Regulamin promocji „Program rabatowy Duo”

 1. Przedmiot Regulaminu
  1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków usług abonamentowych Abonament Duo (dalej: Abonament) oraz umieszczania reklam w Serwisach Internetowych Domiporta.pl i Morizon.pl.
  2. Organizatorami Promocji przewidzianej niniejszym Regulaminem są: Domiporta Sp. z o.o., wydawca serwisu nieruchomościowego Domiporta.pl z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno (zwanym dalej "DOMIPORTA") oraz Grupa Morizon Sp. z o. o., wydawca serwisu nieruchomościowego morizon.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 lok. 341, 02-532 Warszawa (dalej zwana "Morizon").
  3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub deweloperską (to jest, Użytkowników Profesjonalnych w rozumieniu Regulaminu Serwisu Domiporta.pl oraz Partnerów w rozumieniu Regulaminu Serwisu Morizon), którzy w dniu rozpoczęcia Promocji nie jest stroną umowy abonamentowej lub innej umowy o świadczenie usług, zawartej z którymkolwiek z Organizatorów Promocji.
  4. Warunkiem skorzystania z promocji przewidzianej niniejszym Regulaminem jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Domiporta.pl i Regulaminu Serwisu Morizon. Korzystając z Promocji, Uczestnik oświadcza że zapoznał się z powyższymi dokumentami i je w pełni akceptuje.
  5. Promocja w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza promocję na warunkach uregulowanych w niniejszym Regulaminie.
  6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu Domiporta.pl (w zakresie umów z DOMIPORTA) oraz Regulaminu Serwisu Morizon (w zakresie umów z Morizon) oraz właściwych umów abonamentowych. Przy czym, właściwa umowa abonamentowa ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem, natomiast niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed właściwym Regulaminem Serwisu.
  7. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
   1. Uczestnik – Użytkownik Profesjonalny/ Partner działający na rynku pierwotnym;
   2. Produkt – usługa Abonament oferowana na promocyjnych warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie lub usługa umieszczenia reklamy w serwisie Domiporta.pl oraz serwisie Morizon.pl;
   3. Serwis Domiporta.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem www.domiporta.pl;
   4. Serwis Morizon.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem www.morizon.pl;
   5. Regulamin Serwisu Domiporta.pl - Regulamin funkcjonowania i korzystania z Serwisu Domiporta.pl, dostępny pod adresem: www.domiporta.pl/regulaminy
   6. Regulamin Serwisu Morizon - Regulamin funkcjonowania i korzystania z Serwisu Morizon, dostępny pod adresem www.morizon.pl/regulamin.
  8. Uczestnik może skorzystać tylko jednokrotnie z niniejszej Promocji.
  9. Promocja obowiązuje od 01.10.2019 do 30.09.2020, przy czym może być zakończona przez każdego z Organizatorów poprzez umieszczenie stosownej informacji o jej zakończeniu w Serwisie internetowym Domiporta.pl i w serwisie Morizon.pl.
 2. Warunki Promocji
  1. Promocja jest dostępna w 2 wariantach:
   1. podpisanie trójstronnej umowy Abonamentowej z DOMIPORTA oraz Morizon przez Użytkownika Profesjonalnego/Partnera (Duo Abo), który w dniu rozpoczęcia Promocji nie jest stroną umowy abonamentowej lub innej umowy o świadczenie usług z którymkolwiek z Organizatorów;
   2. podpisanie trójstronnej umowy na umieszczenia reklamy w serwisach Domiporta.pl i Morizon.pl przez Użytkownika Profesjonalnego/Partnera (Duo Reklama), który w dniu rozpoczęcia Promocji nie jest stroną umowy abonamentowej lub innej umowy o świadczenie usług z którymkolwiek z Organizatorów.
  2. Warunkiem skorzystania z Promocji (w obu wariantach) jest zawarcie z DOMIPORTA oraz Morizon, działającymi jako Organizatorzy Promocji, w okresie trwania Promocji, umowy Abonamentowej lub umowy umieszczenia reklamy w Serwisie Domiporta.pl i Serwisie Morizon.
