Regulamin aktywacji Usługi „Udostępnienia Rezerwacji Online” (dalej: „Regulamin URO”)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Usługa „Aktywacja Rezerwacji Online” świadczona jest przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Krakowskiej 199, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130727, REGON: 370462969, NIP: 6842168097 (dalej: AUTO CENTRUM), na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie URO, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz innych umów łączących Użytkownika Profesjonalnego z AUTO CENTRUM. Przy czym, umowa z AUTO CENTRUM ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem URO, natomiast niniejszy Regulamin URO ma pierwszeństwo przed Regulaminem Serwisu.
  3. Usługa Aktywacja Rezerwacji Online przeznaczona jest wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych w rozumieniu Regulaminu Serwisu.
  4. Możliwość skorzystania z Usługi Aktywacji Rezerwacji Online przewidzianej niniejszym Regulaminem URO uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu RO oraz Regulaminu Serwisu przez Użytkownika Profesjonalnego. Korzystając z Usługi Rezerwacje Online, Użytkownik Profesjonalny oświadcza że zapoznał się z powyższymi dokumentami i je w pełni akceptuje.
  5. Warunkiem skorzystania z Usługi Aktywacji Rezerwacji Online dla Użytkowników Profesjonalnych jest rejestracja w Serwisie oraz posiadanie aktywnego miesięcznego Abonamentu w Domiporta.pl w ramach Umowy Abonamentowej.
  6. W rozumieniu niniejszego Regulaminu URO Usługa Udostępnienia Rezerwacji Online oznacza – usługę świadczoną przez AUTO CENTRUM na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu PRO, w określonym czasie, w ramach której Użytkownik Profesjonalny – zależnie od wybranego wariantu – będzie miał możliwość udostępniania opcji rezerwacji oferty dającej możliwość obejrzenia nieruchomości oraz spotkania z osobą zainteresowaną kupnem lub najmem nieruchomości z Ogłoszenia w Serwisie internetowym Domiporta.pl. Ponadto w czasie aktywnej rezerwacji Użytkownik Profesjonalny zagwarantuje Użytkownikowi pierwszeństwo zakupu lub wynajmu zarezerwowanej nieruchomości (Gwarancja pierwokupu lub pierwonajmu).
  7. Gwarancja pierwokupu lub pierwonajmu wskazana w ust. 5 nie jest prawem pierwokupu w rozumieniu rozdziału IV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (art. 596 i następne), a jest usługą opartą na oświadczeniu Ogłoszeniodawcy złożonemu AUTO CENTRUM, że w razie woli zakupu lub wynajmu przez Użytkownika zarezerwowanej na podstawie Regulaminu RO nieruchomości, w Okresie Rezerwacji, będzie on miał pierwszeństwo dokonania zakupu lub wynajmu na warunkach wskazanych w tym Ogłoszeniu. Powyższe zastrzeżenie nie stoi na przeszkodzie dokonania innych ustaleń bezpośrednio między stronami finalnej transakcji zakupu lub wynajmu nieruchomości. Na podstawie niniejszego Regulaminu URO AUTO CENTRUM świadczy na rzecz Ogłoszeniodawcy także usługi marketingowe związane z promowaniem Ogłoszeń z usługą rezerwacji online , polegające przede wszystkie na: wyróżnieniu oferty w serwisie Domiporta.pl na stronie głównej, listach wyszukiwania, dedykowanym mailngu do użytkowników Domiporta, Kampani „Google Ads” oraz „Facebook Ads”.
