Działka 102,0m2, Żory, Główna
19 500 zł 191,18 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

102 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

PREZYDENT MIASTA ŻORY ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory położonej w Żorach przy ul. Głównej Opis przedmiotu sprzedaży: 1. rejon ulicy Głównej I. Obręb Osiny, karta mapy 3, rejestr nr 888, nr księgi wieczystej GL1X/000pokaż telefon działka nr 1332/156 o pow. 0,0102 ha, Cena wywoławcza 19.500,00 zł II. Obręb Osiny, karta mapy 3, rejestr nr 888, nr księgi wieczystej GL1X/000pokaż telefon działka nr 1333/156 o pow. 0,0085 ha, Cena wywoławcza 17.100,00 zł Do cen wylicytowanych danych nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Działki są położone w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: G28 MN - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” A. Działki niezabudowane, niezagospodarowane, wąskie, porośnięte roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami. Terenu zróżnicowany – jednostajnie nachylony, obejmuje fragment nasypu. Działki przylegają do drogi publicznej ul. Głównej. B. Nieruchomości znajdują się w granicach udokumentowanych złóż: Żory – Warszowice (złoża węgla kamiennego oraz metanu) oraz w granicach zbiorników wód podziemnych: zbiornik Rybnik. C. Przez działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej: nieczynny przewód wodociągowy ogólny oraz gazowy średniego ciśnienia. Strefy ochronne od sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci. D. Na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Żory przyjętej zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1840.2016 z dnia 22.12.2016r. (karta adresowa zabytku nieruchomego nr 45) na całej powierzchni działek nr 1332/156 i 1333/156, wyznaczone jest udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 103-44-80. Stanowisko to objęte jest ochroną konserwatorską. E. Na ww. nieruchomości występują klasoużytki o symbolu: RIVa. F. Dział III księgi wieczystej nr GL1X/000pokaż telefon zawiera wpisy dotyczące służebności drogi, nie dotyczące przedmiotowych działek, dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów i obciążeń. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2024 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 00pokaż telefon w terminie do 17.05.2024 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu. Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory. Po przeprowadzonym przetargu zostanie niezwłocznie sporządzony protokół, który następnie zostanie podpisany przez Komisję Przetargową i nowonabywcę. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni: 1. legitymować się dowodem osobistym, 2. w przypadku osób fizycznych - w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów lub ewidencji – aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, stosownego pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), 4. posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Informacje dodatkowe: • koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg, • wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg stosownej uchwały Rady Miasta, • wszelkie informacje dotyczące zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, • Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy, • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowego przetargu. Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem www.bip.zory.pl a lokalizacja nieruchomości na www.geoportal.zory.pl Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43-48-246. Informuję, że dane osobowe są wykorzystywane w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca RODO jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żory (http://bip.zory.pl/?c=18435). Kontakt: Urząd Miasta Żory tel: 32 4pokaż telefon
Numer oferty: 38886/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Żory, Główna