Regulamin produktowy usługi „Abonament z limitem ogłoszeń”

 1. Artykuł 1. Informacje wstępne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Abonament z limitem Ogłoszeń dostępnej w internetowym serwisie nieruchomości Domiporta.pl, w dalszej części regulaminu zwanym Serwisem.
  2. Właścicielem Serwisu jest spółka Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000130727, zwana dalej Właścicielem.
  3. Pojęcia używane z dużej litery w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane tym pojęciom w Regulaminie Serwisu Domiporta, chyba że niniejszej Regulamin stanowi inaczej.
 2. Artykuł 2. Definicje
 3. Wykorzystane pojęcia w Regulaminie mają znaczenie nadane poniżej:

  1. Regulamin Serwisu Domiporta - Regulamin Serwisu Domiporta dostępny pod adresem: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu
  2. Regulamin – niniejszy Regulamin produktowy Usługi „Abonament z limitem ogłoszeń”
  3. Użytkownik Inna Firma – przedsiębiorca związany z inną branżą niż pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub branżą deweloperską, korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  4. Użytkownik Profesjonalny - przedsiębiorca związany z branżą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Agencja Pośrednictwa), korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  5. Użytkownik - Użytkownik Inna Firma lub Użytkownik Profesjonalny (Agencja Pośrednictwa)
  6. Ogłoszenie - informacja o zamiarze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczona w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie i Regulaminie Serwisu Domiporta
  7. Usługa Abonament z limitem ogłoszeń - usługa abonamentowa w ramach której Użytkownicy, którzy wykupili abonament otrzymują możliwość prezentacji w ramach wykupionego abonamentu określonej liczby Ogłoszeń w Serwisie, świadczona na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Domiporta
  8. Umowa Abonament z limitem ogłoszeń - umowa na świadczenie Usługi Abonament z limitem ogłoszeń, która może także obejmować świadczenie Usługi „Bycie na szczycie”; rodzaj Umowy Abonamentowej w rozumieniu Regulaminu Serwisu Domiporta
  9. Umowa - Umowa Abonament z limitem ogłoszeń
  10. Usługa „Bycie na szczycie” - dodatkowo płatna usługa promowania Ogłoszeń, prezentowanych w ramach Usługi Abonament z limitem ogłoszeń
  11. Zlecenie Papierowe - dokument potwierdzający zakres świadczonej na rzecz Użytkownika Usługi oraz cenę, mający formę papierową opatrzony podpisami obu stron
  12. Zlecenie Online - dokument wygenerowany elektronicznie w postaci e-mail potwierdzający zakres świadczonej na rzecz Użytkownika Usługi oraz cenę; akceptacja odbywa się drogą e-mail
  13. Podbicie - element Usługi „Bycie na szczycie”, służący poprawie widoczności Ogłoszenia w Serwisie, umożliwia wypozycjonowanie ogłoszenia w wynikach wyszukiwania
  14. Wyróżnienie - element Usługi „Bycie na szczycie”, służący poprawie widoczności Ogłoszenia w Serwisie, umożliwia wypozycjonowanie ogłoszenia w wynikach wyszukiwania w sekcji ogłoszeń wyróżnionych
 4. Artykuł 3. Postanowienia Ogólne
  1. Usługa Abonament z limitem ogłoszeń jest świadczona przez Właściciela na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu z uwzględnieniem odrębnych uregulowań niniejszego Regulaminu.
  2. Warunkiem aktywowania Usługi jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu oraz zasad przetwarzania danych osobowych określonych w Polityce Prywatności: https://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci Polityce Transparentności: https://www.domiporta.pl/polityka-transparentnosci
  3. Użytkownicy korzystając z Usługi oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem, Regulaminem Serwisu Domiporta oraz zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w Polityce Prywatności i Polityce Transparentności i je w pełni akceptują.
 5. Artykuł 4. Warunki Usługi
  1. Usługa Abonament z limitem ogłoszeń oznacza usługę abonamentową, w ramach której Użytkownicy, którzy wykupili abonament otrzymują możliwość prezentacji w ramach wykupionego abonamentu określonej liczby Ogłoszeń w Serwisie, świadczona na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Domiporta.