 2. Definicje
 3. Użyte w Regulaminie URO pojęcia mają następujące definicje:

  1. Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Domiporta.pl, prowadzony przez AUTO CENTRUM, którego działalność reguluje Regulamin Serwisu, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, a także świadczenie Usługi Aktywacji Rezerwacji Online;
  2. Użytkownik – zgodnie z Regulaminem Serwisu, podmiot korzystający z usług dostępnych w Serwisie, a także miejący możliwość skorzystania z Usługi Rezerwacje Online, która będzie dostępna po aktywowaniu Usługi Aktywacja Rezerwacji Online w danym Ogłoszeniu;
  3. Ogłoszeniodawca – Użytkownik Profesjonalny zgodnie z Regulaminem Serwisu, podmiot prowadzący w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub prowadzący działalność deweloperską, dodający Ogłoszenia w Serwisie, a także aktywujący Usługę Aktywacji Rezerwacji Online, posiadający umocowanie od właściciela nieruchomości (lub podmiotu mającego stosowne uprawnienia) do wystawiania nieruchomości w ramach Ogłoszenia i udzielania Prawa pierwokupu w ramach tej usługi;
  4. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);
  5. Ogłoszenie – opublikowana na Serwisie treść zawierająca informacje dot. warunków zakupu/najmu lub rezerwacji nieruchomości;
  6. Rezerwacje Online – dokonanie czynności rezerwacji przez Użytkownika dla danego Ogłoszenia w Serwisie, na skutek którego dane Ogłoszenie jest wyłączone z opcji rezerwacji dla innych Użytkowników, a Użytkownik dokonujący tej czynności ma możliwość w czasie aktywnej rezerwacji spotkania z osobą wystawiającą Ogłoszenie oraz obejrzenia nieruchomości, a także otrzyma Gwarancję pierwokupu lub pierwonajmu zarezerwowanej nieruchomości;
  7. Okres rezerwacji - okres – mierzony w godzinach – w którym Rezerwacja dokonana przez Użytkownika jest aktywna. Okres ten jest uzależniony od okresu wskazanego przez Ogłoszeniodawcę.
  8. Usługa Udostępnienia Rezerwacji Online - funkcjonalność za pomocą której Ogłoszeniodawca może wskazać Ogłoszenie, które będzie dostępne do Rezerwacji Online. Usługa może być aktywowana lub dezaktywowana w każdym czasie;
  9. ID Rezerwacji - unikalny identyfikator generowany podczas tworzenia Rezerwacji. ID rezerwacji jest przypisane do Ogłoszenia i jest tworzone unikalnie dla każdej Rezerwacji w Serwisie;
  10. Status Rezerwacji - status wskazujący na historię realizacji usługi Rezerwacji dla danego ID ogłoszenia. Status rezerwacji może się zmieniać na skutek określonych zdarzeń w systemie.
  11. Opłata za Rezerwację - opłata uiszczona przez Użytkownika dokonującego Rezerwacji w procesie Rezerwacji Online. Wysokość opłaty jest ustalana przez Ogłoszeniodawcę.
  12. Operator płatności - operator który realizuje płatność za Rezerwacje (PayU);
  13. Kalendarz rezerwacji - narzędzie za pomocą którego Ogłoszeniodawca może wskazać dni niedostępności do Rezerwacji.
  14. Opłata za anulowanie - opłata za odwołanie aktywnej rezerwacji przez Ogłoszeniodawcę.
  15. Wyłączność oferty - parametr Ogłoszenia nieruchomości wskazujący, że dana oferta nieruchomości jest udostępniona tyko przez Ogłoszeniodawcę. Wyłączność oferty jest deklarowana przez Ogłoszeniodawcę i jest jego oświadczeniem;
  16. Zarządzanie rezerwacją - czynności związane z obsługą Rezerwacji Online w systemie, m.in. włączenie Usługi Udostępnienia Rezerwacji Online, ukrycie opcji Rezerwacji, zarządzanie Kalendarzem Rezerwacji oraz opłatami za Rezerwację, a także Anulowanie Rezerwacji;
  17. Anulowanie Rezerwacji - zmiana statusu Rezerwacji, na skutek której dana Rezerwacja przestaje być aktywna. Rezerwacja może być anulowana na żądanie, przez Ogłoszeniodawcę lub AUTO CENTRUM. W określonych w Regulaminie URO sytuacjach Anulowanie Rezerwacji może skutkować zwrotem Opłaty za Rezerwację do Użytkownika.
