Regulamin produktowy usługi „Pakiet Lead”

 1. Artykuł 1. Zasady Podstawowe:
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Pakiet Lead dostępnej w internetowym serwisie nieruchomości Domiporta.pl, w dalszej części regulaminu zwanym Serwisem.
  2. Wydawcą Serwisu jest spółka Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000130727, zwana dalej Wydawcą.
  3. Pojęcia używane z dużej litery w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane tym pojęciom w Regulaminie Serwisu Domiporta, chyba że niniejszej Regulamin stanowi inaczej.
 2. Artykuł 2. Definicje
 3. Wykorzystane pojęcia w Regulaminie mają znaczenie nadane poniżej:

  1. Regulamin Serwisu Domiporta - Regulamin Serwisu Domiporta dostępny pod adresem: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu
  2. Regulamin - niniejszy Regulamin produktowy Usługi „Pakiet Lead”
  3. Użytkownik - korzystający z Usługi Użytkownik Profesjonalny związany z branżą deweloperską (Deweloper).
  4. Usługa „Pakiet Lead” - usługa abonamentowa w ramach której Użytkownicy, którzy wykupili abonament otrzymują możliwość prezentacji nieograniczonej liczby Ogłoszeń świadczona na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Domiporta.
  5. Usługa - Usługa „Pakiet Lead”
  6. Umowa - umowa na świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Wydawcaem, a Użytkownikiem; rodzaj Umowy Abonamentowej w rozumieniu Regulaminu Serwisu Domiporta
  7. Obecność na HP - publikacja ogłoszenia na stronie głównej Serwisu w sekcji polecane z rynku pierwotnego; fakultatywny element Usługi
  8. Ogłoszenie - informacja o zamiarze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczona w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie i Regulaminie Serwisu Domiporta
  9. Lead mailowy - lead wysłany z formatki kontaktowej publikowanej przy ogłoszeniach klienta w serwisie Domiporta, zawierający nr telefonu i mail do osoby poszukującej.
  10. Lead telefoniczny - połączenie telefoniczne na nr telefonu umieszczony w ogłoszeniach klient, mierzony za pomocą narzędzia do rejestracji połączeń, trwający nie krócej niż 20 sekund.
  11. Podbicie - element Usługi służący poprawie widoczności Ogłoszenia w Serwisie, umożliwiający pozycjonowanie Ogłoszenia w górnej części wyników wyszukiwania
  12. Wyróżnienie - element Usługi służący poprawie widoczności Ogłoszenia w Serwisie, umożliwiający pozycjonowanie Ogłoszenia w wynikach wyszukiwania w sekcji ogłoszeń wyróżnionych
  13. Prezentacja inwestycji w DIP - opublikowanie Ogłoszenia dotyczącego jednej inwestycji w Serwisie Domiporta; element Usługi
  14. Reklama w Google Adwords  - wygenerowanie określonej liczby przekierowań z zapytań płatnych google adds na ogłoszenie Użytkownika Profesjonalnego; fakultatywny element Usługi
  15. Zlecenie Papierowe - dokument potwierdzający zakres świadczonych usług oraz cenę na rzecz Użytkownika Profesjonalnego mający formę papierową opatrzony podpisami obu stron transakcji.
  16. Zlecenie Online - zamówienie wygenerowane elektronicznie w postaci e-mail potwierdzające zakres świadczonych usług oraz cenę na rzecz Użytkownika Profesjonalnego, akceptacja odbywa się drogą e-mail.
 4. Artykuł 3. Postanowienia Ogólne
  1. Usługa jest świadczona przez Wydawca na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu, z uwzględnieniem odrębnych uregulowań niniejszego Regulaminu.
  2. Warunkiem aktywowania Usługi jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu Domiporta:https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu oraz zasad przetwarzania danych osobowych określonych w Polityce Prywatności: https://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci Polityce Transparentności: https://www.domiporta.pl/polityka-transparentnosci
  3. Użytkownicy korzystając z Usługi oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem, Regulaminem Serwisu Domiporta oraz zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w Polityce Prywatności i Polityce Transparentności i je w pełni akceptują.
 5. Artykuł 4. Warunki Usługi
  1. Usługa dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych związanych z branżą deweloperską (Deweloperów).
