Działka 6249,0m2, Warszawa, Białołęka, Echa Leśne
4 000 000 zł 640,10 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

6 249 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Szczegóły

Opis oferty

Do sprzedaży działka o powierzchni 6249m2 przy ul. Echa Leśne, na wysokości ul. Nad Rzeczką. Szerokość działki 35m od ulicy, głębokość 181m. Na inwestycje, pod budowę osiedla. W/g wstępnej analizy koncepcji zabudowy jednorodzinnej możliwość uzyskania 2718m2 PUM. Przygotowano 3 koncepcje zabudowy, w tym jedna z budynkiem usługowym. W1 - wariant z dodatkowym budynkiem usługowym na froncie działki. Segmenty składają się z parteru, piętra i poddasza nieużytkowego. Jedno miejsce parkingowe zlokalizowane jest w garażu, drugie zewnętrze na podjeździe. Pow. segmentu 97 m2. W2 - wariant max PUM. 18 segmentów na działce. Budynki o maksymalnej wysokości:  powierzchnia segmentu 151 m2 ( wraz z poddaszem użytkowym 52m2)  oraz garaż o pow.18m2.  Ze względu na intensywność zabudowy nie ma możliwości lokalizacji budynku usługowego na froncie działki. W3 - wariant o zwiększonej liczbie segmentów. Dużo ciaśniejsza zabudowa z garażami lokalizowanymi od ulicy. W wariancie występują dwa rodzaje segmentów 14 domów 92 m2 oraz 7 domów 147m2 (pierwszy segment w każdym budynku wykorzystuje dodatkową powierzchnię nad garażem). Działka zlokalizowana przy asfaltowej jezdni, zorganizowane chodniki, 100m od przystanku autobusowego. Maksymalny współczynnik zabudowy 0,6/ maksymalna powierzchnia zabudowy 40%, maksymalna wysokość zabudowy 12m. Niedaleko, ok 1,5km do trasy szybkiego ruchu S8. W pobliżu centra handlowe M1, Centrum Targówek, Outlet Annopol i inne. Przygotowano 3 koncepcje zabudowy, w tym jedna z budynkiem usługowym. W1 - wariant z dodatkowym budynkiem usługowym na froncie działki. Segmenty składają się z parteru, piętra i poddasza nieużytkowego. Jedno miejsce parkingowe zlokalizowane jest w garażu, drugie zewnętrze na podjeździe. Pow. segmentu 97 m2. W2 - wariant max PUM. Budynki o maksymalnej wysokości oraz poddaszem użytkowym, powierzchnia segmentu 151 m2. Ze względu na intensywność zabudowy nie ma możliwości lokalizacji budynku usługowego na froncie działki. W3 - wariant o zwiększonej liczbie segmentów. Dużo ciaśniejsza zabudowa z garażami lokalizowanymi od ulicy. W wariancie występują dwa rodzaje segmentów 14 domów 92 m2 oraz 7 domów 147m2 (pierwszy segment w każdym budynku wykorzystuje dodatkową powierzchnię nad garażem). Działka leży na obszarze ustalonego MPZP Osiedla Białołęka Wieś.(UCHWAŁA NR LXXI/2230/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010r.). oznaczona symbolem 33MN.  Zapisy dotyczące działki nr 29 w MPZP: Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 do 27MN, 30 do 36MN i 38 do 47MN Ustalenie planu Zakres ustalenia 1. Przeznaczenie terenu 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wszystkich typów (wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa) wraz z zapleczami (dojścia, podjazdy, podwórka, garaże, ogrody, elementy infrastruktury technicznej); 2) dopuszczone: usługi nieuciążliwe wbudowane, maksymalny udział powierzchni usług nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku, w zasięgu strefy potencjalnego oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz na działkach bezpośrednio przylegających do ulicy 2KD-G dopuszcza się, aby zabudowa usługowa stanowiła do 100% powierzchni zabudowy, tereny urządzonej zieleni towarzyszącej (wysokiej i niskiej), drogi wewnętrzne KDW. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1) minimalna wielkość nowych działek: - do czasu uzbrojenia terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną dla jednego budynku zabudowy wolnostojącej - 800 m2 oraz dla jednego segmentu zabudowy bliźniaczej - 500 m2, - po uzbrojeniu w sieć wodociągową i kanalizacyjną dla jednego budynku zabudowy wolnostojącej - 600 m2, dla jednego segmentu zabudowy bliźniaczej - 400 m2 oraz dla jednego segmentu zabudowy szeregowej - 250 m2; 2) ograniczenie długości zespołów zabudowy szeregowej do 4-ch segmentów; 3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50%; 4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: - dla wszystkich terenów zabudowy - 0,6; 5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40%; 6) wysokość zabudowy: - minimalna 5,0 m (nie dotyczy garaży), maksymalna 12,0 m; 7) linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości minimum: - 5,0 m od linii rozgraniczających ulic KD-G, - 5,0 m od linii rozgraniczających ulic KD-Z, KD-L, KD-D oraz ciągów pieszo-jezdnych KP-J, - 5,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KDW, - 5,0 m od linii rozgraniczających terenów KP/ZP, ZI, z wyjątkiem terenów 2,3 i 7MN, fragmentu 20MN dla których 10,0 m od linii rozgraniczających terenów KP/ZP; 8) linie zabudowy od napowietrznych linii elektroenergetycznych, zgodnie z rysunkiem planu w odległości: - 25,0 m po obu stronach od osi linii WN 220kV, - 19,0 m po obu stronach od osi linii WN 110kV, - 5,0 m po obu stronach od osi linii WN 220kV i 110kV w przypadku ich skablowania; 9) kształtowanie dachów zgodnie z §5 pkt 1 ppkt j) uchwały; 10) kolorystyka elewacji zgodnie z §5 pkt 1 ppkt k) uchwały; 11) ochrona i kształtowanie zieleni zgodnie z §6 pkt 3 ppkt a) do g) uchwały; 12) ogrodzenia zgodnie z §5 pkt 2 ppkt a) i c) uchwały; 13) reklamy dopuszczone zgodnie z §5 pkt 3 uchwały, 3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu 1) dopuszcza się niezbędne dla obsługi zabudowy urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 2) w strefach potencjalnego oddziaływania linii wysokiego napięcia 220kV i 110kV obowiązują warunki zagospodarowania terenu zgodnie z §6 pkt 8 uchwały; 3) dopuszcza się drogi wewnętrzne nieoznaczone na rysunku planu w ramach wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, zgodnie z §11 pkt 7 do 9 uchwały; 4) nakazuje się zapewnienie miejsc do gromadzenia i segregacji odpadów dla każdej nieruchomości; 5) miejsca parkingowe zgodnie z §11 pkt 14, 15 uchwały.
Numer oferty: AB-GS-226549
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Joanna Sarnowska

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Białołęka, Echa Leśne