  18. Zakończenie Rezerwacji - możliwość wcześniejszego zakończenia rezerwacji aktywnej przez Użytkownika. Opcja wcześniejszego zakończenia może być wykorzystana w trakcie trwania Okresu Rezerwacji.
  19. Panel Rezerwacji - funkcjonalności Serwisu, za pomocą których Użytkownicy mogą Zarządzać Rezerwacją lub Rezerwacjami;
  20. Prowizja - opłata pobrana przez AUTO CENTRUM od Ogłoszeniodawcy za dokonanie Rezerwacji Online przez Użytkowników serwisu. Prowizja jest liczona od wysokości każdorazowej Opłaty za Rezerwację;
  21. Wynagrodzenie za Rezerwację - jest to kwota należna dla Ogłoszeniodawcy za dokonaną przez Użytkownika Rezerwację oraz rozliczoną Opłatę za Rezerwację. Wynagrodzenie za Rezerwację jest rozliczane cyklach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, tylko dla rezerwacji zakończonych.
  22. Umowa Abonamentowa - umowa z AUTO CENTRUM na publikacje ogłoszeń w Serwisie zawarta wyłącznie z Użytkownikami Profesjonalnymi.
 4. Warunki świadczenia Usługi Rezerwacji Online
  1. Usługa Udostępnienia Rezerwacji Online jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych, a Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystanie z niej.
  2. Usługa Udostępnienia Rezerwacji Online jest niezależna od innych usług uregulowanych w Regulaminie Serwisu lub innych regulaminach. Usługa Udostępnienia Rezerwacji Online może być świadczona z innymi, świadczonymi przez AUTO CENTRUM, usługami.
  3. Rozpoczęcie działanie Usługi Udostępnienia Rezerwacji Online rozpoczyna się od wskazania przez Ogłoszeniodawcę, które nieruchomości mogą być rezerwowane. Wskazanie to jest inaczej udostępnieniem nieruchomości do rezerwacji.
  4. Ogłoszeniodawca akceptując niniejszy Regulamin URO tym samym oświadcza, że jest w pełni i należycie umocowany do zarządzania Ogłoszeniem w ramach Usługi Aktywacji Rezerwacji Online, co oznacza, że na podstawie posiadanego umocowania może także udzielać Użytkownikom w imieniu właściciela nieruchomości (lub podmiotu mającego stosowne uprawnienia) Gwarancji pierwokupu lub pierwonajmu.
  5. Usługi Udostępnienia Rezerwacji Online można dokonać dla jednego lub kilku Ogłoszeń jednocześnie.
  6. Ogłoszenia na których została aktywowana Usługa Aktywacji Rezerwacji Online będą odpowiednio oznaczone w Serwisie jako ogłoszenia udostępnione do rezerwacji.
  7. Usługa Udostępnienia Rezerwacji Online jest przypisana zawsze do pojedynczego Ogłoszenia (jest to cecha ogłoszenia).
  8. Proces aktywacji Usługi Udostępnienia Rezerwacji Online przez Ogłoszeniodawcę polega na:
   1. wskazaniu jednej lub wielu nieruchomości (Ogłoszeń), dla której należy włączyć możliwość Rezerwacji,
   2. ustawieniu Kalendarza Nieodstępności Rezerwacji,
   3. ustawieniu Opłat za Rezerwację.
   4. Ustawieniu Czasu Rezerwacji
  9. Ogłoszenia dla których można włączyć Usługę Udostępnienia Rezerwacji Online muszą spełnić poniższe kryteria:
   1. typ transakcji: sprzedaż, wynajem,
   2. typ nieruchomości: mieszkania, domy,
   3. rynek: wtórny
   4. oznaczenie Wyłączności oferty w serwisie Domiporta.pl (jeśli jest).
