Regulamin usługi „Rezerwacje Online” (dalej: „Regulamin RO”)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Usługa „Rezerwacje Online” świadczona jest przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130727, REGON: 370462969, NIP: 6842168097 (dalej: AUTO CENTRUM), na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie RO, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz innych umów łączących użytkownika z AUTO CENTRUM. Przy czym, umowa z AUTO CENTRUM ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem RO, natomiast niniejszy Regulamin RO ma pierwszeństwo przed Regulaminem Serwisu.
  3. Usługa Rezerwacje Online przeznaczona jest wyłącznie dla Użytkowników w rozumieniu Regulaminu Serwisu.
  4. Możliwość skorzystania z Usługi Rezerwacja Online przewidzianej niniejszym Regulaminem RO uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu RO oraz Regulaminu Serwisu przez Użytkownika. Korzystając z Usługi Rezerwacje Online, Użytkownik oświadcza że zapoznał się z powyższymi dokumentami i je w pełni akceptuje.
  5. W rozumieniu niniejszego Regulaminu RO Usługa Rezerwacja Online oznacza – usługę świadczoną przez AUTO CENTRUM na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu RO, w określonym czasie, w ramach której Użytkownik – zależnie od wybranego wariantu – będzie miał możliwość rezerwacji obejrzenia nieruchomości oraz spotkania z osobą wystawiającą na sprzedaż lub najem nieruchomości w formie Ogłoszenia w Serwisie internetowym Domiporta.pl, dającego możliwość takiej rezerwacji. Ponadto w czasie aktywnej rezerwacji Użytkownik będzie miał zagwarantowane pierwszeństwo zakupu lub wynajmu zarezerwowanej nieruchomości (Gwarancja pierwokupu).
  6. Gwarancja pierwokupu wskazana w ust. 5 nie jest prawem pierwokupu w rozumieniu rozdziału IV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (art. 596 i następne), a jest usługą opartą na oświadczeniu Ogłoszeniodawcy złożonemu AUTO CENTRUM, że w razie woli zakupu lub wynajmu przez Użytkownika zarezerwowanej na podstawie Regulaminu RO nieruchomości, w Okresie Rezerwacji, będzie on miał pierwszeństwo dokonania zakupu lub wynajmu na warunkach wskazanych w tym Ogłoszeniu. Powyższe zastrzeżenie nie stoi na przeszkodzie dokonania innych ustaleń bezpośrednio między stronami finalnej transakcji zakupu lub wynajmu nieruchomości.
 2. Definicje
 3. Użyte w Regulaminie URO pojęcia mają następujące definicje:

  1. Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Domiporta.pl, prowadzony przez AUTO CENTRUM, którego działalność reguluje Regulamin Serwisu, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, a także świadczenie Usługi Aktywacji Rezerwacji Online;
  2. Użytkownik – zgodnie z Regulaminem Serwisu, podmiot korzystający z usług dostępnych w Serwisie, a także miejący możliwość skorzystania z Usługi Rezerwacje Online, która będzie dostępna po aktywowaniu Usługi Aktywacja Rezerwacji Online w danym Ogłoszeniu;
  3. Ogłoszeniodawca – Użytkownik Profesjonalny zgodnie z Regulaminem Serwisu, podmiot prowadzący w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub prowadzący działalność deweloperską, dodający Ogłoszenia w Serwisie, a także aktywujący Usługę Aktywacji Rezerwacji Online, posiadający umocowanie od właściciela nieruchomości (lub podmiotu mającego stosowne uprawnienia) do wystawiania nieruchomości w ramach Ogłoszenia i udzielania Prawa pierwokupu w ramach tej usługi;
  4. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);
  5. Ogłoszenie – opublikowana na Serwisie treść zawierająca informacje dot. warunków zakupu/najmu lub rezerwacji nieruchomości;
  6. Opłata za Rezerwację – opłata uiszczona przez Użytkownika dokonującego Rezerwacji w procesie Rezerwacji Online. Wysokość opłaty jest ustalana przez Ogłoszeniodawcę.