  3. W ramach Promocji, Użytkownik Profesjonalny/Partner w ramach Duo Abo otrzyma promocyjną cenę za umieszczenie ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz serwisie Morizon na zasadach opisanych w poniższej tabeli.
  4. Abonament Duo - Cennik
  5. W ramach Promocji, Użytkownik Profesjonalny/Partner w ramach Duo Reklama otrzyma promocyjną cenę za umieszczenie reklam w serwisie Domiporta,pl oraz serwisie Morizon na zasadach opisanych w poniższej tabeli.
  6. Promocja obejmuje jedynie usługi związane z rynkiem pierwotnym.
  7. Podpisane umowy w ramach Promocji można wypowiedzieć z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia (Duo Abo i Duo Reklama).
  8. Promocja może łączyć się z innymi promocjami Organizatorów.
 3. Postępowanie reklamacyjne
  1. Uczestnik może złożyć reklamację, przesyłając treść reklamacji na adres Organizatora, którego działania dotyczy przedmiot reklamacji tj. Biuro Obsługi Klienta Domiporta Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, email: bok@domiporta.pl lub Grupa Morizon Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-531 Warszawa, email: reklama@morizon.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać firmę Uczestnika, adres i numer telefonu, dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.
  3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni, o czym Uczestnik zostanie poinformowany.
  4. Po rozpatrzeniu reklamacji Organizator wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Przystępując do Promocji, Uczestnik lub osoba działająca w imieniu i na rzecz Uczestnika, potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez każdego z Organizatorów, dla celów i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w Promocji.
  2. Administratorem danych osobowych Uczestników (osób upoważnionych do reprezentacji Uczestników) gromadzonych na potrzeby Promocji jest (odrębnie i niezależnie od siebie) każdy z Organizatorów Promocji, to jest:
   1. Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400, Krosno, email: iod@domiporta.pl,
   2. Grupa Morizon Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-531 Warszawa, email: rodo@morizon.pl.
  3. Z każdym z Administratorów Uczestnik może skontaktować się pisemnie lub pocztą elektroniczną, pod adresami wskazanymi powyżej.
  4. W związku z realizacją Promocji, każdy z Organizatorów przetwarza następujące dane: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu; stanowisko służbowe; adres siedziby lub adres korespondencyjny. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja Promocji (przystąpienie do Promocji; wykonywanie praw i obowiązków związanych z Promocją; rozpoznawanie reklamacji; archiwizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, podatkowymi i rachunkowości). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika na udział w Promocji, a w zakresie, w jakim dane Uczestnika przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Promocji i zgodności z Regulaminem - prawnie uzasadniony interes Organizatora.
  5. Uczestnikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. prawo wycofania zgody na przetwarzania danych - przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem,
   2. prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopii danych,
   3. prawo żądania sprostowania danych osobowych - ich poprawienia, uzupełnienia lub aktualizacji,
   4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Uczestnika – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora,
   7. prawo żądania przeniesienia danych osobowych, tj. przekazania danych osobowych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  6. W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy lub pisemny na adres Organizatora, którego dotyczy żądanie, wskazany powyżej.
  7. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Regulamin Promocji może zostać zmieniony przez Organizatorów. Zmiana nie będzie naruszać praw nabytych, chyba że zmiana wymuszona jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik zostanie powiadomiony w zmianie Regulaminu przez zamieszczenie zmienionego Regulaminu w Serwisie Domiporta.pl oraz w Serwisie Morizon, z zaznaczeniem zachodzących zmian.
  9. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.domiporta.pl i www.morizon.pl
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy rzeczowo dla Warszawy-Śródmieścia.
  12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności przypadki siły wyższej, jak również skutki błędnych lub nieprawdziwych danych podanych Organizatorom lub przedstawicielowi handlowemu Organizatorów przez Uczestnika.