Regulamin Sprzedaży Projektów Domów

Artykuł 1. Informacje wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne sklepu internetowego pozwalającego nabyć projekty architektoniczno-budowlane domów sprzedaży projektów domów za pośrednictwem witryny www.domiporta.pl.
 2. Właścicielem serwisu jest spółka Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000130727.
 3. Pojęcia używane z dużej litery w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane tym pojęciom w Regulaminie Serwisu Domiporta, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

Artykuł 2. Definicje

Wykorzystane pojęcia w Regulaminie mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Domiporta.pl, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej www.domiporta.pl
 2. Właściciel – spółka Domiporta sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno, nr KRS 0000130727
 3. Regulamin Serwisu Domiporta – Regulamin Serwisu Domiporta dostępny pod adresem: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Projektów Domów
 5. Użytkownik Indywidualny – konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także osoba fizyczna dokonująca czynności bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że ww. czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 6. Użytkownik Profesjonalny – każdy inny przedsiębiorca, który nie jest Użytkownikiem Indywidualnym
 7. Użytkownik – Użytkownik Indywidualny, Użytkownik Profesjonalny korzystający ze Sklepu internetowego
 8. Projekt – projekt architektoniczno-budowlany budynku, w tym w szczególności domów jednorodzinnych dostarczany Użytkownikowi wraz z dokumentacją zgodnie z Regulaminem. Poprzez Projekt rozumie się również inne projekty niż projekty architektoniczno-budowlane budynków, dodatkowo zamówione przez Użytkownika (m. in. projekt szamba, projekt wiaty na drewno, projekt pergoli drewnianej)
 9. Sklep internetowy – sklep internetowy Właściciela, umożliwiający przeglądanie i nabywanie Projektów przez Użytkowników, dostępny w domenie internetowej www.domiporta.pl
 10. Ogłoszenie – informacja o zamiarze sprzedaży Projektu Użytkownikowi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zamieszczona w Sklepie internetowym na warunkach określonych w Regulaminie
 11. Polityka Prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, korzystających z Serwisu dostępne pod adresem: www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci
 12. Polityka Transparentności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, korzystających z Serwisu dostępne pod adresem: www.domiporta.pl/polityka-transparentnosci

Artykuł 3. Zasady Korzystania ze Sklepu internetowego, składanie zamówień

 1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia za pomocą formularza zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, zapłaty ceny za Projekt oraz zaksięgowania środków na koncie Właściciela. Po zaksięgowaniu środków na koncie Właściciela zostanie wysłane do Użytkownika potwierdzenie otrzymania zapłaty przez Właściciela w formie wiadomości e-mail wysłanej przez Właściciela na adres mailowy podany przez Użytkownika w zamówieniu.
 2. Każdy, kto zamawia projekt w Sklepie internetowym zobowiązany jest do akceptacji warunków handlowych oraz Regulaminu Sprzedaży Projektów Domów na Domiporta.pl.
 3. Prezentacje zawarte w Sklepie internetowym stanowią rysunki poglądowe i koncepcyjne, które mogą się różnić parametrami i wymiarami od tych zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym. W przypadku zestawień materiałowo-kosztowych wszelkie podane dane są wartościami przybliżonym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Do podjęcia budowy na podstawie Projektu konieczne jest dokonanie adaptacji Projektu przez architekta adaptującego celem dostosowania Projektu do konkretnych warunków terenu (gruntu), na jakim budowa będzie realizowana oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny projektów zawierają koszt transportu Projektu do Użytkownika.
 6. Cena podana przy każdym Projekcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia w Sklepie internetowym. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Projektów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Projektów do Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji przez Właściciela.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, w sytuacji, gdy podana cena Projektu będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 8. Do każdej przesyłki Właściciel dołącza fakturę VAT oraz wymaganą przepisami dokumentację, a w przypadku konsumentów pouczenie o sposobie i terminie do odstąpienia od umowy. Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia. Wysyłka będzie dokonywana nie wcześniej niż po zaksięgowaniu przez Właściciela wpłaty od Użytkownika.
 9. Użytkownik może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Właściciela. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny: +48 22 555 57 40 lub wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną e-mail na adres: bok@domiporta.pl.
 10. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu www.domiporta.pl/projekty-domow (dotyczącego konkretnego Projektu) i przesłanie go do Właściciela za pośrednictwem Sklepu internetowego. Użytkownik składając zamówienie musi podać: dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika, a następnie uiścić cenę Projektu wskazaną w Sklepie internetowym.
 11. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych.
 12. Właściciel będzie potwierdzać status zamówienia ze Sklepu internetowego pocztą elektroniczną.
 13. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu Internetowego Domiporta.pl, Polityki Prywatności i Polityki Transparentności i warunków dostawy Projektu oraz pouczenia o sposobie i terminie do odstąpienia od umowy.
 14. Należności za zamówione Projekty regulowane w formie przedpłaty za pośrednictwem metod płatności wskazanych przez Właściciela w Sklepie internetowym.