  7. Operator płatności – operator który realizuje płatność za Rezerwacje (PayU);
  8. Panel Rezerwacji – funkcjonalności Serwisu, za pomocą których Użytkownicy mogą Zarządzać Rezerwacją lub Rezerwacjami.
  9. Rezerwacja Online – dokonanie czynności rezerwacji przez Użytkownika dla danego Ogłoszenia w Serwisie, na skutek którego dane Ogłoszenie jest wyłączone z opcji rezerwacji dla innych Użytkowników, a Użytkownik dokonujący tej czynności ma możliwość w czasie aktywnej rezerwacji spotkania z Ogłoszeniodawcą, obejrzenia nieruchomości oraz, a także otrzyma Gwarancję pierwokupu zarezerwowanej nieruchomości;
  10. Aktywacja rezerwacji – skutek czynności rezerwacji online, który następuje w chwili potwierdzenia dokonania opłaty przez operatora płatności. Godzina potwierdzenia opłaty jest uznawana za początek czasu rezerwacji.
  11. Okres Rezerwacji – okres – mierzony w godzinach – w którym Rezerwacja dokonana przez Użytkownika jest aktywna. Okres ten jest uzależniony od okresu wskazanego przez Ogłoszeniodawcę.
  12. Usługa Udostępnienia Rezerwacji Online – funkcjonalność za pomocą której Ogłoszeniodawca może wskazać Ogłoszenie, które będzie dostępne w ramach Rezerwacji Online. Usługa może być aktywowana lub dezaktywowana w każdym czasie;
  13. ID Rezerwacji – unikalny identyfikator generowany podczas tworzenia Rezerwacji. ID rezerwacji jest przypisane do Ogłoszenia i jest tworzone unikalnie dla listy wszystkich Rezerwacji w Serwisie;
  14. Status Rezerwacji – status wskazujący na historię realizacji usługi Rezerwacji dla danego ID ogłoszenia. Status rezerwacji może się zmieniać na skutek określonych zdarzeń w systemie;
  15. Zarządzanie Rezerwacją – czynności związane z obsługą Rezerwacji Online w systemie, m.in. dostęp do danych Ogłoszeniodawcy, funkcjonalność wcześniejszego zakończenia rezerwacji.
  16. Anulowanie Rezerwacji – zmiana statusu Rezerwacji, na skutek której dana Rezerwacja przestaje być aktywna. Rezerwacja może być anulowana na żądanie, przez Ogłoszeniodawcę lub AUTO CENTRUM. W określonych w Regulaminie RO sytuacjach Anulowanie Rezerwacji może skutkować zwrotem Opłaty za Rezerwację;
  17. Zakończenie Rezerwacji – możliwość wcześniejszego zakończenia Rezerwacji aktywnej przez Użytkownika. Opcja wcześniejszego zakończenia może być wykorzystana w trakcie trwania aktywnej Rezerwacji.
 4. Warunki świadczenia Usługi Rezerwacji Online
  1. Usługa Rezerwacja Online jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników, a Użytkownicy Profesjonalni nie są uprawnieni do korzystanie z niej.
  2. Usługa Rezerwacja Online jest niezależna od innych usług uregulowanych w Regulaminie Serwisu lub innych regulaminach. Usługa Rezerwacje Online może być łączona z innymi świadczonymi przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. usługami.
  3. Proces Rezerwacji dokonywany przez Użytkownika składa się z następujących kroków:
   1. Wybór Ogłoszenia w Serwisie,
   2. Akceptacja Regulaminu RO,
   3. Dokonanie Opłaty za Rezerwację,
   4. Otrzymanie potwierdzenia,
   5. Przekazanie informacji do Ogłoszeniodawcy.
  4. Okres Rezerwacji może wynosić od 1 dni 7 dni, a jego długość jest uzależniona od ustawień jakie wprowadził Ogłoszeniodawca.
  5. Użytkownik ma 20 minut na rozpoczęcie i zakończenie procesu Rezerwacji Online. W tym czasie Rezerwacja otrzyma status „nieopłacona”.
