Działka 6709,0m2, Sułów
350 000 zł 52,17 zł/m2

POWIERZCHNIA

6 709 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż działka położona w Sułowie - malowniczej miejscowości w otoczeniu lasów i jezior, zaliczanych do przyrodniczego raju jakim jest Dolina Baryczy. Sułów to wieś położona na Dolnym Śląsku, na terenie kompleksu Stawów Milickich, nieopodal rzeki Barycz. Największym atutem tego miejsca jest jego bogata historia i tradycja. Do czasów współczesnych przetrwało wiele wiekowych budowli (część posiada już status zabytku), które tworzą niesamowity klimat miejsca. Bardzo dobrze skomunikowany z Wrocławiem i oddalony o 50 km od Wrocławia daje odpocząć od codziennego zgiełku, jest rajem dla wędkarzy, dzięki licznym ścieżkom rowerowym daje możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, a jesienią bogactwo grzybów! Działka posiada niezwykły potencjał, ze względu na wielkość (6700 mkw) istnieje możliwość jej podziału lub zabudowania zarówno na własne cele jak i inwestycyjne np. budynkami rekreacji indywidualnej. Działka objęta jest MPZP: 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku planu symbolami od MNe1 do MNe5, dla których obowiązuje przeznaczenie: 1) podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna, b) budynki rekreacji indywidualnej, 2) uzupełniające: a) zabudowa zagrodowa, w rozumieniu przepisów odrębnych, b) usługi turystyki, c) usługi podstawowe, d) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleń Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym, 2) budynki należy sytuować zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu oraz przepisami odrębnymi, 3) w zakresie kształtowania dachów obowiązuje stosowanie dachów stromych, o symetrycznym układzie połaci, dwuspadowych, dwuspadowych naczółkowych, wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale: 25° - 45°, 4) dopuszcza się odstępstwo od wymogów określonych w pkt 3 dla elementów budynków mieszkalnych takich, jak wykusze, przykrycia tarasów, werand oraz wiat rolniczych, 5) w zakresie wysokości zabudowy ustala się: a) wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego oraz zabudowy zagrodowej, nie może przekroczyć 9 m oraz dwóch kondygnacji nadziemnych, przy czym drugą kondygnację może stanowić wyłącznie poddasze użytkowe, b) wysokość budynków garażowych, gospodarczych i innych obiektów budowlanych do 6 m, 6) szerokość elewacji frontowej nowych budynków, nie może przekroczyć 25 m, 7) ustala się następujące zasady lokalizowania budynków garażowych i gospodarczych: a) forma architektoniczna budynków garażowych i gospodarczych, powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce, b) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i ukształtowania połaci dachowych, c) zakazuje się lokalizowania budynków garażowych i gospodarczych w formie kontenerów oraz składanych z prefabrykowanych, metalowych elementów, 8) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 20%, 9) maksymalna intensywność zabudowy działki wynosi 0.3, 10) minimalna intensywność zabudowy działki wynosi 0,02, 11) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 70%. 4. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) minimalna szerokość frontu działki wynosi 22 m, 2) minimalna powierzchnia działki, uzyskana w wyniku podziału nieruchomości wynosi 1500 m2 3) dopuszcza się wydzielanie działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji przy zachowaniu następujących parametrów: a) minimalna szerokość frontu działki - 2 m, b) minimalna powierzchnia działki 4 m2 4) dopuszcza się odstępstwo od parametrów określonych w pkt 1, 2, w przypadku: a) gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu poprawę warunków zagospodarowania terenu działek przyległych, poprzez przyłączenie działek samodzielnie nie dających się w racjonalny sposób zagospodarować, zgodnie z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi, w zakresie gospodarki nieruchomościami. b) gdy powierzchnia działki podlegającej podziałowi, uniemożliwia wydzielenie działek o parametrach określonych w ustaleniach szczegółowych planu, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni nie więcej niż jednej z nowo wydzielanych działek, maksymalnie o 20% minimalnej powierzchni dla poszczególnego terenu, 5) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego powinien być zbliżony do kąta prostego z dopuszczalną tolerancją 15°. Media: woda, prąd, kanalizacja w sąsiedniej działce POLECAM I ZAPRASZAM NA PREZENTACJE Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości zamieszczone przez Emmerson nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy najwyższej staranności, aby przedmiotowe informacje były zaprezentowane możliwe najbardziej szczegółowo i wyczerpująco, jednak wobec faktu, że pochodzą one od innych osób, Emmerson nie ponosi odpowiedzialności za ich szczegółowość i dokładność.
Numer oferty: GS-321813
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Joanna Czupajło-Kubiak

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Sułów