Artykuł 4. Doręczanie zamówień

 1. Na czas dostarczenia zamówionego Projektu składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
 2. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po potwierdzeniu zamówienia przez Właściciela oraz po dokonaniu przedpłaty przez Użytkownika na konto Właściciela.
 3. Realizacja zamówienia następuje w terminie 14 dni od daty skierowania zamówienia do realizacji. W przypadku Projektów zamówionych w czasie promocji lub Projektów objętych promocją, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
 4. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Zamówione Projekty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Projekt wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 7. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.
 8. Koszty dostawy zakupionego Projektu pokrywa Właściciel. Jeśli zakup Projektu wiąże się z zakupem materiałów dodatkowych zmieniających gabaryty przesyłki i tym samym jej cenę - dodatkowym kosztem przesyłki zostanie obciążony Użytkownik, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie przez Właściciela.
 9. Projekt przekazywany jest Użytkownikowi w komplecie czterech egzemplarzy dokumentacji architektoniczno-budowlanej, z ewentualnymi dodatkowymi tomami konstrukcji (o ile konstrukcja nie jest wpięta w główny projekt). Inne projekty niż projekty domów są przekazywane w liczbie egzemplarzy wskazanej w Ogłoszeniu.
 10. Do kompletu Projektu dołączona jest zgoda na zmiany adaptacyjne w Projekcie. W przypadku, gdy Użytkownik chce rozszerzyć zakres zgody na zmiany adaptacyjne dołączonej do Projektu, należy skontaktować się z Właścicielem (telefonicznie lub mailowo).
 11. Jeden komplet dokumentacji można wykorzystać jednokrotnie do budowy jednego budynku (albo obiektu) na jednej działce. W przypadku, gdy Użytkownik ma zamiar budować więcej budynków tego samego typu, powinien nabyć dodatkowe komplety dokumentacji (Projektów).

Artykuł 5. Zwroty Projektów

Użytkownikowi przysługuje możliwość zwrotu zakupionego Projektu na następujących zasadach:

 1. Użytkownik Indywidualny, który zawarł umowę kupna na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Zwrotowi podlegają tylko i wyłącznie Projekty gotowe zgodne z Ogłoszeniem w Sklepie internetowym. Projekty wykonane na specjalne zamówienie lub z wprowadzonymi zmianami nie podlegają zwrotowi. W przypadku odstąpienia, umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach prawa.
 2. Użytkownik Indywidualny, który zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, ze zwrotem kosztu Projektu, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Projektu.
 3. Wysyłka zwracanego Projektu odbywa się na koszt Użytkownika.
 4. Zwrot Projektu może nastąpić tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży (faktury VAT).
 5. Zwrot należnych kosztów – ceny Projektu - dokonywany jest dopiero po otrzymaniu kompletnego Projektu przez Właściciela wraz z otrzymaną fakturą VAT.
 6. Zwracany Projekt musi być w stanie nienaruszonym, niezniszczony, nieuszkodzony, z nienaruszoną plombą, bez żadnych wpisów, pieczątek, skreśleń, zniszczeń, śladów rozszywania, adaptacji itp.
 7. Zwracany Projekt nie może być kopiowany ani utrwalany w żadnej formie przez Użytkownika.
 8. Wskutek zwrotu Projektu, Użytkownik traci prawo zastosowania zwróconego Projektu w jakiejkolwiek części.
 9. W przypadku zwrotu Projektu zakupionego z rabatem przyznanym z racji obowiązującej promocji, wówczas zwracana kwota pieniędzy pomniejszana jest o całą wysokość rabatu udzielonego z tytułu tego zamówienia.
 10. Zwrotowi nie podlegają Projekty indywidualne i gotowe Projekty zgodne z Ogłoszeniem, lecz zmieniane indywidualnie na życzenie Użytkownika. Zwrotowi nie podlegają Projekty dostosowane do standardu NF40 (projekty domów energooszczędnych). Zwrotowi nie podlegają plików elektroniczne (jak kosztorys inwestorski, czy pliki wersji elektronicznej projektu), zarówno przesłane do Użytkownika mailem, jak na dowolnym innym nośniku (np. płyta CD).
 11. Nieskorzystanie przez Użytkownika ze zwrotu (odstąpienia od umowy) jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika ewentualnych różnic między Projektem (w formie dokumentów doręczanych Użytkownikowi), a prezentacją i rysunkami zawartymi w danym Ogłoszeniu w Sklepie internetowym.