  2. Usługa Abonament z limitem ogłoszeń dostępna jest w dwudziestu dziewięciu różnych wariantach:
   1. ABO 10,
   2. ABO 20,
   3. ABO 30,
   4. ABO 40,
   5. ABO 50,
   6. ABO 75,
   7. ABO 100,
   8. ABO 150,
   9. ABO 200,
   10. ABO 300,
   11. ABO 500.
   12. ABO 800.
   13. ABO 1000.
   14. ABO 2000.
   15. ABO 3000.
   16. ABO 4000.
   17. ABO 5000.
   18. ABO 6000.
   19. ABO 7000.
   20. ABO 8000.
   21. ABO 9000.
   22. ABO 10000.
   23. ABO 11000.
   24. ABO 12000.
   25. ABO 13000.
   26. ABO 14000.
   27. ABO 15000.
   28. ABO 16000.
   29. ABO 17000.
  3. Usługa jest dostępna dla Użytkowników w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
  4. Użytkownik może posiadać jeden abonament w rozumieniu ust. 1 na prezentację Ogłoszeń w ramach Serwisu.
  5. W celu zawarcia Umowy Użytkownik składa Właścicielowi Zlecenie Papierowe lub Zlecenie Online: https://www.domiporta.pl/zlecenia Zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji Zlecenia Papierowego lub Zlecenia Online przez pracownika Serwisu.
  6. Ceny za 1 miesiąc świadczenia Usługi Abonament z limitem ogłoszeń zróżnicowane są w zależności od wykupionego limitu publikacji ogłoszeń w Serwisie (Rodzaj Abonamentu/Liczba ogłoszeń) i przedstawia je poniższa tabela:
   Rodzaj Abonamentu Liczba ogłoszeń Cena Cena za szt.
   ABO 10 10 109 zł 10,90 zł
   ABO 20 20 131 zł 6,55 zł
   ABO 30 30 153 zł 5,10 zł
   ABO 40 40 175 zł 4,37 zł
   ABO 50 50 197 zł 3,94 zł
   ABO 75 75 268 zł 3,57 zł
   ABO 100 100 340 zł 3,40 zł
   ABO 150 150 406 zł 2,70 zł
   ABO 200 200 472 zł 2,36 zł
   ABO 300 300 670 zł 2,23 zł
   ABO 500 500 989 zł 1,97 zł
   ABO 800 800 1 319 zł 1,64 zł
   ABO 1000 1000 1 539 zł 1,54 zł
   ABO 2000 2000 1 869 zł 0,93 zł
   ABO 3000 3000 2 089 zł 0,69 zł
   ABO 4000 4000 2 309 zł 0,57 zł
   ABO 5000 5000 2 529 zł 0,50 zł
   ABO 6000 6000 2 749 zł 0,45 zł
   ABO 7000 7000 2 969 zł 0,42 zł
   ABO 8000 8000 3 189 zł 0,39 zł
   ABO 9000 9000 3 409 zł 0,37 zł
   ABO 10000 10000 3 629 zł 0,36 zł
   ABO 11000 11000 3 849 zł 0,34 zł
   ABO 12000 12000 4 069 zł 0,33 zł
   ABO 13000 13000 4 289 zł 0,32 zł
   ABO 14000 14000 4 509 zł 0,32 zł
   ABO 15000 15000 4 729 zł 0,31 zł
   ABO 16000 16000 4 949 zł 0,30 zł
   ABO 17000 17000 5 169 zł 0,30 zł
   Wskazane powyżej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dacie wystawienia faktury VAT.
  7. Opłaty należne z tytułu świadczenia Usługi Abonament z limitem ogłoszeń rozliczane są z dołu tzn. na początku kolejnego miesiąca po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, w dacie płatności wskazanej w fakturze VAT.
