Pobierz:

.DOC .PDF

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

sporządzony w dniu ..................... w .....................

Wynajmujący przekazuje a Najemca przyjmuje na okresu najmu wynikającego z umowy zawartej dnia............. lokal mieszkalny/usługowy/dom położony w ............przy ul................, o powierzchni ...........m2, składający się z:
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Lokal/dom posiada następujące wyposażenie i urządzenia (opis wyposażenia i urządzeń wraz ze wskazaniem stanu wyposażenia oraz urządzeń):

..............................................................................................................
..............................................................................................................

Stan liczników:

..............................................................................................................
..............................................................................................................

Wynajmującemu zostały przekazane klucze w ilości ................ kpl.

Uwagi

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.......................................... Wynajmujący
.......................................... Najemca