Regulamin promocji „Bycie na szczycie 2 za 1"

 1. Artykuł 1. Zasady podstawowe
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji „Bycie na szczycie 2 za 1” (zwanej dalej Promocją) na internetowym serwisie nieruchomości domiporta.pl, w dalszej części regulaminu zwany jest Serwisem. Serwisem.
  2. Organizatorem Promocji jest Domiporta sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno, zwana dalej Organizatorem.
  3. Pojęcia używane z dużej litery w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane tym pojęciom w Regulaminie Serwisu Domiporta, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 2. Artykuł 2. Definicje
 3. Wykorzystane pojęcia w Regulaminie mają znaczenie nadane poniżej:

  1. Regulamin Serwisu Domiporta - Regulamin Serwisu Domiporta dostępny pod adresem: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu
  2. Regulamin - niniejszy Regulamin promocji „Bycie na szczycie 2 za 1" dostępny pod adresem: https://www.domiporta.pl/regulamin-promocji-bycie-na-szczycie-2-za-1;
  3. Użytkownik - Użytkownik Inna Firma lub Użytkownik Profesjonalny;
  4. Użytkownik Profesjonalny - przedsiębiorca związany z branżą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Agencja Pośrednictwa), korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  5. Użytkownik Inna Firma - przedsiębiorca związany z inną branżą niż pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub branżą deweloperską, korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  6. Ogłoszenie - informacja o zamiarze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczona w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie i Regulaminie Serwisu Domiporta;
  7. Umowa abonamentowa - umowa na publikacje Ogłoszeń w Serwisie zawarta z Użytkownikiem Profesjonalnym lub Użytkownikiem Inna Firma, na podstawie zaakceptowanego Zlecenia Papierowego lub Zlecenia Online, zgodnie z Regulaminem Serwisu Domiporta i odpowiednim Regulaminem produktowym;
  8. Usługa Bycie na Szczycie - dodatkowo płatna usługa promowania Ogłoszeń prezentowanych w ramach Umowy Abonamentowej; w skład usługi wchodzi określona liczba Podbić i/lub Wyróżnień w zależności od wykupionego przez Użytkownika wariantu lub pakietu; warunki i zasady korzystania z usługi uregulowane są w odrębnym Regulaminie produktowym;
  9. Umowa - umowa na świadczenie Usługi Bycie na Szczycie;
  10. Podbicie - element Usługi „Bycie na szczycie”, służący poprawie widoczności Ogłoszenia w Serwisie, umożliwia wypozycjonowanie ogłoszenia w wynikach wyszukiwania;
  11. Wyróżnienie - element Usługi „Bycie na szczycie”, służący poprawie widoczności Ogłoszenia w Serwisie, umożliwia wypozycjonowanie ogłoszenia w wynikach wyszukiwania w sekcji ogłoszeń wyróżnionych.
 4. Artykuł 3. Warunki uczestnictwa w Promocji
 5. W Promocji może wziąć udział Użytkownik w rozumieniu niniejszego Regulaminu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest stroną Umowy Abonamentowej zawartej z Organizatorem Promocji na czas nieoznaczony,
  2. wykupił Usługę „Bycie na szczycie” na czas nieoznaczony,
  3. nie posiada względem Organizatora należności z tytułu świadczonych w Serwisie usług, względem których upłynął termin płatności,
  4. zaakceptował niniejszy Regulamin oraz Regulamin Serwisu Domiporta.
 6. Artykuł 4. Zasady Promocji
  1. Promocja polega na przyznaniu Użytkownikowi, który spełnia warunki uczestnictwa w Promocji, możliwości skorzystania z drugiego pakietu Podbić i/lub Wyróżnień w liczbie równej wykupionemu w danym miesiącu pakietowi Podbić i/lub Wyróżnień w ramach Usługi „Bycie na szczycie”.
  2. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystania przyznanego w ramach Promocji pakietu Podbić i/lub Wyróżnień wyłącznie w danym miesiącu, w którym wykupił pakiet Podbić i/lub Wyróżnień uprawniający do Promocji.
  3. Liczba Podbić i/lub Wyróżnień wchodząca w skład poszczególnych pakietów Usługi Bycie na Szczycie została określona w tabeli w ust. 5.
  4. Po upływie miesiąca, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik nie może wykorzystać przyznanych w ramach Promocji pakietu Podbić i/lub Wyróżnień.
  5. Promocja trwa od 01.03.2021 r. do odwołania.
 7. Artykuł 5. Postępowanie reklamacyjne
 8. Postępowanie reklamacyjne odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta

 9. Artykuł 6. Wykluczenie z Promocji
 10. Organizator może wykluczyć Użytkownika z Promocji, jeżeli Użytkownik:

  1. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu Domiporta lub Regulaminu produktowego,
  2. w inny sposób narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w związku z Promocją.
 11. Artykuł 7. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Promocji, co obejmuje prawo do zakończenia lub zawieszenia obowiązywania Promocji, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu.
  3. Niniejszy Regulamin lub jego zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty udostępnienia na stronie internetowej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną.
  4. Po otrzymaniu powiadomienia, a przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, Użytkownik może w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania, zrezygnować z okresu powiadomienia.
  5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocyjną będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby firmy Organizatora.