To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Kraków

Działka na sprzedaż Kraków, ul. Warowna

1203 m2
90 000 PLN 75 zł/m2
Opis
Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. ul. Ujastek 1 , 31-752 Kraków   Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Warownej działki nr 188/19 wraz z udziałem w działkach nr 188/5, 188/14, 188/15 i 188/16   Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest działka nr ew. 188/19 zabudowana boksem garażowym wraz z udziałem w wysokości 27/140 prawa własności działek nr ew. 188/5, 188/14, 188/15 i 188/16 (plac manewrowy i przyległe tereny zielone).   Dane nieruchomości:   1. Adres: Kraków, ul. Warowna   2. Nr działek: 188/19 oraz 188/5, 188/14, 188/16 obręb 69 Kraków Podgórze, Gmina Miejska Kraków, obj. KR1P/00556511/2 oraz 188/15 obręb 69 Kraków Podgórze, Gmina Miejska Kraków, obj. KR1P/00230649/7   3. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w Krakowie przy ul. Warownej, Gmina Miejska Kraków, składa się z działek ewidencyjnych nr ew. 188/19 (boks garażowy o powierzchni 27 m2) oraz nr ew. 188/5, 188/14, 188/15, 188/16 (o łącznej powierzchni 1203 m2), obręb 69 Podgórze, Gmina Miejska Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  KR1P/00556511/2 (działki nr ew. 188/19, 188/5, 188/14, 188/16) oraz księgę wieczystą nr KR1P/00230649/7 (działka nr ew. 188/15). Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie osiedla domów jednorodzinnych Kliny Borkowskie – jest to obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy X Swoszowice. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa niskiej intensywności zlokalizowana po obu stronach ulicy Warownej i jej przecznic. Od strony północno-zachodniej znajduje się lokalne zadrzewienie otaczające Główny Fort Artyleryjski 52 „Borek”. Najbliższa okolica posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, ale słabo handlowo usługową. W odległości ok. 2 km w linii prostej znajduje się centrum handlowe „Zakopianka”. Na przedmiotową nieruchomość składają się: działka nr ew. 188/19 zabudowana boksem garażowym o powierzchni 27 m2, działki nr ew. 188/14 i 188/16, które są niezabudowane i stanowią zadrzewiony teren zieleni urządzonej oraz działka nr ew. 188/5 stanowiąca fragment drogi o nawierzchni asfaltowej umożliwiający dojazd do sześciu garaży znajdujących się na sąsiednich działkach. Działka nr ew. 188/19 stanowi jeden z boksów garażowych w zwartym kompleksie zabudowy garażowej złożonej z pięciu boksów o konstrukcji murowanej i szeregowym usytuowaniu. Na działce nr ew. 188/15 znajduje się plac manewrowy i podjazdy do ww. garaży utwardzony betonem. Na działce nr ew. 188/14 dokonano zastępczych nasadzeń drzew w zamian usuniętego dębu w ramach obowiązku zawartego w Decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  25 lutego 2022. W związku z powyższym Wydział Kształtowania Środowiska po dniu 25.10.2026 r. podejmie czynności sprawdzające zachowanie żywotności ww. posadzonych drzew. Kopia decyzji stanowi załącznik do ogłoszenia. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny-Gadomskiego II” zatwierdzonym uchwałą nr CXV/1551/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r., przedmiotowe działki znajdują się na terenie zieleni urządzonej - oznaczenie na planie 9ZU. Utrzymuje się wykorzystanie istniejących obiektów budowlanych i terenów w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu.   Mapa jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu, gdzie nieruchomość z garażem oznaczona została kolorem żółtym, a pozostałe działki, o których mowa w ogłoszeniu kolorem niebieskim.                             Mapa z zaznaczoną lokalizacją kompleksu zabudowy garażowej.     4. Cena wywoławcza nieruchomości: 90.000,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 ustawy o VAT transakcja jest zwolniona od podatku VAT (w takim wypadku kwota netto jest równa brutto). Istnieje możliwość objęcia transakcji podatkiem VAT w wysokości 23% w przypadku, gdy kontrahent jest aktywnym płatnikiem podatku VAT.   5. Wizja na nieruchomości: po zgłoszeniu telefonicznym zostanie ustalony termin wizji lokalnej na nieruchomości. Nr telefonu: 573 910 054.   6. Składanie ofert : Oferty powinny był złożone do dnia 14 października 2022 r. do godz. 09.00, w zaklejonych kopertach z opisem : „Sprzedaż Kraków, ul. Warowna, działka nr 188/19” i dostarczone osobiście w siedzibie Spółki lub poprzez operatora pocztowego. Decyduje termin dostarczenia oferty do siedziby Spółki.   7. Wadium: Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium, w pieniądzu na rachunek bankowy Nowego Centrum Administracyjnego sp. z o.o. 59 1240 4650 1111 0010 6027 7003, w  wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 4500 zł, z określeniem „Wadium – Warowna 188/19” oraz podaniem konta bankowego na jaki należy dokonać zwrotu wadium. Potwierdzenie wpłaty wadium powinno być załączone do oferty. Wadium powinno zostać wpłacone najpóźniej do dnia 14 października 2022 r.       8. Otwarcie ofert Oferty zostaną otwarte w dniu 14 października 2022 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.   9. Pisemna oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot oraz w każdym przypadku nr telefonu do kontaktu, 2) datę sporządzenia oferty, 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) oferowaną cenę i sposób zapłaty, 5) potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, 6) pożądane, ale nie konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej.   10. Termin związania ofertą. Oferta złożona przez każdego z oferentów jest wiążąca przez okres trzech miesięcy od dnia otwarcia. 11. Dodatkowe informacje. Garaż znajdujący się na działce nr 188/19 oraz 1/5 część placu manewrowego tj. dz. nr 188/15 stanowiąca dojazd do garażu są użytkowane na podstawie bezumownego korzystania, za które pobierane jest wynagrodzenie. Z tytułu bezumownego korzystania z części działek nr ew. 188/14 i 188/16 pobierane jest wynagrodzenie.  Informacji na temat przetargu udziela się w Spółce pod numerem tel. 736 623 958.   Sprzedający ma prawo niewybrania żadnej ze złożonych ofert, jak również – w  każdej chwili, aż do poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty – do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny i jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferentów.   Sprzedający informuje, że realizacja transakcji może być związana z prawem pierwokupu przysługującym innym podmiotom.   Transakcja sprzedaży zostanie przeprowadzona przed notariuszem wskazanym przez Sprzedającego.   Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Spółka udostępnia na stronie klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym.  
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 203 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Kraków gmina: Kraków miejscowość: Kraków ulica: ul. Warowna

Podobne oferty w tej lokalizacji