Działka 7100,0m2, Dygowo
550 000 zł 77,46 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

7 100 m2

ico rodzaj działki

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

ico droga dojazdowa

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły oferty 24100

Opis oferty

Na sprzedaż niezabudowana działka gruntu o pow. 7100 m2 w miejscowości Dygowo , 12 km od Kołobrzegu działka położona położona bezpośrednio przy głównej ulicy Kołobrzeskiej przed wjazdem do Dygowa sąsiednie działki zabudowane w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dygowo działka oznaczona symbolem A1UT i przeznaczona jest pod : Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1UT o powierzchni 0,66 ha ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje: 1) przeznaczenie podstawowe: usługi turystyczne; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) terenowe urządzenia sportowe, b) urządzenia towarzyszące, c) zieleń. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 1) wysokość zabudowy nie większa niż 8,0 m; 3) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 20 i nie większym niż 45 lub dachy płaskie; 4) zakaz stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding. W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 1) na działce budowlanej, budynki wolno stojące garażowe lub gospodarcze o wysokości nie większej niż 4,5 m z dachem płaskim oraz nie większej niż 6,0 m z dachem stromym; 2) dla budynków, o których mowa w pkt 1, maksymalna łączna powierzchnia zabudowy nie większa niż 75 m; 3) dla budynków, o których mowa w pkt 1, dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 15 i nie większym niż 25 lub dachy płaskie. 5.W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 1) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,6; 2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej; 3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej. 6. W zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem: A7KD-D lub z drogi zlokalizowanej poza granicami planu. 7. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje: 1) minimalna powierzchnia działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości nie mniejsza niż 1000 m; 2) minimalna szerokość frontu działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości nie mniejsza niż 25,0 m; 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 60 i nie większy niż 120 8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dla nowo wydzielanych działek budowlanych obowiązuje powierzchnia działki nie mniejsza niż 1000 m. Media: woda, kanalizacja , gaz i prąd po drugiej stronie w drodze głównej Grunt: własność Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy ! Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości
Numer oferty: 24100
Nr licencji zawodowej: 578

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Dygowo