Artykuł 6. Zakres zmian adaptacyjnych w Projekcie wymagających oraz niewymagających zgody autora Projektu

 1. Zgody autora Projektu nie wymagają następujące zmiany adaptacyjne:
  1. zmiana wymiarów zewnętrznych z rzutu poziomego w granicach do 5% z zachowaniem wymiarów rozpiętości konstrukcji,
  2. zmiana wysokości pomieszczeń w świetle w granicach pomiędzy 2,5 m, a 3,0 m (pod warunkiem, że inne elementy budynku będą zgodne z przepisami Prawa budowlanego),
  3. zwiększenie lub zmniejszenie nachylenia połaci dachowych o ok. 10 % (5 stopni),
  4. zmiany materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych, wykończenia wewnętrznego, zewnętrznego pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów związanych z wytrzymałością materiałów i ich oporem cieplnym,
  5. dostosowanie układu ścianek działowych do indywidulanych potrzeb Użytkownika,
  6. wprowadzenie modyfikacji w zakresie instalacji wewnętrznych, pod warunkiem dokonania takich zmian przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
 2. Zgody autora Projektu wymagają wszelkie inne zmiany adaptacyjne niż wymienionego w ust. 1, w tym m.in.:
  1. zmiany w elewacji budynku dotyczące m.in.: zmiany lukarn na okna połaciowe (i odwrotnie), przeniesienie lukarn lub okien połaciowych na inną ścianę budynku, zamurowanie lub wykonanie innych niż w Projekcie otworów okiennych lub drzwiowych (dotyczy to również zmiany drzwi balkonowych na okno i odwrotnie),
  2. dobudowanie, powiększenie lub zmniejszenie balkonów, ganków lub werand,
  3. zbliźniaczenie budynków,
  4. wyniesienie budynku lub inne istotne dla Projektu zmiany.

Artykuł 7. Reklamacje

 1. Każdy z Użytkowników ma prawo do zgłoszenia reklamacji w zakresie wykonania przez Serwis świadczonej mu usługi w ramach Sklepu internetowego. Użytkownik może zgłosić reklamację w terminie 14 dni od dnia odebrania Projektu.
 2. Reklamację Użytkownik przesyła listownie na adres Biuro Domiporta w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail bok@domiporta.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  - imię i nazwisko,
  - adres email Użytkownika,
  - numer zamówienia lub nazwa innej usługi, której reklamacja dotyczy,
  - uzasadnienie reklamacji oraz żądanie w związku ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane dane w zgłoszeniu wymagają doszczegółowienia Serwis zastrzega sobie prawo do kontaktu w związku z obsługą reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, o jej rozstrzygnięciu Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie, lub listownie na adres podany w reklamacji złożonej listownie.
 6. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka zawierająca Projekt była uszkodzona lub otwierana - po stronie Użytkownika leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem. Niesporządzenie protokołu szkody przez Użytkownika nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi udowodnienie istnienia uszkodzeń lub wad w momencie doręczenia przesyłki.

Artykuł 8. Dostęp do danych Użytkowników

 1. Właściciel ma dostęp do następujących danych Użytkownika: danych identyfikujących Użytkownika, przekazanych przez Użytkownika w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym, danych przekazanych w związku z dokonywaniem płatności przez Użytkownika na rzecz Właściciela.
 2. Dostęp Właściciela do danych osobowych Użytkownika, zasady tego dostępu oraz okres przechowywania i zasady usuwania tych danych określa załącznik do Regulaminu, tj. Polityka Prywatności https://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci oraz Polityka Transparentności https://www.domiporta.pl/polityka-transparentnosci

Artykuł 9. Zmiany Regulaminu oraz Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin oraz cenniki mogą podlegać zmianom.
 2. O zmianach i o terminach ich obowiązywania Właściciel powiadomi poprzez umieszczenie informacji w Serwisie.
 3. Regulamin i jego wersje będą udostępnione w Serwisie pod adresem https://www.domiporta.pl/regulaminy. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest przesyłany drogą poczty elektronicznej na wskazany adres email.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.