Regulamin produktowy usługi „Pakiet I/II/III”

 1. Artykuł 1. Zasady Podstawowe:
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Pakiet I/II/III dostępnej w internetowym serwisie nieruchomości Domiporta.pl, w dalszej części regulaminu zwanym Serwisem.
  2. Właścicielem Serwisu jest spółka Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000130727, zwana dalej Właścicielem.
  3. Pojęcia używane z dużej litery w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane tym pojęciom w Regulaminie Serwisu Domiporta, chyba że niniejszej Regulamin stanowi inaczej.
 2. Artykuł 2. Definicje
 3. Wykorzystane pojęcia w Regulaminie mają znaczenie nadane poniżej:

  1. Regulamin Serwisu Domiporta - Regulamin Serwisu Domiporta dostępny pod adresem: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu
  2. Regulamin – niniejszy Regulamin produktowy Usługi „Pakiet I/II/III”
  3. Użytkownik – korzystający z Usługi Użytkownik Profesjonalny związany z branżą deweloperską (Deweloper).
  4. Usługa „Pakiet I/II/III” - usługa abonamentowa w ramach której Użytkownicy, którzy wykupili abonament otrzymują możliwość prezentacji w ramach wykupionego wariantu abonamentu (I, II lub III) określonej liczby (pakietu) Ogłoszeń i dodatkowych usług promocji w Serwisie, świadczona na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Domiporta.
  5. Usługa - Usługa „Pakiet I/II/III”
  6. Umowa – umowa na świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Właścicielem, a Użytkownikiem; rodzaj Umowy Abonamentowej w rozumieniu Regulaminu Serwisu Domiporta
  7. Obecność na HP - publikacja ogłoszenia na stronie głównej Serwisu w sekcji polecane z rynku pierwotnego; fakultatywny element Usługi
  8. Ogłoszenie – informacja o zamiarze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczona w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie i Regulaminie Serwisu Domiporta
  9. Podbicie – element Usługi służący poprawie widoczności Ogłoszenia w Serwisie, umożliwiający wypozycjonowanie Ogłoszenia w górnej części wyników wyszukiwania
  10. Wyróżnienie – element Usługi służący poprawie widoczności Ogłoszenia w Serwisie, umożliwiający wypozycjonowanie Ogłoszenia w wynikach wyszukiwania w sekcji ogłoszeń wyróżnionych
  11. Prezentacja inwestycji w DP – opublikowanie Ogłoszenia dotyczącego jednej inwestycji w Serwisie; element Usługi
  12. Reklama w Google Adwords - wygenerowanie określonej liczby przekierowań z zapytań płatnych google adds na ogłoszenie Użytkownika Profesjonalnego; fakultatywny element Usługi
  13. Zlecenie Papierowe – dokument potwierdzający zakres świadczonych usług oraz cenę na rzecz Użytkownika Profesjonalnego mający formę papierową opatrzony podpisami obu stron transakcji.
  14. Zlecenie Online – zamówienie wygenerowane elektronicznie w postaci e-mail potwierdzające zakres świadczonych usług oraz cenę na rzecz Użytkownika Profesjonalnego, akceptacja odbywa się drogą e-mail.
 4. Artykuł 3. Postanowienia Ogólne
  1. Usługa jest świadczona przez Właściciela na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu z uwzględnieniem odrębnych uregulowań niniejszego Regulaminu.
  2. Warunkiem aktywowania Usługi jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu oraz zasad przetwarzania danych osobowych określonych w Polityce Prywatności: https://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci Polityce Transparentności: https://www.domiporta.pl/polityka-transparentnosci
  3. Użytkownicy korzystając z Usługi oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem, Regulaminem Serwisu Domiporta oraz zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w Polityce Prywatności i Polityce Transparentności i je w pełni akceptują.
 5. Artykuł 4. Warunki Usługi
  1. Usługa dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych związanych z branżą deweloperską (Deweloperów).
  2. Usługa dotyczy prezentacji jednej inwestycji bez względu na liczbę mieszkań lub lokali użytkowych.
  3. Użytkownik może zakupić więcej niż jeden abonament w zależności od liczby posiadanych inwestycji. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik składa Właścicielowi Zlecenie Papierowe lub Zlecenie Online https://www.domiporta.pl/zlecenia. Zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji Zlecenia Papierowego lub Zlecenia Online przez pracownika Serwisu.
  4. Usługa dostępna jest w trzech różnych wariantach, tj.:
   1. Pakiet I,
   2. Pakiet II,
   3. Pakiet III,
  5. Elementy Usługi w zależności od wybranego wariantu zostały określone w tabeli w ust. 7.
  6. Usługa jest płatna w wysokości uzależnionej od wybranego wariantu abonamentu.
  7. Ceny za 1 miesiąc świadczenia Usługi według poszczególnych wariantów, zawarte zostały w poniższej tabeli:

  8. Wskazane powyżej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  9. Opłaty należne z tytułu wybranych przez Użytkownika Usług płatne są z dołu tzn. na początku kolejnego miesiąca po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, w dacie płatności wskazanej w fakturze VAT.
  10. W miesiącu aktywacji Usługi należność obliczana jest proporcjonalnie od dnia aktywacji Usługi w oparciu o stawki miesięczne określone w ust. 8.
  11. Ceny poszczególnych usług mogą ulec zmianie, w szczególności w wyniku indywidualnych ustaleń z danym Użytkownikiem, jednakże odmienne warunki zostaną każdorazowo szczegółowo opisane w Zleceniu Online lub Zleceniu Papierowym.
 6. Artykuł 5. Okres Świadczenia Usługi
  1. Umowa na Usługę zawierana jest zgodnie z okresem i według wariantu wskazanych w Zleceniu Papierowym lub Zleceniu Online przez Użytkownika.
  2. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  3. Właściciel ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  4. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z Usługi lub postanowień Regulaminu Serwisu lub niniejszego Regulaminu, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  5. Właściciel może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całości lub części płatności należnych z tytułu Umowy przekraczającego 30 dni.
  6. W przypadku określonym w ust. 5, niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Właściciel może również wstrzymać się z wykonywaniem Usługi, w szczególności zablokować możliwość korzystania z Panelu Użytkownika i uniemożliwić publikację Ogłoszeń, do chwili uregulowania zaległych płatności przez Użytkownika.
 7. Artykuł 6. Postępowanie reklamacyjne
 8. Postępowanie reklamacyjne odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu

 9. Artykuł 7. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym odrębnie w niniejszym Regulaminie do praw i obowiązków Użytkownika oraz pozostałych warunków świadczenia Usługi znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu Domiporta oraz obowiązujące przepisy prawa.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty udostępnienia na stronie internetowej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że zmiany Cenników dotyczące przedziałów abonamentowych wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.
  3. Po otrzymaniu powiadomienia, a przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik może w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania, zrezygnować z okresu powiadomienia.