Regulamin usługi „Abonament NO LIMIT” vol 3
(dalej: „Regulamin Usługi Abonament NO LIMIT”)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Usługa „Abonament NO LIMIT” oraz Usługa „Pakiet Elastyczny” świadczone są przez Auto Centrum Sp. z o.o. na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Usługi Abonament NO LIMIT, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz umów abonamentowych. Przy czym, umowa abonamentowa ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem, natomiast niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed Regulaminem Serwisu.
  3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
   1. Potencjalny Klient oznacza – osobę fizyczną zainteresowaną zawarciem transakcji na rynku nieruchomości w Polsce, przy czym osoba ta zainteresowana jest zawrzeć taką transakcję osobiście lub w imieniu osoby trzeciej (osoby fizycznej lub spółki).
   2. Abonament NO LIMIT oznacza – usługę abonamentową świadczoną na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu, w ramach której Użytkownik Profesjonalny, który wykupił abonament otrzymuje umówioną liczbę Leadów w określonym czasie;
   3. Pakiet Elastyczny oznacza – usługę dodatkową świadczone na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu, którą Użytkownik Profesjonalny może wykupić jedynie dodatkowo do aktywnej usługi abonamentowej świadczonej przez Auto Centrum Sp. z o.o.
   4. Lead oznacza – numer telefonu oraz adres e-mail do Potencjalnego Klienta.
   5. Zweryfikowany Lead – klient potencjalnie zainteresowany wybrana ofertą potwierdzony w rozmowie telefonicznej przez zespół Domiporta.
   6. Usług – Usługa Abonament NO LIMIT oraz Usługa Pakiet Elastyczny.
   7. Oferty Condo – oferty budynków stanowiących połączenie condominium (zbioru jednostek mieszkalnych) i hotelu oraz apartamenty.
 2. Warunki Usług
  1. Usługi dostępne są wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych (tj. Użytkownicy Indywidualni NIE mogą z niej skorzystać). Zatem, Usługi o których mowa dostępne są wyłącznie dla podmiotów prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub działalność deweloperską.
  2. Usługa Abonament NO LIMIT jest niezależna od innych usług uregulowanych w Regulaminie Serwisu lub innych regulaminach. Usługa Abonament NO LIMIT nie może być łączona z innymi świadczonymi przez Auto Centrum Sp. z o.o. usługami na abonament, co oznacza że posiadanie abonamentu wyklucza możliwość korzystania w tym czasie z Abonamentu NO LIMIT. Jednak, Usługę Abonament NO LIMIT można łączyć z innymi tj. nieabonentowymi usługami świadczonymi przez Auto Centrum Sp. z o.o. np. z Usługą Pakiet Elastyczny.
  3. Usługa Pakiet Elastyczny jest zależna od innych usług świadczonych przez Auto Centrum Sp. z o.o., przez co należy rozumieć, że Użytkownik może ją wykupić pod warunkiem, że posiada – jakikolwiek prócz abonamentu Pakiet Premium Real Estate - aktywny abonament na usługi świadczone przez Auto Centrum Sp. z o.o. oraz że może korzystać z tej usługi nie dłużej niż na czas abonamentu. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik nie może jednocześnie mieć wykupionego Pakietu Elastycznego i abonamentu Premium Real Estate. Umowa na usługę Pakiet Elastyczny ulega rozwiązaniu najpóźniej z dniem ustania obowiązywania umowy na abonament.
  4. Usługi dostępne są wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy zamierzają wykorzystać Leady w celu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów po następującej cenie: lokale mieszkalne oferowane za cenę poniżej 1,5 mln PLN, domy mieszkalne oferowane za cenę poniżej 2,5 mln PLN.
  5. Usługi dostępne są w czterech wersjach:
   1. Leady w ramach Rynku Pierwotnego – Usługi może zakupić każdy Użytkownik Profesjonalny; w ramach niniejszej Usługi Użytkownikowi przekazywane są Leady dotyczące osoby zainteresowanej transakcją na pierwotnym rynku nieruchomości; Jeśli przedmiotem inwestycji są mieszkania, to Usługę można wykupić wyłącznie jeśli minimalna liczba mieszkań w danej inwestycji wynosi co najmniej 10. Jeśli liczba ta jest niższa, wówczas Auto Centrum Sp. z o.o. dopuszcza indywidualne negocjacje co do warunków abonamentu.
