To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Kraków

Działka na sprzedaż Kraków, ul. Wyżynna

1342 m2
390 000 PLN 291 zł/m2
Opis
Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. ul. Ujastek 1 , 31-752 Kraków Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Wyżynnej Dane nieruchomości: 1. Adres: Kraków, ul. Wyżynna / ul. Podgórki 2. Nr działek: działki nr 155/10 i 155/18, obręb 64 Podgórze, Gmina Miejska Kraków obj. nr KR1P/00556504/0 3. Opis nieruchomości: 1. Nieruchomość położona jest w Krakowie przy ul. Wyżynnej, Gmina Miejska Kraków, składa się z działek ewidencyjnych nr 155/10 i 155/18, obręb 64 Podgórze, Gmina Miejska Kraków, o powierzchni 0,1342 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00556504/0. 2. Nieruchomość położona jest w obszarze luźnej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, przy ul. Podgórki i jej przecznicach. Najbliższa okolica posiada dość dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną i słabo handlowo-usługową. 3. Działki nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, niemniej istnieje możliwość uregulowania dojazdu. Ponadto w bliskim sąsiedztwie działek znajduje się uzbrojenie terenu sieciami energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. 4. Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo zarośnięta samosiewkami dzikich drzew i krzewów. Od strony działki 155/8 nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zabudowana jest ogrodzeniem należącym do posesji sąsiedniej. Przebieg granicy i ogrodzenia nie jest tożsamy. Z pozostałych stron nieruchomość jest nieogrodzona. 5. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Swoszowice-Wschód” zatwierdzonym uchwałą nr XXI/243/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. zmienionym uchwałą nr LXXIX/1182/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r., przedmiotowe działki znajdują się w obszarze przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 31 MN. Strona 2 z 3 Na mapie nieruchomość oznaczona została kolorem żółtym. 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 390.000,00 zł netto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 5. Wizja na nieruchomości: po zgłoszeniu telefonicznym zostanie ustalony termin wizji lokalnej na nieruchomości. Nr telefonu: 573 910 054. 6. Składanie ofert : Oferty powinny był złożone do dnia 7 marca 2023 r. do godz. 9.00, w zaklejonych kopertach z opisem : „Sprzedaż Kraków, ul. Wyżynna 155 ” i dostarczone osobiście w siedzibie spółki lub poprzez pocztę. Decyduje termin dostarczenia oferty do siedziby Spółki. 7. Wadium: Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium, w pieniądzu na rachunek bankowy Nowego Centrum Administracyjnego sp. z o.o. 59 1240 4650 1111 0010 6027 7003, w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 19.500,00 zł, z określeniem „Wadium – Wyżynna 155” oraz podaniem konta bankowego na jaki należy dokonać zwrotu wadium. Potwierdzenie wpłaty wadium powinno być załączone do oferty. Strona 3 z 3 Wadium powinno zostać wpłacone najpóźniej do dnia 7 marca 2023 r. 8. Otwarcie ofert Oferty zostaną otwarte w dniu 7 marca 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. 9. Pisemna oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot oraz w każdym przypadku nr telefonu do kontaktu, 2) datę sporządzenia oferty, 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) oferowaną cenę i sposób zapłaty, 5) potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, 6) pożądane, ale nie konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej. 10. Termin związania ofertą. Oferta złożona przez każdego z oferentów jest wiążąca przez okres trzech miesięcy od dnia otwarcia. 11. Dodatkowe informacje. Informacji na temat przetargu udziela się w Spółce pod numerem tel. 736 623 958. Sprzedający ma prawo niewybrania żadnej ze złożonych ofert, jak również – w każdej chwili, aż do poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty – do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny i jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferentów. Sprzedający informuje, że realizacja transakcji może być związana z prawem pierwokupu przysługującym innym podmiotom. Transakcja sprzedaży zostanie przeprowadzona przed notariuszem wskazanym przez Sprzedającego. Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Spółka udostępnia na stronie klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 342 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Kraków gmina: Kraków miejscowość: Kraków ulica: ul. Wyżynna

Podobne oferty w tej lokalizacji