Działka 3906,0m2, Gdańsk, Orunia-Św. Wojciech - Li...
600 000 zł 153,61 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

3 906 m2

ico rodzaj działki

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

ico droga dojazdowa

DROGA DOJAZDOWA

polna

Szczegóły

Opis oferty

Działka położona w Gdańsku przy granicy Trakt św. Wojciecha-Lipce-Pruszcz Gdański z przeznaczeniem terenu: mieszkalno - usługowy LOKALIZACJA: Do centrum Gdańska ok.5 km, w bliskim sąsiedztwie obwodnica południowa i trójmiejska, dzięki czemu bardzo dobry i szybki dostęp do lotniska, DCT i BCT. Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP 2008) Święty Wojciech - rejon ulic Trakt Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej w mieście Gdańsku zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Gdańska NR XII/284/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. POM. z dnia 31 lipca 2015 poz. 2355) karta terenu oznaczona symbolem 017-M/U31 - działka nr 10, obręb 320S. Przeznaczenie terenu: M/U31 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zawierającej zabudowę mieszkaniową, o której mowa w §3 ust.1 pkt 1 i usługową, o której mowa w §3 ust.3 pkt1. Funkcje wyłączone: 1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 2) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12, 17; 2) ciąg pieszo-jezdny o szerokości min. 4 m, od ulicy 015-KDW, biegnący na granicy działek o numerach ewidencyjnych 3 i 4 (lub na jednej z działek wzdłuż tej granicy), będący przedłużeniem ciągu pieszo-jezdnego w terenie 016-MN21, z zastrzeżeniem ust.17 pkt 3; 3) punkt widokowy, w obszarze wydzielonym linią podziału wewnętrznego i oznaczonym literą „a”, jak na rysunku planu; 4) zakaz lokalizacji nośników reklam, za wyjątkiem szyldów o maksymalnej powierzchni 0,5 m² związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 5; 5) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni powyżej 0,5 m2, związanych z prowadzoną działalnością, będących integralną częścią projektu elewacji lub projektu zagospodarowania terenu; 6) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany; 7) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń pełnych o wysokości powyżej 1,5 m, z wyjątkiem żywopłotów, od strony ulic 009-KD81 i 015-KDW. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne: a) wzdłuż ulicy 015-KDW w odległości 4 m od linii rozgraniczającej, jak na rysunku planu, b) wzdłuż ulicy 009-KD81 w odległości 4 m od linii rozgraniczającej, jak na rysunku planu, c) wzdłuż ulicy 018-KD82 w odległości 4 m od linii rozgraniczającej, jak na rysunku planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna nie ustala się, maksymalna: a) dla obszaru wyznaczonego linią podziału wewnętrznego i oznaczonego literą „a”, jak na rysunku planu - 20 %, b) dla pozostałej części terenu: 40%; 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej objętej inwestycją: 30%; 4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją - minimalna: 0, maksymalna: a) dla obszaru wyznaczonego linią podziału wewnętrznego i oznaczonego literą „a”, jak na rysunku planu: 0,4, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,2, b) dla pozostałej części terenu: 1, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,5; 5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 10,5 m; 6) inne gabaryty obiektów: a) wysokość budowli - dowolna, b) przy ciągłej płaszczyźnie elewacji budynku - jej maksymalna długość 25 m; powyżej tej długości elewację należy podzielić na części poprzez zastosowanie uskoków o głębokości min. 1 m na całej wysokości elewacji, c) dla zabudowy mieszkaniowej, maksymalna powierzchnia rzutu pojedynczego budynku - 400 m2; 7) formy zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza; 8) kształt dachu: stromy, co najmniej dwuspadowy, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 2; 9) inne: a) pokrycie dachu stromego w kolorystyce materiałów naturalnych (ceramika, kamień), b) maksymalny poziom posadzki parteru od frontu wynosi 1,5 m nad poziomem terenu; 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) dostępność drogowa: a) od ulicy wewnętrznej 015-KDW, b) od ulicy lokalnej 009-KD81; 