia zobowiązany jest Użytkownik na rzecz Właściciela z tytułu świadczenia Usługi, w zależności od wybranego wariantu liczby ogłoszeń, pod warunkiem, że zawarta Umowa jest pierwszą tego rodzaju umową dla Użytkownika i została zawarta na czas nieoznaczony.
  9. Cena z rabatem, o której mowa w tabeli w ust. 6 i ust. 9 obowiązuje Strony przez maksymalne 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9.
  10. Po upływie 12 miesięcy, o których mowa w ust. 10, o ile strony nie ustalą inaczej, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczania na rzecz Właściciela ceny standardowej, o której mowa w ust. 6 w tabeli oraz w ust. 8, wg cennika obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.
  11. Opłaty należne z tytułu świadczenia Usługi Abonament na Start rozliczane są z dołu tzn. na początku kolejnego miesiąca po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.
  12. W miesiącu aktywacji Usługi Abonament na Start należność obliczana jest proporcjonalnie od dnia aktywacji w/w usługi, w oparciu o stawki miesięczne określone w tabeli w ust. 6.
  13. W celu zawarcia Umowy Użytkownik składa Właścicielowi Zlecenie Papierowe lub Zlecenie Online: https://www.domiporta.pl/zlecenia zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji zlecenia papierowego lub zlecenia online przez pracownika serwisu.
  14. Ceny poszczególnych usług mogą ulec zmianie, w szczególności w wyniku indywidualnych ustaleń z danym Użytkownikiem z zastrzeżeniem, że odmienne warunki zostaną każdorazowo szczegółowo opisane w Zleceniu Online lub Zleceniu Papierowym.
 6. Artykuł 5. Okres obowiązywania Umowy
  1. Umowa zawierana jest zgodnie z okresem wskazanym w Zleceniu Papierowym lub Zleceniu Online.
  2. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  3. Właściciel ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z usługi, postanowień Regulaminu Ogólnego Serwisu lub niniejszego Regulaminu Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Właściciel może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całości lub części płatności należnych z tytułu Umowy przekraczającego 30 dni.
  5. W przypadku określonym w ust. 4, niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Właściciel może również wstrzymać się z wykonywaniem Usługi, w szczególności zablokować możliwość korzystania z Panelu Użytkownika i uniemożliwić publikację ogłoszeń, do chwili uregulowania zaległych płatności przez Użytkownika.
 7. Artykuł 6. Postępowanie reklamacyjne
 8. Postępowanie reklamacyjne odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu

 9. Artykuł 7. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym odrębnie w niniejszym Regulaminie do praw i obowiązków Użytkownika oraz pozostałych warunków świadczenia Usługi znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu Domiporta oraz obowiązujące przepisy prawa.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty udostępnienia na stronie internetowej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że zmiany Cenników dotyczące przedziałów abonamentowych wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.
  3. Po otrzymaniu powiadomienia, a przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik może w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania, zrezygnować z okresu powiadomienia.