Pobierz:

.DOC .PDF

Załącznik nr 3

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu

......................, dnia ...............

Sz. P.

................................................

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA ZAMIESZKANIE NAJEMCY W LOKALU

Niniejszym, jako właściciel lokalu położonego w .......................... przy ul. ........................... oświadczam, że w razie ustania stosunku najmu wynikającego z umowy zawartej między Panem/Panią jako Wynajmującym a .................................................... jako Najemcą, dnia...................... a dotyczącego najmu lokalu nr .... położonego w ................. przy ul...................., wyrażam zgodę na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w należącym do mnie lokalu, położonym w .................................. przy ul. ...........................

.......................................... podpis

Potwierdzenie odbioru w dniu............................:

.......................................... Wynajmujący