  10. Proces Rezerwacji dokonywany przez Użytkownika składa się z następujących kroków:
   1. Wybór Ogłoszenia w Serwisie,
   2. Akceptacja Regulaminu RO,
   3. Dokonanie Opłaty za Rezerwację,
   4. Otrzymanie potwierdzenia,
   5. Przekazanie informacji do Ogłoszeniodawcy.
  11. Okres Rezerwacji wynosi od 1 dni 7 dni, jednak jego długość jest również uzależniona od ustawień jakie wprowadził Ogłoszeniodawca.
  12. Skutkiem dokonania Rezerwacji, czyli wskazania Okresu Rezerwacji oraz dokonania Opłaty za Rezerwację jest ustawienie w Serwisie i Ogłoszeniu statusu Rezerwacji ‘Rezerwacja Aktywna’.
  13. Użytkownik ma 20 minut na rozpoczęcie i zakończenie procesu Rezerwacji Online. W tym czasie Rezerwacja otrzyma status „nieopłacona”.
  14. Po upływie tego czasu bez dokonania Rezerwacji Online rozpoczęty pierwotnie proces Rezerwacji Online zostanie anulowany.
  15. Jeżeli z jakiejś przyczyny dokonanie Opłaty za Rezerwację okaże się nieskuteczne, przez co AUTO CENTRUM nie otrzyma  potwierdzenia dokonania tej płatności przez Operatora płatności w czasie 20 minut wówczas AUTO CENTRUM przywróci opcje rezerwacji na ogłoszeniu,
  16. Dla jednego Ogłoszenia może być aktywna tylko jedna Rezerwacja w danym dniu.
  17. Rezerwacji podlegają tylko dni następujące po sobie, rozpoczynając od pierwszego dnia Rezerwacji.
  18. Rezerwacja następuje ze skutkiem natychmiastowym po jej opłaceniu. Rezerwacja jest liczona w godzinach, od chwili aktywacji rezerwacji. Jeden dzień rezerwacji określonej przez Ogłoszeniodawcę należy rozumieć jako 24h od chwili aktywacji rezerwacji.
  19. Ustawienie statusu ‘Rezerwacja Aktywna’ skutkuje:
   1. wyświetleniem informacji o Rezerwacji w szczegółach Ogłoszenia oraz na miniaturze zdjęcia na liście Ogłoszeń,
   2. zablokowaniem opcji Rezerwacji dla innych Użytkowników w Okresie Rezerwacji,
   3. wysłaniem wiadomości email do Ogłoszeniodawcy.
   4. trwałym zapisaniem treści Ogłoszenia zarezerwowanego i udostępnieniem do podglądu. Zapisane Ogłoszenie jest chronione przed zmianami dokonywanymi przez Ogłoszeniodawcę. Wszelkie zmiany dokonane w Ogłoszeniu publikowanym na serwisie lub usunięcie ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Okresie Rezerwacji nie mają wpływu na dokonaną rezerwacje. Użytkownik dysponuje zapisanym ogłoszeniem.
  20. Serwis zapewnia wszystkim Użytkownikom dostęp do wyszukiwarki Ogłoszeń, które można rezerwować online.
 5. Opłaty za Rezerwację Online
  1. Opłata za Rezerwację jest wskazana w Ogłoszeniu, które ma tę usługę aktywowaną.
  2. Minimalna Opłata za Rezerwację wynosi 50 zł brutto (z VAT), a maksymalna 500 zł brutto (z VAT).
  3. Dla jednej Rezerwacji Online istnieje tylko jedna Opłata za Rezerwację oraz określony Okres Rezerwacji.
  4. Opłaty za Rezerwacje oraz Okres Rezerwacji są ustalane przez Ogłoszeniodawcę podczas aktywacji Usługi Udostępnienia Rezerwacji Online.
  5. Rezerwacja jest opłacana przez Użytkownika „z góry” poprzez dokonanie Opłaty za Rezerwację.
  6. Opłatę za Rezerwację można zmienić, w dowolnym momencie dla każdego Ogłoszenia z aktywną usługą Rezerwacji Online, które nie zostało zarezerwowane.