2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów - do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją zgodnie z § 5 uchwały; 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 5) odprowadzenie wód: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 5; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 9) telekomunikacja - z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: 1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej; 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy. 3) zasady ochrony istniejących obiektów: w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej archeologicznej wszelkie prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. Zasady ochrony środowiska i przyrody: 1) wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w przypadku realizacji parkingów terenowych; 2) w obszarze wydzielonym linią podziału wewnętrznego i oznaczonym literą „a”, jak na rysunku planu, zakaz makroniwelacji, za wyjątkiem inwestycji związanych z niezbędną obsługą komunikacyjną. 12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie dotyczy. 15. Stawka procentowa: 30%. 16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: 1) strefa ograniczeń od istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia, jak na rysunku planu; zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) dopuszcza się zabudowę na granicy działek budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1; 2) dla garaży i budynków gospodarczych wolnostojących oraz garaży będących częścią budynku wyodrębnioną w bryle dopuszcza się stosowanie kątów nachylenia połaci dachowych od 0 do 45 stopni; 3) w przypadku braku podziału działek o numerach ewidencyjnych 3 i 4 dopuszcza się rezygnację z ciągu pieszo-jezdnego, o którym mowa w ust.6 pkt 2. 4) zabudowę przyległą do projektowanej ulicy 018-KD82 i ulicy 009-KD81 dostosować do projektowanych rzędnych terenu - jak na rysunku planu; 5) teren w zlewni Kanału Raduni do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi 0,15. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 1) zalecany ciąg pieszo-jezdny, o szerokości min. 4 m, biegnący na przedłużeniu ulicy 015-KDW w kierunku zachodnim, o przebiegu, jak na rysunku planu; 2) zalecana lokalizacja punktu widokowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 3; 3) w projektach zagospodarowania terenu należy przewidzieć zabezpieczenia przed erozją gleby na terenach o spadkach powyżej 15 stopni, (szczególnie staranne odwodnienie terenu, mury oporowe, umocnione skarpy, zieleń gleboochronna, itp.); 4) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych systemów drenażowych rolnych, które warunkują poziom wód gruntowych. Ukształtowanie terenu lekko nachylony, teren nie ogrodzony. Media : gaz, prąd, woda znajdują się w odległości 130-450 od granicy działki w pobliżu najbliższych zabudowań  Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą i zachęcam do kontaktu w celu prezentacji nieruchomości. TEKTON PROPERTY TO NAJLEPSZE BIURO NIERUCHOMOŚCI W POLSCE WG KONKURSU LIDER NIERUCHOMOŚCI OTODOM 2020. Znajdź nas w swoim mieście: Gdańsk, ul. Chmielna 10 - Warszawa, Plac Dąbrowskiego 1/311 - Wrocław, ul. Kasztanowa 3A/118 - Kraków, ul. Józefitów 7/4 - Poznań, ul. Wojskowa 6/D6 - Łódź, ul. Zachodnia 70 pok. 223. Podejmując współpracę z przedstawicielami Tekton Property zyskujesz: - oszczędność czasu - weryfikację dokumentów od strony formalno-prawnej - wsparcie agenta na każdym etapie transakcji - pomoc przy uzyskaniu kredytu hipotecznego w kilkunastu bankach - wgląd do umów przed zawarciem aktu notarialnego u sprawdzonych Notariuszy - własne analizy makroekonomiczne i raporty z prowadzonych działań - dostęp do cen transakcyjnych z okolicy Skontaktuj się z opiekunem oferty, a on poprowadzi Cię przez wszystkie etapy transakcji. Zapraszamy do współpracy! Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 k.c., a przedstawione dane mają charakter informacyjny.
Numer oferty: TC278127
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Karol Bućko

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Gdańsk, Orunia-Św. Wojciech - Lipce, Trakt św. Wojciecha