Regulamin usługi „Social Manager” dla rynku wtórnego
(dalej: „Regulamin Usługi Social Manager”)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Usługa „Social Manager” świadczona jest przez Domiporta Sp. z o.o. (dalej Domiporta) na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Usługi Social Manager, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz umów abonamentowych. Przy czym, umowa abonamentowa ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem, natomiast niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed Regulaminem Serwisu.
  3. Usługa Social Manager przeznaczona jest wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych w rozumieniu Regulaminu Serwisu.
  4. Możliwość skorzystania z Usługi Social Manager przewidzianej niniejszym Regulaminem uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu przez Użytkownika Profesjonalnego. Korzystając z Usługi Social Manager, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z powyższymi dokumentami i je w pełni akceptuje.
  5. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Usługa Social Manager oznacza – usługę świadczoną na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu, w określonym czasie, w ramach której Użytkownik Profesjonalny otrzymuje w ramach posiadanego abonamentu – zależnie od wybranego pakietu na rynku wtórnym – usługę dostarczoną przez Domiportę wspólnie z serwisami smart.fasttony.es (polegająca na automatycznych reklamach w serwisie Facebook) oraz lead-ads.fasttony.es (polegająca na pozyskiwaniu danych kontaktowych poprzez Messenger Bot) w postaci systemu o nazwie SaaS.
 2. Definicje
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące definicje:

  1. FastTony – jedyny właściciel i operator serwisu internetowego FastTony.es działający pod adresem internetowym http://fasttony.es oraz serwisów przynależnych, tj. smart.fasttony.es oraz lead-ads.fasttony.es wraz z dostępnymi systemami (dalej: Serwis FastTony);
  2. Regulamin FastTony – regulamin świadczonych usług w Serwisie FastTony;
  3. System SaaS – narzędzie Domiporty, które udostępnia funkcje serwisów smart.fasttony.es (automatyczne reklamy w serwisie Facebook oparte na AI) oraz lead-ads.fasttony.es (pozyskiwanie danych kontaktowych poprzez Messenger Bot) oraz aplikacji mobilnej obsługującej System SaaS (Aplikacja SaaS).
 4. Warunki świadczenia Usługi
  1. Usługa Social Manager dostępna jest dla Użytkowników Profesjonalnych z rynku wtórnego - dla podmiotów prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, którzy wykupili abonament w Domiporcie (tab. Nr 1 I 2) po 1 kwietnia 2019 r. lub dokonali zmiany abonamentu na abonament zakupiony według cennika obowiązującego od 1 kwietnia 2019 r.
  2. Użytkownicy Indywidualni nie mogą skorzystać z Usługi Social Manager.
  3. Usługa Social Manager jest niezależna od innych usług uregulowanych w Regulaminie Serwisu lub innych regulaminach, jednakże korzystanie z usługi jest uzależnione od posiadania abonamentu w Domiporcie. Usługa Social Manager może być łączona z innymi świadczonymi przez Domiporta Sp. z o.o. usługami abonamentowymi. Usługa Social Manager nie ma wpływu na czas aktywacji oraz sposoby płatności abonamentu Domiporta, który jest wykonywany na podstawie innych – niezależnych – zobowiązań.
  4. Usługa Social Manager jest płatna w wysokości uzależnionej od:
   1. rynku, na którym działa użytkownik,
   2. wybranego przez Użytkownika abonamentu w Domiporta /okresu obowiązywania.
  5. Usługa Social Manager jest bezpłatna w pierwszym miesiącu korzystania, jednakże tylko raz można skorzystać z tego rabatu.
  6. Warunki finansowe Usługi Social Manager na rynkui wtórnym, zawarte zostały w poniższej tabeli nr 1 : tab. Nr 1 Social Manager - cennik rynek wtórny
  7. Wskazane powyższej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia przez Domiporta Sp. z o.o. faktury VAT.
  8. Opłata za Usługę Social Manager jest uzależniona od tego na jak długo jest zakupiony abonament na tę usługę (1,3,6,12M) Im dłuższy czas tym mniejsza opłata.?
  9. Opłaty należne Domiporta z tytułu wybranych przez Użytkownika Usług opłacane są w całości za cały okres obowiązywania abonamentu, za pośrednictwem PayU. Usługa dostępna jest po zkasięgowaniu środków na koncie Domiporta. Opłata za abonament w Domiporta dokonywana jest po otrzymaniu faktury VAT, na początku kolejnego miesiąca.
  10. W przypadku, gdy Użytkownik Profesjonalny wypowie Umowę na Usługę abonamentową z Domiportą, a w trakcie jej trwania zakupił Usługę Social Manager dla rynku wtórnego, która była opłacona przez niego z góry za cały okres, opłata za Usługę Social Manager nie będzie przez Domiportę sp. z o.o. zwracana.
  11. Usługa SM jest dostępna wyłącznie na urządzeniach mobilnych, tj. urządzeniach elektronicznych pozwalających na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią, takich jak smartfon, tablet, przy czym w rozumieniu niniejszego Regulaminu urządzeniem mobilnym nie jest komputer przenośny (laptop, notebook) oraz komputer stacjonarny.
  12. We wszelkich kwestiach związanych z korzystaniem przez Użytkownika Profesjonalnego z Serwisu FastTony, a nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin FastTony.
  13. Zgodnie z Regulaminem FastTony administratorem danych osobowych Serwisu FastoTony jest FastTony.
  14. W przypadku braku dokonania płatności za Usługę Social Manager w terminie 7 dni, Domiporta ma prawo zablokować dostęp do Usługi Social Manager. Warunkiem uruchomienia zablokowanego konta Usługę Social Manager jest opłacenie zaległej oraz bieżącej płatności.
 5. Okres świadczenia Usługi
 6. Usługa Social Manager jest świadczona na czas określony i jest zależna od długości posiadanego przez Użytkownika Profesjonalnego Abonamentu.

 7. Reklamacje
  1. Użytkownik Profesjonalny może składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Domiportę, w tym skargi i zażalenia („reklamacje”). Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika Profesjonalnego zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji.
  2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – bezpośrednio albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. – na adres Domiporta Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: wsparcie@domiporta.pl
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika Profesjonalnego umożliwiające jego identyfikację oraz zastrzeżenia przez niego zgłaszane. Na wniosek Użytkownika Profesjonalnego Domiporta potwierdzi wpływ reklamacji pisemnie lub w inny sposób z nim uzgodniony.
  4. Domiporta rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Domiporta poinformuje Użytkownika Profesjonalnego, który złożył reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w takiej samej formie jak złożona reklamacja lub za pomocą innego – wskazanego przez Użytkownika Profesjonalnego - trwałego nośnika informacji.
 8. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Domiporta Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, jak również wyłączenia ze swej oferty usług opisanych w niniejszym Regulaminie.
  2. Użytkownik Profesjonalny zostanie poinformowany o powyższym na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany.
  3. O zmianie Regulaminu Domiporta Sp. z o.o. poinformuje Użytkowników Profesjonalnych poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz wysłanie powiadomienia do Użytkownika Profesjonalnego.
  4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub w związku z nim jest prawo polskie.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2019 r.