  6. Jeżeli z jakiejś przyczyny dokonanie Opłaty za Rezerwację okaże się nieskuteczne, przez co AUTO CENTRUM nie otrzyma  potwierdzenia dokonania tej płatności przez Operatora płatności w czasie 20 minut wówczas AUTO CENTRUM przywróci opcje rezerwacji na ogłoszeniu,
  7. Dla jednego Ogłoszenia może być aktywna tylko jedna Rezerwacja w danym dniu.
  8. Rezerwacji Online podlegają tylko dni następujące po sobie, rozpoczynając od pierwszego dnia Rezerwacji.
  9. Rezerwacja następuje ze skutkiem natychmiastowym po jej opłaceniu. Rezerwacja jest liczona w godzinach, od chwili aktywacji rezerwacji. Jeden dzień rezerwacji określonej przez Ogłoszeniodawcę należy rozumieć jako 24h od momentu Aktywacji Rezerwacji.
  10. Ustawienie statusu ‘Rezerwacja Aktywna’ skutkuje:
   1. wyświetleniem informacji o Rezerwacji w szczegółach Ogłoszenia oraz na miniaturze zdjęcia na liście Ogłoszeń,
   2. Zablokowaniem opcji Rezerwacji dla innych Użytkowników w Okresie Rezerwacji,
   3. Wysłaniem wiadomości sms oraz email do Ogłoszeniodawcy.
   4. trwałym zapisaniem treści Ogłoszenia zarezerwowanego i udostępnieniem do podglądu. Zapisane Ogłoszenie jest chronione przed zmianami dokonywanymi przez Ogłoszeniodawcę. Wszelkie zmiany dokonane w Ogłoszeniu publikowanym na serwisie lub usunięcie ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Okresie Rezerwacji nie mają wpływu na dokonaną rezerwacje. Użytkownik dysponuje zapisanym ogłoszeniem.
 5. Opłaty za Rezerwację Online
  1. Opłata za Rezerwację jest wskazana w Ogłoszeniu, które zostało udostępnione do rezerwacji.
  2. Minimalna Opłata za Rezerwację wynosi 50 zł, a maksymalna 500 zł.
  3. Dla jednej Rezerwacji Online istnieje tylko jedna Opłata za Rezerwację oraz określony Okres Rezerwacji.
  4. Opłaty za Rezerwacje oraz Okres Rezerwacji są ustalane przez Ogłoszeniodawcę podczas Udostępnienia Rezerwacji Online.
  5. Rezerwacja Online jest opłacana przez Użytkownika „z góry” poprzez dokonanie Opłaty za Rezerwację za pośrednictwem Operatora płatności.
  6. Opłaty za Rezerwacje są przekazywane na rachunek AUTO CENTRUM za pośrednictwem Operatora płatności.
  7. Zwroty Opłat za Rezerwację są dokonywane przez AUTO CENTRUM za pośrednictwem Operatora płatności.
  8. Potwierdzenie dokonania płatności przez Operatora płatności uznaje się za moment aktywacji Rezerwacji Online.
  9. Użytkownik przed dokonaniem Opłaty za Rezerwację rezerwacyjnej może zamówić Fakturę Vat.
  10. Historia Opłat za Rezerwacje jest dostępna w Panelu Rezerwacji.
 6. Panel Rezerwacji
  1. Obsługa Rezerwacji Online odbywa się przez Panel Rezerwacji w którym zostały udostępnione funkcjonalności systemu do zarządzania Rezerwacjami.
  2. Profil Użytkownika, zapewnia następujące funkcjonalności systemu:
   1. Wyszukanie nieruchomości z aktywną Usługą Rezerwacji Online,
   2. Dokonanie Rezerwacji wraz z akceptacja Regulaminu RO,
   3. Dokonywanie Opłaty za Rezerwację,
   4. Podgląd Listy Ogłoszeń z Rezerwacjami na statusach: aktywna, anulowana, zakończona
   5. Skorzystanie z formularza kontaktowego
   6. Dostęp do danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy udostępnionych w ramach Usługi Aktywacji Rezerwacji Online.