   2. Leady w ramach Rynku Wtórnego – Usługę może zakupić wyłącznie Użytkownik Profesjonalny, który prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomościami, który w okresie 6 miesięcy przed zakupem Usługi nie posiadał abonamentu w Auto Centrum Sp. z o.o. ; w ramach niniejszej Usługi Użytkownikowi przekazywane są Leady dotyczące osoby zainteresowanej transakcją na wtórym rynku nieruchomości.
   3. Leady w ramach Rynku Wtórnego zweryfikowane – Usługę może zakupić wyłącznie Użytkownik Profesjonalny, który prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomościami, który w okresie 6 miesięcy przed zakupem Usługi nie posiadał abonamentu w Auto Centrum Sp. z o.o. ; w ramach niniejszej Usługi Użytkownikowi przekazywane są Leady dotyczące osoby zainteresowanej transakcją na wtórym rynku nieruchomości, leady te są zweryfikowane.
   4. Leady w ramach oferty CONDO - Usługę może zakupić wyłącznie Użytkownik Profesjonalny, który prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomościami, który w okresie 6 miesięcy przed zakupem Usługi nie posiadał abonamentu w Auto Centrum Sp. z o.o. a oferty które sprzedaję są ofertami condo hoteli; w ramach niniejszej Usługi Użytkownikowi przekazywane są Leady dotyczące osoby zainteresowanej transakcją na rynku condo hoteli, leady te są zweryfikowane.
  6. Usługi płatne są w wysokości uzależnionej od wybranej przez Użytkownika liczby Leadów przekazywanych jemu w danym miesiącu. Kupując Usługę Abonament NO LIMIT, Użytkownik ponadto zobowiązany jest do zapłaty jednorazowej opłaty aktywacyjnej.
  7. W przypadku zakupienia Usługi Abonament NO LIMIT, Użytkownik poza pełnym opłaceniem Abonamentu oraz ewentualnych usług dodatkowych, zobowiązany jest każdego miesiąca obowiązywania Abonamentu NO LIMIT tj. do 3 dnia każdego miesiąca kalendarzowego przesłać Auto Centrum Sp. z o.o.:
   1. Dobrej jakości zdjęcia nieruchomości i inwestycji lub wizualizacje inwestycji i wnętrz; przy czym zdjęcia/wizualizacje mają dotyczyć co najmniej 10 mieszkań – w przypadku Abonamentu NO LIMIT dla Rynku Pierwotnego;
   2. Oferty co najmniej 20 różnych nieruchomości (nie więcej nż 50) z rynku wtórnego, przy czym oferta powinna zawierać opis nieruchomości, proponowaną cenę, a także dobrej jakości zdjęcia obrazujące tę nieruchomość – w przypadku Abonamentu NO LIMIT dla Rynku Wtórnego i Abonamentu NO LIMIT dla Rynku Wtórnego Leady zweryfikowane;
   3. Dobrej jakości zdjęcia nieruchomości i inwestycji lub wizualizacje inwestycji i wnętrz; przy czym zdjęcia/wizualizacje mają dotyczyć co najmniej 10 mieszkań – w przypadku Abonamentu NO LIMIT dla Condo;
  8. W przypadku zakupienia Usługi Pakiet Elastyczny, Użytkownik poza pełnym opłaceniem tej Usługi oraz abonamentu, zobowiązany jest każdego miesiąca obowiązywania tej Usługi tj. do 3 dnia każdego miesiąca kalendarzowego przesłać Auto Centrum Sp. z o.o.:
   1. Dobrej jakości zdjęcia nieruchomości i inwestycji lub wizualizacje inwestycji i wnętrz; przy czym zdjęcia/wizualizacje mają dotyczyć co najmniej 10 mieszkań – w przypadku Usługi Pakiet Elastyczny na Leady dla Rynku Pierwotnego;
   2. Oferty co najmniej 5 (w przypadku zakupu Paczki 5 Leadów) albo 10 (w przypadku zakupu Paczki 10 Leadów) różnych nieruchomości z rynku wtórnego, przy czym oferta powinna zawierać opis nieruchomości, proponowaną cenę, a także dobrej jakości zdjęcia obrazujące tę nieruchomość – w przypadku Usługi Pakiet Elastyczny na Leady dla Rynku Wtórnego i Leady zweryfikowane dla Rynku Wtórnego;