  7. Zmiana Opłaty za Rezerwację na Ogłoszeniu dotyczy przyszłych Rezerwacji Online i nie powoduje zmian w opłatach dla Rezerwacji, które są aktywne, zakończone lub anulowane.
  8. Opłaty za Rezerwacje są przekazywane na rachunek AUTO CENTRUM za pośrednictwem Operatora płatności.
  9. Zwroty Opłat za Rezerwację są dokonywane przez AUTO CENTRUM za pośrednictwem Operatora płatności.
  10. Potwierdzenie dokonania płatności przez Operatora płatności uznaje się za moment aktywacji Rezerwacji Online.
  11. Użytkownik przed dokonaniem Opłaty za Rezerwację rezerwacyjnej może zamówić Fakturę Vat.
  12. Historia Opłat za Rezerwacje jest dostępna w Panelu Rezerwacji.
 6. Kalendarz Rezerwacji
  1. Funkcjonalność Kalendarza Rezerwacji dla Ogłoszeniodawcy służy do wskazania dni, w które nie można rezerwować nieruchomości w ramach Ogłoszenia.
  2. Każdy Ogłoszeniodawca jest zobowiązany wprowadzić na Kalendarzu dni w których usługa Rezerwacji nie może być zrealizowana. Skutki niewprowadzenia informacji o dniach niedostępności ponosi Ogłoszeniodawca.
  3. Funkcjonalność kalendarza jest dostępna dla Ogłoszeniodawcy:
   1. w procesie aktywowania Usługi Udostępnienia Rezerwacji Online,
   2. w zakładce „Kalendarz i opłaty”
   3. pod guzikiem „Ustaw kalendarz i opłaty”
  4. Dezaktywacja Usługi Udostępnienia Rezerwacji wybrane dni z powodu braku terminów , w które można ją uruchomić nie ma żadnych skutków dla e aktywnych Rezerwacji dokonanych w ramach Ogłoszenia.
 7. Panel Rezerwacji
  1. Obsługa Aktywacji Rezerwacji Online odbywa się przez Panel Rezerwacji w którym zostały udostępnione funkcjonalności systemu do zarządzania Rezerwacjami.
  2. Ze względu na różne funkcjonalności z których korzystają Użytkownicy, istnieją profile:
   1. Ogłoszeniodawcy,
   2. Użytkownika.
  3. Profil Ogłoszeniodawcy zapewnia następujące funkcjonalności systemu:
   1. Akceptacja regulaminu Usługi Udostępnienia Rezerwacji Online
   2. Funkcjonalność aktywowania lub dezaktywowania Usługi Udostepnienia Rezerwacji na jednym lub wielu Ogłoszeniach,
   3. Podgląd listy Ogłoszeń z aktywną Usługą Udostepnienia Rezerwacji,
   4. Dostęp do Listy Ogłoszeń z historią Rezerwacji,
   5. Podgląd Listy Rezerwacji na statusach: aktywna, anulowana, zakończona,
   6. Funkcjonalność zarządzania Kalendarzem Rezerwacji z opcją wyboru dni nie dostępnych do Rezerwacji,
   7. Dostęp do danych kontaktowych Użytkowników, którzy dokonali Rezerwacji w danym Ogłoszeniu,
   8. Funkcjonalność Anulowania Rezerwacji o statusie ‘Aktywna Rezerwacja’,
   9. Dostęp do informacji dotyczących rozliczenia za zrealizowane w Ogłoszeniu Rezerwacje,
  4. W Panelu Rezerwacji nie są prezentowane informacje dotyczące historii aktywacji lub aktywacji udostępnionych ofert.
  5. W Panelu Rezerwacji znajduje się historia Rezerwacji tylko dla Ogłoszeń, które były kiedykolwiek rezerwowane.
  6. Ogłoszenia nigdy nie zarezerwowane, na których usługa rezerwacji została udostępniona, a następnie ukryta nie będą widoczne w Panelu Rezerwacji.
