Regulamin usługi „Bycie na Szczycie”

 1. Artykuł 1. Zasady podstawowe
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Bycie na Szczycie w internetowym serwisie nieruchomości domiporta.pl, w dalszej części regulaminu zwany jest Serwisem.
  2. Właścicielem serwisu o którym mowa w pkt.1 jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000130727 zwana dalej Właścicielem.
  3. Pojęcia używane z dużej litery w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane tym pojęciom w Regulaminie Serwisu Domiporta, chyba że niniejszej Regulamin stanowi inaczej.
 2. Artykuł 2. Definicje
 3. Wykorzystane pojęcia w Regulaminie mają znaczenie nadane poniżej:

  1. Regulamin Serwisu Domiporta - Regulamin Serwisu Domiporta dostępny pod adresem: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu
  2. Regulamin - niniejszy Regulamin produktowy Usługi „Bycie na Szczycie”;
  3. Użytkownik Inna Firma - przedsiębiorca związany z inną branżą niż pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub branżą deweloperską, korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  4. Użytkownik Profesjonalny - przedsiębiorca związany z branżą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Agencja Pośrednictwa), korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  5. Użytkownik - Użytkownik Inna Firma lub Użytkownik Profesjonalny;
  6. Ogłoszenie - informacja o zamiarze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczona w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie i Regulaminie Serwisu Domiporta;
  7. Umowa abonamentowa - umowa na publikacje Ogłoszeń w Serwisie zawarta z Użytkownikiem, na podstawie zaakceptowanego Zlecenia Papierowego lub Zlecenia Online, zgodnie z Regulaminem Serwisu Domiporta i odpowiednim Regulaminem produktowym;
  8. Usługa Bycie na Szczycie - dodatkowo płatna usługa promowania Ogłoszeń prezentowanych w ramach Umowy Abonamentowej; w skład usługi wchodzi określona liczba Podbić i/lub Wyróżnień w zależności od wykupionego przez Użytkownika pakietu, świadczona na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Domiporta;
  9. Umowa - umowa na świadczenie Usługi Bycie na Szczycie;
  10. Zlecenie Papierowe - dokument potwierdzający zakres świadczonych usług oraz cenę na rzecz Użytkownika mający formę papierową opatrzony podpisami obu stron transakcji;
  11. Zlecenie Online - dokument wygenerowany elektronicznie w postaci e-mail potwierdzający zakres świadczonych usług oraz cenę na rzecz Użytkownika, zaakceptowany przez obie strony drogą e-mail;
  12. Podbicie - element Usługi Bycie na Szczycie, służący poprawie widoczności Ogłoszenia w Serwisie, umożliwia wypozycjonowanie ogłoszenia w wynikach wyszukiwania;
  13. Wyróżnienie - element Usługi Bycie na Szczycie, służący poprawie widoczności Ogłoszenia w Serwisie, umożliwia wypozycjonowanie ogłoszenia w wynikach wyszukiwania w sekcji ogłoszeń wyróżnionych.
 4. Artykuł 3. Postanowienia Ogólne
  1. Usługa Bycie na Szczycie jest świadczona przez Właściciela na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Warunkiem aktywowania Usługi Bycie na Szczycie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
  3. Użytkownicy, korzystając z Usługi Bycie na Szczycie oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem go akceptują.
 5. Artykuł 4. Promowanie Ogłoszenia - Usługa Bycie Na Szczycie
  1. Użytkownik, będący stroną Umowy abonamentowej, może dodatkowo odpłatnie promować swoje Ogłoszenia korzystając z Usługi Bycie na Szczycie, obejmującej Podbicia i/lub Wyróżnienia w liczbie określonej według wybranego pakietu Usługi Bycie na Szczycie.
  2. Usługa „Bycie na szczycie” dostępna jest w czterech różnych pakietach:
   1. Pakiet start,
   2. Pakiet podstawowy,
   3. Pakiet standard,
   4. Pakiet optima.
  3. Liczba Podbić i/lub Wyróżnień wchodząca w skład poszczególnych pakietów Usługi Bycie na Szczycie została określona w tabeli w ust. 5.
  4. W celu zawarcia Umowy Użytkownik składa Właścicielowi Zlecenie Papierowe lub Zlecenie Online (adres url do zlecenia). Zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji Zlecenia Papierowego lub Zlecenia Online przez pracownika Serwisu.
  5. Ceny za 1 miesiąc świadczenia Usługi Bycie na Szczycie zróżnicowane są w zależności od wykupionego pakietu, a przedstawia je poniższa tabela:
  6. Bycie na Szczycie - cennik usług
   Pakiet produktu Pakiet start Pakiet podstawowy Pakiet standard Pakiet optima
   Liczba wyróżnień 3 6 10 20
   Liczba podbić 30 60 100 200
   Cena netto za jeden miesiąc 99,00 zł 199,00 zł 319,00 zł 549,00 zł
  7. Wskazane powyżej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dacie wystawienia faktury VAT.
  8. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi Bycie na Szczycie są rozliczane z dołu tzn. na początku kolejnego miesiąca po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.
  9. W miesiącu aktywacji Usługi Bycie na Szczycie należność za tę usługę nie jest naliczana proporcjonalnie od dnia startu usługi.
  10. Ceny Usługi Bycie na Szczycie mogą ulec zmianie, w szczególności w wyniku indywidualnych ustaleń z danym Użytkownikiem, z zastrzeżeniem, że odmienne warunki zostaną każdorazowo szczegółowo opisane w Zleceniu Online lub Zleceniu Papierowym.
 6. Artykuł 5. Okres obowiązywania Umowy
  1. Umowa zawierana jest zgodnie z okresem wskazanym w Zleceniu Papierowym lub Zleceniu Online.
  2. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  3. Właściciel ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z usługi, postanowień Regulaminu Ogólnego Serwisu lub niniejszego Regulaminu Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Właściciel może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całości lub części płatności należnych z tytułu Umowy przekraczającego 30 dni.
  5. W przypadku określonym w ust. 4, niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Właściciel może również wstrzymać się z wykonywaniem Usługi Bycie na Szczycie, w szczególności zablokować możliwość korzystania z Panelu Użytkownika i uniemożliwić publikację ogłoszeń, do chwili uregulowania zaległych płatności przez Użytkownika.
 7. Artykuł 6. Postępowanie reklamacyjne
 8. Postępowanie reklamacyjne odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta

 9. Artykuł 7. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym odrębnie w niniejszym Regulaminie, do praw i obowiązków Użytkownika oraz pozostałych warunków świadczenia Usługi znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu Domiporta oraz obowiązujące przepisy prawa.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty udostępnienia na stronie internetowej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że zmiany Cenników wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.
  3. Po otrzymaniu powiadomienia, a przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik może w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania, zrezygnować z okresu powiadomienia.