  2. Usługa dotyczy prezentacji jednej inwestycji bez względu na liczbę mieszkań lub lokali użytkowych.
  3. Użytkownik może zakupić więcej niż jeden Pakiet Lead w zależności od liczby posiadanych inwestycji. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik składa Wydawcy Zlecenie Papierowe lub Zlecenie Online https://www.domiporta.pl/zlecenia. Zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji Zlecenia Papierowego lub Zlecenia Online przez pracownika Serwisu.
  4. W ramach świadczonej usługi Wydawca zastrzega sobie prawo do dowolnej promocji inwestycji na serwisie i w ramach działań promocyjnych serwisu.
  5. Warunki finansowe Usługi Pakiet Lead oparte są na następujących zasadach:
   1. Użytkownik płaci stałą miesięczną opłatę za prezentację ogłoszeń w Serwisie Domiporta,
   2. Użytkownik płaci opłatę za każdy poprawny lead mailowy dostarczony w okresie rozliczeniowym,
   3. Użytkownik płaci opłatę za każdy lead telefoniczny zrealizowany w okresie rozliczeniowym,
   4. Strony mogą ustalić maksymalną liczbę leadów dostarczanych Użytkownikowi w okresie rozliczeniowym
   5. Poprawne leady przekraczające limit będą zaliczone do realizacji limitu w kolejnym okresie rozliczeniowym,
   6. Rozliczenie następuje na podstawie raportu dostarczonego przez Wydawcę Użytkownikowi,
   7. Wszelkie reklamacje dotyczące jakości leadów rozliczane są w kolejnym okresie rozliczeniowym.
  6. Szczegółowo elementy usługi zawarte są w tabeli:
   Abonament Rynek Pierwotny Pakiet Lead
   Prezentacja inwestycji w DIP TAK
   Stała miesięczna opłata 100 PLN
   Opłata za lead mailowy do ustalenia przez strony
   Opłata za lead telefoniczny do ustalenia przez strony
  7. Wskazane powyżej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  8. Opłaty należne z tytułu wybranych przez Użytkownika Usług płatne są z dołu tzn. na początku kolejnego miesiąca po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, w dacie płatności wskazanej w fakturze VAT.
  9. Ceny poszczególnych usług mogą ulec zmianie, w szczególności w wyniku indywidualnych ustaleń z danym Użytkownikiem, jednakże odmienne warunki zostaną każdorazowo szczegółowo opisane w Zleceniu Online lub Zleceniu Papierowym.
 6. Artykuł 5. Okres obowiązywania Umowy
  1. Umowa na Usługę zawierana jest zgodnie z okresem i według wariantu wskazanych w Zleceniu Papierowym lub Zleceniu Online przez Użytkownika.
  2. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  3. Wydawca ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  4. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z Usługi lub postanowień Regulaminu Serwisu lub niniejszego Regulaminu, Wydawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  5. Wydawca może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całości lub części płatności należnych z tytułu Umowy przekraczającego 30 dni.
  6. W przypadku określonym w ust. 5, niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Wydawca może również wstrzymać się z wykonywaniem Usługi, w szczególności zablokować możliwość korzystania z Panelu Użytkownika i uniemożliwić publikację Ogłoszeń, do chwili uregulowania zaległych płatności przez Użytkownika.
 7. Artykuł 6. Postępowanie reklamacyjne
 8. Postępowanie reklamacyjne odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu

 9. Artykuł 7. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym odrębnie w niniejszym Regulaminie do praw i obowiązków Użytkownika oraz pozostałych warunków świadczenia Usługi znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu Domiporta oraz obowiązujące przepisy prawa.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty udostępnienia na stronie internetowej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że zmiany Cenników dotyczące przedziałów abonamentowych wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.
  3. Po otrzymaniu powiadomienia, a przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik może w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania, zrezygnować z okresu powiadomienia.