 8. Anulowanie Rezerwacji oraz Zwroty Opłat
  1. Anulowanie Rezerwacji jest możliwe dla wszystkich Rezerwacji na statusie ‘Aktywna Rezerwacja’. Anulowania mogą dokonać:
   1. Ogłoszeniodawca,
   2. AUTO CENTRUM.
  2. Skutki Anulowania Rezerwacji przez Ogłoszeniodawcę:
   1. Przesłanie informacji mailowej o anulowaniu do Użytkownika oraz AUTO CENTRUM,
   2. Zapisanie informacji o anulowaniu w systemie Domiporta.pl,
   3. Wyświetlenie informacji w Panelu Rezerwacji,
  3. Anulowanie Rezerwacji przez Użytkownika nie jest możliwe.
  4. Anulowanie Rezerwacji przez Ogłoszeniodawcę skutkuje zwrotem 100% Opłaty za Rezerwacje dla Użytkownika.
  5. Anulowanie Rezerwacji skutkuje zwrotem 100% Opłaty za Rezerwację na rzecz Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uznania Anulowania Rezerwacji.
  6. Jeżeli Anulowanie Rezerwacji przez Ogłoszeniodawcę nastąpi z winy Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do pokrycia Opłaty za anulowanie rezerwacji.
  7. Jeżeli treść Ogłoszenia okaże się niezgodna ze stanem faktycznym lub opisanym w Ogłoszeniu stanem prawnym, jak np. obciążenie księgi wieczystej hipoteką lub inne wady prawne nieruchomości, Użytkownik ma prawo do zwrotu Opłaty za Rezerwację w pełnej wysokości. Opłata za Rezerwację w takiej sytuacji jest zwracana na wniosek Rezerwującego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
  8. Zwrot Opłaty za Rezerwację zostanie dokonany przez AUTO CENTRUM.
  9. W razie konieczności AUTO CENTRUM wystawi stosowną korektę Faktury Vat.
  10. Użytkownik w trakcie trwania aktywnej Rezerwacji którą opłacił może skorzystać z funkcjonalności wcześniejszego zakończenia Rezerwacji.
  11. Zakończenie Rezerwacji nie jest jej anulowaniem i nie skutkuje zwrotem Opłaty za Rezerwacje.
 9. Rozliczenie usług
  1. Wynagrodzenie za Rezerwację wynosi 80% kwoty netto od wysokości Opłaty za Rezerwacje ustalonej przez Ogłoszeniodawcę podczas aktywacji Usługi Aktywacji Rezerwacji oraz zapłaconej przez Użytkownika.
  2. Rozliczenie wynagrodzenia za zrealizowane Rezerwacje następuje po zakończeniu miesiąca w którym dokonano Rezerwacji.
  3. Jeśli Użytkownik złoży reklamację związaną z Rezerwacją AUTO CENTRUM może wstrzymać wypłatę Wynagrodzenia za Rezerwację do czasu pełnego wyjaśnienia tej reklamacji.
  4. AUTO CENTRUM udostępni Ogłoszeniodawcy w czasie rzeczywistym, w Panelu Rezerwacji, informacje dotyczące rozliczeń:
   1. liczba wszystkich dokonanych Rezerwacji w danym miesiącu,
   2. liczba anulowanych Rezerwacji wraz z kwotą do zwrotu Opłat za Rezerwację,
   3. kwota Prowizji należnej za Rezerwację,
  5. Ogłoszeniodawca dostarczy na adres email rezerwacje@domiporta.pl, Fakturę VAT na kwotę należnego Wynagrodzenia za Rezerwacje dokonane i opłacone w danym miesiącu kalendarzowym, do 5 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca w którym były świadczone Usługi Aktywacji Rezerwacji.
  6. Kwota Wynagrodzenia netto (bez VAT) powinna być zgodna z kwotą netto bez (VAT) wskazaną w Panelu Rezerwacji w pozycji „Twoje wynagrodzenie. W przypadku niezgodności, należy przekazać informacje na adres email rezerwacje@domiporta.pl.