  3. W Panelu Rezerwacji znajduje się historia Rezerwacji tylko dla Ogłoszeń, które były kiedykolwiek rezerwowane.
  4. Ogłoszenia nigdy nie zarezerwowane, na których usługa rezerwacji została udostępniona, a następnie ukryta nie będą widoczne w Panelu Rezerwacji.
 7. Anulowanie Rezerwacji oraz Zwroty Opłat
  1. Anulowanie Rezerwacji jest możliwe dla wszystkich Rezerwacji na statusie ‘Aktywna Rezerwacja’. Anulowania mogą dokonać:
   1. Ogłoszeniodawca,
   2. AUTO CENTRUM
  2. Skutki Anulowania Rezerwacji przez Ogłoszeniodawcę:
   1. Przesłanie informacji mailowej o anulowaniu do Użytkownika oraz AUTO CENTRUM,
   2. Zapisanie informacji o anulowaniu w systemie Domiporta.pl,
   3. Wyświetlenie informacji w Panelu Rezerwacji,
  3. Anulowanie Rezerwacji przez Użytkownika nie jest możliwe.
  4. Użytkownik w trakcie trwania aktywnej Rezerwacji którą opłacił może skorzystać z funkcjonalności wcześniejszego zakończenia Rezerwacji.
  5. Zakończenie Rezerwacji nie jest jej anulowaniem i nie skutkuje zwrotem Opłaty za Rezerwacje.
  6. Anulowanie Rezerwacji przez Ogłoszeniodawcę skutkuje zwrotem 100% Opłaty za Rezerwacje dla Użytkownika.
  7. Anulowanie Rezerwacji skutkuje zwrotem 100% Opłaty za Rezerwację na rzecz Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uznania Anulowania Rezerwacji.
  8. Jeżeli treść Ogłoszenia okaże się niezgodna ze stanem faktycznym lub opisanym w Ogłoszeniu stanem prawnym, jak np. obciążenie księgi wieczystej hipoteką lub inne wady prawne nieruchomości, Użytkownik ma prawo do zwrotu Opłaty za Rezerwację w pełnej wysokości. Opłata za Rezerwację w takiej sytuacji jest zwracana na wniosek Rezerwującego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
  9. Zwrot Opłaty za Rezerwację zostanie dokonany przez AUTO CENTRUM.
  10. W razie konieczności AUTO CENTRUM wystawi stosowną korektę Faktury Vat.
 8. Sposób składania i rozpatrywania reklamacji
  1. Użytkownik może składać w każdym czasie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez AUTO CENTRUM, w tym skargi i zażalenia („reklamacje”). Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji.
  2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – bezpośrednio albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres Biuro Obsługi Klienta AUTO CENTRUM Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: rezerwacje@domiporta.pl
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację oraz zastrzeżenia zgłaszane przez Użytkownika. Na wniosek Użytkownika AUTO CENTRUM potwierdzi wpływ reklamacji pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Użytkownikiem.
  4. AUTO CENTRUM rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku AUTO CENTRUM poinformuje Użytkownika, który złożył reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w takiej samej formie jak złożona reklamacja lub za pomocą innego – wskazanego przez Użytkownika - trwałego nośnika informacji.
 9. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu RO
  1. AUTO CENTRUM Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu RO, jak również wyłączenia ze swej oferty usług opisanych w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od obowiązywania usług, trwające Okresy Rezerwacji zostaną dokończone na zasadach opisanych w Regulaminie RO
  2. Użytkownik zostanie poinformowany o powyższym na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany.
  3. O zmianie Regulaminu AUTO CENTRUM Sp. z o.o. poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz wysłanie powiadomienia do Użytkownika.
  4. Użytkownik może zgłosić AUTO CENTRUM reklamację dotyczącą usług na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu.
  5. Użytkownik może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu.
  6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu RO lub w związku z nim jest prawo polskie.
  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2020 r.