Regulamin usługi „Social Media Manager” (dalej: „Regulamin Usługi Social Media Manager”)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Usługa „Social Media Manager” świadczona jest przez Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130727, REGON: 370462969, NIP: 6842168097 (zwanej dalej Domiporta) na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Usługi Social Media Manager, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz umów abonamentowych. Przy czym, umowa abonamentowa ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem, natomiast niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed Regulaminem Serwisu.
  3. Usługa Social Media Manager przeznaczona jest wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych w rozumieniu Regulaminu Serwisu.
  4. Możliwość skorzystania z Usługi Social Media Manager przewidzianej niniejszym Regulaminem uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu przez Użytkownika Profesjonalnego. Korzystając z Usługi Social Media Manager, Użytkownik oświadcza że zapoznał się z powyższymi dokumentami i je w pełni akceptuje.
  5. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Usługa Social Media Manager oznacza – usługę świadczoną na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu, w określonym czasie, w ramach której Użytkownik Profesjonalny otrzymuje w ramach posiadanego abonamentu zależnie od wybranego pakietu usługi dostarczonej przez Domiporta.pl zgodnie z § 3 pkt.5.
 2. Definicje
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące definicje:

  1. Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Domiporta.pl, prowadzony przez Domiporta, którego działalność reguluje Regulamin Serwisu, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości;
  2. Użytkownik Profesjonalny – zgodnie z Regulaminem Serwisu, podmiot prowadzący w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, dodający Ogłoszenia w Serwisie;
  3. Ogłoszenie – opublikowana na Serwisie treść zawierająca informacje dot. warunków zakupu/najmu lub rezerwacji nieruchomości.
  4. Post/oferta na Facebooku – typ aktywności stanowiący samodzielny wpis osoby lub strony, umieszczony na profilu osobistym, w grupie lub na stronie. Zawierać może informację w formie tekstu, ale także grafikę, film, bądź link do strony zewnętrznej. Post może być przedmiotem interakcji innych użytkowników, takich jak polubienia, komentarze pod postem, udostępnienia.
 4. Warunki świadczenia Usługi
  1. Usługa Social Media Manager dostępna jest dla Użytkowników Profesjonalnych - dla podmiotów prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą . Użytkownicy Indywidualni nie mogą skorzystać z Usługi Social Manager.
  2. Usługa Social Media Managera jest oferowana wraz z abonamentem zgodnie z obowiązującym cennikiem w zależności od wysokości limitu ofert. Cena łączna usługi składa się z:
   1. rodzaju abonamentu standardowego;
   2. wybranego wariantu Social Media Managera (tab. 5).
  3. Faktura jest wystawiana na początku miesiąca kalendarzowego za poprzedni okres rozliczeniowy na 100 % wartości usługi nie zależnie od dnia miesiąca w którym usługa została aktywowana i występuje pod nazwą:
   1. Abonament Social Media Manager Start
   2. Abonament Social Media Manager Bestseller;
   3. Abonament Social Media Manager Ekspert.
  4. Usługa Social Media Manager jest płatna.
  5. Warianty oraz szczegóły usługi Social Media Manager, wyglądają następująco: Social Media Manager - cennik
  6. Powyższa usługa dotyczy prowadzenia działań kampanijno-reklamowych w serwisie Facebook:
   1. Przygotowanie określonej liczby postów m.in. stworzenie opisu, wybór zdjęcia (w zależności od wybranego wariantu klient ma możliwość wskazania konkretnego ogłoszenia oraz tematu posta). Regularna publikacja postów na fanpage klienta. 
   2. Działania reklamowe:
    1. Określenie typu reklamy: link post;
    2. Określenie typu grupy docelowej (m.in. grupa zainteresowana nieruchomościami);
    3. Uruchomienie kampanii;
    4. Bieżąca optymalizacja kampanii.
  7. W ramach świadczonej usługi klient otrzymuje:
   1. Gwarancje określonej ilości wyświetleń postów w serwisie Facebook w zależności od wybranego wariantu (liczone łącznie dla wszystkich postów zgodnie z wybranym wariantem produktu)
   2. Świadczenie usług dodatkowych w zależności od wybranego wariantu produktu: projekt logotypu, artykuł sponsorowany itd. zgodnie z tabelą § 3 pkt. 5
  8. Ceny podane w regulaminie są kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia przez Domiporta Sp. z o.o. faktury VAT.
  9. Każdy Użytkownik Profesjonalny może zakupić tylko jedną Usługę Social Media Manager wraz z publikacją ofert na serwisie.
 5. Okres świadczenia Usługi
  1. Usługa Social Media Manager jest świadczona na czas określony i jest zależna od długości posiadanego przez Użytkownika Profesjonalnego Abonamentu.
 6. Reklamacje
  1. Użytkownik Profesjonalny może składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Domiporta, w tym skargi i zażalenia („reklamacje”). Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika Profesjonalnego zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji.
  2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – bezpośrednio albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres Biuro Obsługi Klienta Domiporta Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: wsparcie@domiporta.pl
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika Profesjonalnego umożliwiające jego identyfikację oraz zastrzeżenia prze niego zgłaszane. Na wniosek Użytkownika Profesjonalnego Domiporta potwierdzi wpływ reklamacji pisemnie lub w inny sposób z nim uzgodniony.
  4. Domiporta rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Domiporta poinformuje Użytkownika Profesjonalnego, który złożył reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w takiej samej formie jak złożona reklamacja lub za pomocą innego – wskazanego przez Użytkownika Profesjonalnego - trwałego nośnika informacji.
 7. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Domiporta Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, jak również wyłączenia ze swej oferty usług opisanych w niniejszym Regulaminie.
  2. Użytkownik Profesjonalny zostanie poinformowany o powyższym na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany.
  3. O zmianie Regulaminu Domiporta Sp. z o.o. poinformuje Użytkowników Profesjonalnych poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz wysłanie powiadomienia do Użytkownika Profesjonalnego.
  4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub w związku z nim jest prawo polskie.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2020 r.