  7. AUTO CENTRUM dokona zapłaty Wynagrodzenia za Rezerwacje w danym miesiącu kalendarzowym w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury VAT na rachunek wskazany na tej fakturze.
  8. Jeżeli Anulowanie Rezerwacji przez Ogłoszeniodawcę nastąpi z winy Ogłoszeniodawcy po dokonaniu Opłaty za Rezerwację przez Użytkownika lub w Okresie Rezerwacji, a także jeżeli w wyniku opisanych w § 11 ust. 2-4 działań lub zaniechań Ogłoszeniodawcy Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu Opłaty za Rezerwację, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty za odwołanie aktywnej rezerwacji przez Ogłoszeniodawcę w wysokości odpowiadającej 20% od kwoty netto zwróconej do Rezerwującego. Kwota Opłaty za anulowanie jest kwotą netto i zostanie powiększona o podatek VAT.
  9. AUTO CENTRUM dostarczy na adres email Ogłoszeniodawcy Fakturę VAT na kwotę należnej opłaty z tytułu odwołania aktywnej rezerwacji, do 5 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca w którym rezerwacja została anulowana.
  10. Ogłoszeniodawca dokona zapłaty z tytułu Opłaty za anulowanie rezerwacji w danym miesiącu kalendarzowym w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury VAT na rachunek wskazany na tej fakturze.
  11. AUTO CENTRUM przysługuje prawo potrącenia zobowiązań Ogłoszeniodawcy w stosunku do AUTO CENTRUM z należnego Ogłoszeniodawcy Wynagrodzenia za Rezerwację. Ponadto na zabezpieczenie roszczeń Domiporcie przysługuje prawo wstrzymania wypłaty całości lub części należnego Ogłoszeniodawcy Wynagrodzenia za Rezerwację, do wysokości tych roszczeń. Jeżeli zobowiązanie Ogłoszeniodawcy względem AUTO CENTRUM przewyższa wartość Wynagrodzenia za Rezerwację Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zwrócić tę różnicę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
  12. Ogłoszeniodawca akceptując Regulamin URO wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń zgodnie z ust. 11 powyżej bez konieczności składania przez AUTO CENTRUM odrębnego oświadczenia o potrąceniu.
 10. Rezygnacja z Usługi Udostępnienia Rezerwacji przez Ogłoszeniodawcę
  1. Rezygnacja z Usługi Udostępnienia Rezerwacji polega na dezaktywacji tej usługi na wszystkich Ogłoszeniach.
  2. Rezygnacja z Usługi Udostępnienia Rezerwacji następuje na wniosek:
   1. Ogłoszeniodawcy,
   2. AUTO CENTRUM.
   3. Skutkiem dezaktywacji Usługi Udostępniania Rezerwacji jest ukrycie opcji rezerwacji przy wybranych Ogłoszeniach,
  3. W przypadku rozwiązaniu Umowy abonamentowej z AUTO CENTRUM, następuje jednocześnie dezaktywacja Usługi Udostępniania Rezerwacji wraz z dniem rozwiązania Umowy abonamentowej.
  4. Dezaktywacja Usługi Udostępniania Rezerwacji nie anuluje zarejestrowanych wcześniej Rezerwacji oraz Rezerwacji będących w Okresie Rezerwacji.
  5. Po dezaktywacji Usługi Udostępnienia Rezerwacji, Ogłoszeniodawca ma dostęp do Panelu Rezerwacji wraz pełną historią Rezerwacji.
  6. Po dezaktywacji Usługi Udostepnienia Rezerwacji ponowna jej aktywacja będzie możliwa po spełnieniu łącznie następujących warunków:
   1. Posiadanie aktywnej Umowy abonamentowej,
   2. Ponownej akceptacji Regulaminu URO.
 11. Odpowiedzialność Ogłoszeniodawcy
  1. Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez AUTO CENTRUM w związku z Aktywacją Rezerwacji Online oraz treścią Ogłoszenia, które nie są spowodowane działalnością AUTO CENTRUM.