  8. W miesiącu aktywacji Usługi Abonament z limitem ogłoszeń należność obliczana jest proporcjonalnie od dnia aktywacji w/w usługi, w oparciu o stawki miesięczne określone w ust. 6.
  9. Ceny poszczególnych usług mogą ulec zmianie, w szczególności w wyniku indywidualnych ustaleń z danym Użytkownikiem z zastrzeżeniem, że odmienne warunki zostaną każdorazowo szczegółowo opisane w Zleceniu Online lub Zleceniu Papierowym.
 6. Artykuł 5. Dodatkowe promowanie Ogłoszenia – Bycie na szczycie
  1. Użytkownicy korzystający z Usługi Abonament z limitem ogłoszeń mogą dodatkowo odpłatnie promować swoje Ogłoszenia korzystając z Usługi „Bycie na Szczycie”, obejmującej podbicia i wyróżnienia w liczbie określonej według wybranego wariantu Usługi „Bycie na Szczycie”.
  2. Usługa „Bycie na szczycie” dostępna jest w czterech różnych wariantach:
   1. Pakiet start,
   2. Pakiet podstawowy,
   3. Pakiet standard,
   4. Pakiet optima.
  3. Liczba podbić i wyróżnień wchodząca w skład poszczególnych wariantów Usługi „Bycie na Szczycie” została określona w tabeli w ust. 5.
  4. W celu aktywacji Usługi „Bycie na szczycie” Użytkownik składa Właścicielowi Zlecenie Papierowe lub Zlecenie Online. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi „Bycie na szczycie” następuje z chwilą akceptacji Zlecenia Papierowego lub Zlecenia Online przez pracownika Serwisu.
  5. Ceny za 1 miesiąc świadczenia Usługi zróżnicowane są w zależności od wykupionego wariantu, a przedstawia je poniższa tabela:
   Pakiet produktu Pakiet start Pakiet podstawowy Pakiet standard Pakiet optima
   Liczba wyróżnień 3 6 10 20
   Liczba podbić 30 60 100 200
   Cena 99 zł 199 zł 319 zł 549 zł
   Wskazane powyżej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dacie wystawienia faktury VAT.
  6. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi „Bycie na szczycie” są rozliczane na zasadach określonych w art. 4 ust. 7, z tym, że w miesiącu aktywacji Usługi „Bycie na szczycie” należność za tę usługę nie jest naliczana proporcjonalnie od dnia startu usługi.
  7. Ceny poszczególnych usług mogą ulec zmianie, w szczególności w wyniku indywidualnych ustaleń z danym Użytkownikiem z zastrzeżeniem, że odmienne warunki zostaną każdorazowo szczegółowo opisane w Zleceniu Online lub Zleceniu Papierowym.
 7. Artykuł 6. Okres obowiązywania Umowy.
  1. Umowa zawierana jest zgodnie z okresem wskazanym w Zleceniu Papierowym lub Zleceniu Online.
  2. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  3. Właściciel ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z usługi, postanowień Regulaminu Ogólnego Serwisu lub niniejszego Regulaminu Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Właściciel może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całości lub części płatności należnych z tytułu Umowy przekraczającego 30 dni.
  5. W przypadku określonym w ust. 4, niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia Umowy abonamentowej ze skutkiem natychmiastowym, Właściciel może również wstrzymać się z wykonywaniem Usługi, w szczególności zablokować możliwość korzystania z Panelu Użytkownika i uniemożliwić publikację ogłoszeń, do chwili uregulowania zaległych płatności przez Użytkownika.
 8. Artykuł 7. Postępowanie reklamacyjne
 9. Postępowanie reklamacyjne odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu

 10. Artykuł 8. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym odrębnie w niniejszym Regulaminie do praw i obowiązków Użytkownika oraz pozostałych warunków świadczenia Usługi znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu Domiporta oraz obowiązujące przepisy prawa.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty udostępnienia na stronie internetowej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że zmiany Cenników dotyczące przedziałów abonamentowych wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.
  3. Po otrzymaniu powiadomienia, a przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik może w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania, zrezygnować z okresu powiadomienia.