   3. Dobrej jakości zdjęcia nieruchomości i inwestycji lub wizualizacje inwestycji i wnętrz; przy czym zdjęcia/wizualizacje mają dotyczyć co najmniej 10 mieszkań – w przypadku Usługi Pakiet Elastyczny na Leady dla Condo;
  9. Warunki finansowe Usługi Abonament NO LIMIT oraz Usługi Pakiet Elastyczny, zawarte zostały w poniższych tabelach: Abonament NO LIMIT - warunki finansowe Abonament NO LIMIT - warunki finansowe Abonament NO LIMIT - warunki finansowe Wskazane powyższej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia przez Auto Centrum Sp. z o.o. faktury VAT.
  10. Opłaty należne Auto Centrum Sp. z o.o. z tytułu wybranych przez Użytkownika Usług płacone są do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
  11. Auto Centrum Sp. z o.o. zastrzega, że ceny poszczególnych usług mogą ulec zmianie, w szczególności w wyniku indywidualnych ustaleń z danych Użytkownikiem Profesjonalnym.
  12. Auto Centrum Sp. z o.o. przekazuje zakupione przez Użytkownika Leady do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
  13. W razie braku spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Auto Centrum Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji Usługi albo wykonać ją częściowo, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
  14. W przypadku braku przekazania (udostepnienia) przez Auto Centrum Sp. z o.o. w danym miesiącu pełnej liczby Leadów z przyczyn, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności, przysługująca za ten dany miesiąc Auto Centrum Sp. z o.o. należność pieniężna zostanie stosunkowo obniżona o wartość nieprzekazanego Leada/ów liczona w ten sposób, że jeden Lead opiewa na kwotę równą ilorazowi umówionej należności pieniężnej w danym miesiącu i liczby umówionych do przekazania Leadów (np. gdy zakupiono Abonament NO LIMIT na 10 Leadów oraz Usługę Pakiet Elastyczny - Paczkę 10 Leadów, to wartość 1 Leada wynosi 1799 zł:20= 89,95 zł).
  15. Użytkownik uprawniony jest do wykorzystania Leadów wyłącznie do nawiązania kontaktu z Potencjalnymi Klientami. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania Leadów żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem swojego personelu, w celu o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 3. Okres Usługi
  1. Umowa na Usługę Abonamentu NO LIMIT zawierana jest na czas nieokreślony.
  2. Użytkownik jak i Auto Centrum Sp. z o.o. mają prawo wypowiedzenia Umowy na Usługę Abonamentu NO LIMIT z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  3. Umowa na Usługę Pakiet Elastyczny zawierana jest na czas oznaczony. Umowa, o której mowa może zostać zakupiona minimum na okres 1 miesiąca, a maksymalnie na okres na jaki wykupiono abonament. Przy czym, nawet jeśli Użytkownik zakupił Usługę Pakiet Elastyczny, na okres dłuższy niż 1 miesiąc, to obie Strony (tj. Użytkownik i Domiporta Sp. z o.o.) mogą wypowiedzieć tę Usługę zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 4. Zmiana Regulaminu
 5. Auto Centrum Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, jak również wyłączenia ze swej oferty usług opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik zostanie poinformowany o powyższym na 1 miesiąc przed wprowadzeniem zmiany. O zmianie Regulaminu Auto Centrum Sp. z o.o. poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz wysłanie powiadomienia do Użytkownika.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.06.2019