  2. Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność za a aktualizację treści Ogłoszenia: ceny, metrażu, lokalizacji, opisu,
  3. Jeżeli treść Ogłoszenia, w ramach Aktywacji Rezerwacji Online, okaże się niezgodna ze stanem faktycznym lub opisanym w Ogłoszeniu stanem prawnym, jak np. obciążenie księgi wieczystej hipoteką, brak należytego umocowania Ogłoszeniodawcy do udzielenia Gwarancji pierwokupu lub pierwonajmu lub inne wady prawne nieruchomości, Użytkownik ma prawo do zwrotu Opłaty za Rezerwację w pełnej wysokości.
  4. W związku z faktem, że Użytkownik może składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług związanych Rezerwacją Online, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany współpracować z AUTO CENTRUM w zakresie rozpatrywania wszelkich reklamacji Użytkowników, związanych z tą usługą. W razie braku reakcji na zadane w związku z reklamacją pytania w terminie 5 dni roboczych, AUTO CENTRUM w tej sytuacji może zwrócić Użytkownikowi Opłatę za Rezerwację i uznać anulowanie rezerwacji z winy Ogłoszeniodawcy.
  5. Jeżeli liczba Anulacji Rezerwacji przez Ogłoszeniodawcę lub reklamacji złożonych przez Użytkowników na Rezerwację Online na danego Ogłoszeniodawcę przekroczy względem wszystkich aktywowanych przez niego Rezerwacji Online 10%, AUTO CENTRUM jest uprawniona dezaktywować Usługę Udostępniania Rezerwacji dla tego Ogłoszeniodawcy. W takiej sytuacji Rezerwacje Online zostaną aktywne do końca swoich Okresów Rezerwacji.
  6. AUTO CENTRUM jest także uprawniona dezaktywować Usługę Udostępniania Rezerwacji dla danego Ogłoszeniodawcy w sytuacji, gdy Ogłoszeniodawca nie reguluję w terminie względem AUTO CENTRUM należności wynikających ze świadczenia Usług marketingowych. W takiej sytuacji Rezerwacje Online zostaną aktywne do końca swoich Okresów Rezerwacji.
 12. Reklamacje
  1. Ogłoszeniodawca może składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez AUTO CENTRUM, w tym skargi i zażalenia („reklamacje”). Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Ogłoszeniodawcę zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji.
  2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – bezpośrednio albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres Biuro Obsługi Klienta AUTO CENTRUM Sp. z o.o. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: rezerwacje@domiporta.pl.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Ogłoszeniodawcy umożliwiające jego identyfikację oraz zastrzeżenia zgłaszane przez Użytkownika. Na wniosek Ogłoszeniodawcy AUTO CENTRUM potwierdzi wpływ reklamacji pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Ogłoszeniodawcą.
  4. AUTO CENTRUM rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku AUTO CENTRUM poinformuje Ogłoszeniodawcę, który złożył reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w takiej samej formie jak złożona reklamacja lub za pomocą innego – wskazanego przez Ogłoszeniodawcę - trwałego nośnika informacji.
 13. Okres świadczenia Usługi Aktywacji Rezerwacji Online
 14. Usługa Rezerwacja Online jest świadczona na czas nieokreślony.
 15. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu URO
  1. AUTO CENTRUM zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu URO, jak również wyłączenia ze swej oferty usług opisanych w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od obowiązywania usług, trwające Okresy Rezerwacji zostaną dokończone na zasadach opisanych w Regulaminie RO
  2. Użytkownik zostanie poinformowany o powyższym na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany.
  3. O zmianie Regulaminu URO AUTO CENTRUM poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz wysłanie powiadomienia do Użytkownika.
  4. Użytkownik może zgłosić AUTO CENTRUM reklamację dotyczącą usług na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu.
  5. Użytkownik może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu.
  6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu RO lub w związku z nim jest prawo polskie.
  7. Niniejszy Regulamin URO wchodzi w życie z dniem 15.06.2020 r.