To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Kowary

Działka na sprzedaż Kowary, Ogrodowa

716 m2
70 700 PLN 99 zł/m2
Opis
ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2023 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Ogrodowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 40 ze zm.) art. 37 ust.1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2023 r., Dz. U. poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. ze zm. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary, zarządza co następuje: §1 Ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary składającej się z działek gruntu o numerach 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6 i 211/7 (obręb 0001, a.m. 6) o łącznej pow. 0,0716 położonej w Kowarach przy ul. Ogrodowej, opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2023 r., Dz. U. poz. 344 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity z 2021r,. Dz. U. poz. 2213). §3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Kowary, dnia 28.08.2023 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.137.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28 sierpnia 2023 r. OGŁOSZENIE o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary składającej się z działek gruntu numer 211/1, 211/2, 211/3, 211/4 211/5 211/6 i 211/7 (obręb 0001, a.m. 6) o łącznej pow. 0,0716 ha położonej w Kowarach przy ul. Ogrodowej, który odbędzie się w dniu 05 października 2023 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.84.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 02.06.2023 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 05.06.2023r. do 26.06.2023r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.137. 2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28.08.2023r.), było umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 29.08.2023r. do 28.09.2023r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6 i 211/7 (obręb 0001, a.m. 6) o łącznej pow.0,0716 ha położona w Kowarach przy ul. Ogrodowej. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00084614/7. Dział III księgi wieczystej zawiera zapis: 1. Nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę gruntu numer 493, w pasie o szerokości 5,00 m zaznaczonym kolorem niebieskim na wyrysie z mapy ewidencyjnej, stanowiącym załącznik do oświadczenia, REP. A 1664/2011, K.284), 2. Bezpłatna i bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działką numer 381/10 oraz na prawie jej udostępniania w celu przeprowadzenia prac budowlanych w pasie zaznaczonym kolorem czerwonym na wyrysie z mapy ewidencyjnej z dnia 19.12.2011r. Służebności nie dotyczą nieruchomości składającej się z działek gruntu numer 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6 i 211/7 (obręb 0001) Kowary. 3.Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana o kształcie trapezu w skład której wchodzą działki o numerach 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5 211/6 i 211/7 (obręb 0001) o łącznej pow. 0,0716 ha. Nieruchomość płaska położona między rzeką Jedlicą a ul. Ogrodową, porośnięta trawą. Przy granicy południowo- wschodniej przebiega kolektor deszczowy Ø 150 wraz ze studzienką położoną w pobliżu ulicy Ogrodowej. Pełne uzbrojenie znajduje się w ulicy Ogrodowej. Dojazd i dojście do nieruchomości ul. Ogrodową oraz dojście od strony ul. 1 Maja poprzez mostek na Jedlicy. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy. 4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum- edycja 2020 przyjętym uchwałą nr XXXV/222/21 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 25.02.2021r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1.U,KPg o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej, teren obsługi komunikacji – parkingi i garaże, przeznaczeniu uzupełniającym: infrastruktura techniczna. 5. Forma sprzedaży: na własność 6. Cena wywoławcza: 70.700,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100). (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%). 7. Wysokość wadium 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 8. Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 29.08.2023r. do dnia 28.09.2023r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 2. Przetarg odbędzie się w dniu 05 października 2023r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 29 września 2023 r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kowarach deklarację z zakresie podatku od nieruchomości. 8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017r, poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 9. Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 10. Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 11. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 dorota.mroczkowska@kowary.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
716 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Karkonoski gmina: Kowary miejscowość: Kowary ulica: Ogrodowa

Podobne oferty w tej lokalizacji