To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Kraków

Działka na sprzedaż Kraków, ul. Wyżynna

631 m2
150 000 PLN 238 zł/m2
Opis
Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. ul. Ujastek 1 , 31-752 Kraków Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Wyżynnej działka nr 55/5 Dane nieruchomości: 1. Adres: Kraków, ul. Wyżynna / ul. Wyrwa 2. Nr działek: działka nr 55/5, obr. 0064, obj. KR1P/00556504/0. 3. Opis nieruchomości: 1. Nieruchomość położona jest w Krakowie przy ul. Wyżynnej, oznaczona jako działka nr 55/5 o powierzchni 0,0631 ha, Gmina Miejska Kraków, obręb 0064 Podgórze, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00556504/0. 2. Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, znajduje się w bliskiej odległości od ciągu autostrady A4 oraz niewielkiej odległości od terenów zabudowy jednorodzinnej. W dalszej okolicy znajdują się sklepy, punkty handlowo-usługowe, obiekty użyteczności publicznej oraz tereny zielone i rekreacyjne. Nieruchomość gruntowa nie jest uzbrojona. 3. Działka nr 55/5 wchodzi w skład obszaru stanowiącego ogrodzony teren składowy, utwardzony nawierzchnią szutrową. Na działce nr 55/5 znajdują się obiekty nietrwale związane z gruntem – wiata stalowa, garaże blaszane oraz pakamera portiera. Działka nie ma formalnego dostępu do drogi publicznej, nieformalny dojazd odbywa się poprzez działki nr 55/9 (należąca do Gminy Miejskiej Kraków). 4. Na działce nr 55/5 zostało przeprowadzone wznowienie geodezyjnych znaków granicznych. 5. Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa działka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – uchwała Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, na którym znajduje się działka 55/5, oznaczony jest symbolem ZR – teren zieleni nieurządzonej. Mapa jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu, gdzie nieruchomość oznaczona została kolorem żółtym. Strona 2 z 4 Strona 3 z 4 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 150.000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT transakcja jest zwolniona od podatku VAT (w takim wypadku kwota netto jest równa brutto). 5. Wizja na nieruchomości: po zgłoszeniu telefonicznym zostanie ustalony termin wizji lokalnej na nieruchomości. Nr telefonu: 573 910 054. 6. Składanie ofert : Oferty powinny był złożone do dnia 7 marca 2023 r. do godz. 9.00, w zaklejonych kopertach z opisem : „Sprzedaż Kraków, ul. Wyżynna 55/5” i dostarczone osobiście w siedzibie spółki lub poprzez pocztę. Decyduje termin dostarczenia oferty do siedziby Spółki. 7. Wadium: Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium, w pieniądzu na rachunek bankowy Nowego Centrum Administracyjnego sp. z o.o. 59 1240 4650 1111 0010 6027 7003, w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 7.500,00 zł, z określeniem Wadium – Wyżynna 55/5 oraz podaniem konta bankowego na jaki należy dokonać zwrotu wadium. Potwierdzenie wpłaty wadium powinno być załączone do oferty. Wadium powinno zostać wpłacone najpóźniej do dnia 7 marca 2023 r. 8. Otwarcie ofert Oferty zostaną otwarte w dniu 7 marca 2023 r. o godz. 11.30 w siedzibie Spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. 9. Pisemna oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot oraz w każdym przypadku nr telefonu do kontaktu, 2) datę sporządzenia oferty, 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) oferowaną cenę i sposób zapłaty, 5) potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, 6) pożądane, ale nie konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej. 10. Termin związania ofertą. Oferta złożona przez każdego z oferentów jest wiążąca przez okres trzech miesięcy od dnia otwarcia. Strona 4 z 4 11. Dodatkowe informacje. Z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotowej nieruchomości pobierane jest od jej użytkownika miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto. Informacji na temat przetargu udziela się w Spółce pod numerem tel. 736 623 958. Sprzedający ma prawo niewybrania żadnej ze złożonych ofert, jak również – w każdej chwili, aż do poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty – do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny i jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferentów. Sprzedający informuje, że realizacja transakcji może być związana z prawem pierwokupu przysługującym innym podmiotom. Transakcja sprzedaży zostanie przeprowadzona przed notariuszem wskazanym przez Sprzedającego. Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Spółka udostępnia na stronie http://nca.malopolska.pl klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
631 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Kraków gmina: Kraków miejscowość: Kraków ulica: ul. Wyżynna

Podobne oferty w tej lokalizacji