To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Warszawa

Lokal użytkowy na sprzedaż Warszawa, Kostrzewskiego

68,68 m2
690 000 PLN 10 047 zł/m2
Opis
PODANA CENA W OGŁOSZENIU NIE JEST WIĄŻĄCA. Pełna treść ogłoszenia (z załącznikami) dostępna jest na stronie internetowej phnsa.pl w dziale bip - ogłoszenia i przetargi. Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający na rzecz PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zlokalizowanego w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ul. Kostrzewskiego 1, należącego do spółki PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Sprzedający”). 1. Przedmiotowa nieruchomość Lokal o powierzchni użytkowej, mierzonej zgodnie z normą BOMA, o powierzchni 68,68 m², znajduje się na parterze, w ośmiokondygnacyjnym budynku mieszkalnym. Budynek w konstrukcji murowanej, posadowionej na żelbetowych fundamentach, wzniesiony w latach 80. XX w. Stan techniczny i standard nieruchomości określa się jako dobry. Budynek został wyposażony w instalację: elektryczną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania. Lokal wyposażony jest w wentylację, sieć telekomunikacyjną, system ppoż. Ściany są wykończone tynkiem, podłogi pokrywa wykładzina oraz terakota. Lokal posiada podwieszane sufity. Lokal, do którego Sprzedający posiada spółdzielcze własnościowe prawo, znajduje się w budynku zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 47/1, obręb 1- 3-09, położonej w Warszawie, ulica Kostrzewskiego 1, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00229254/7. Lokal położony w dzielnicy Mokotów, ok. 6 km od centrum miasta. Jest to dobry punkt komunikacyjny, zapewniony przez liczne linie autobusowe – przystanki na ul. Sobieskiego. W dzielnicy przeważa zabudowa mieszkaniowa. W bliskim otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne i ogródki działkowe. Sposób użytkowania: lokal usługowy. Możliwość zamiany na lokal mieszkalny. Lokal nie jest objęty umową najmu. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość. 2. Cena oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT Cena oczekiwana wynosi 690 000 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych netto. Podana wyżej cena nie jest wiążąca. Sprzedaż Nieruchomości objętej postępowaniem jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 710), z możliwością rezygnacji ze zwolnienia (oświadczenie). Do oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania sprzedaży Nieruchomości stawką podstawową VAT w wysokości 23% może przystąpić tylko podmiot będący czynnym podatnikiem VAT. W przypadku sprzedaży podmiotowi nie będącemu czynnym podatnikiem VAT do ceny netto zostanie doliczony podatek naliczony, który Sprzedający odliczył przy zakupie Nieruchomości. Kwota VAT do doliczenia w przypadku transakcji zwolnionej z VAT: 12 374 (słownie: dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) złote. 3. Termin i miejsce składania ofert Osoby zainteresowane nabyciem Nieruchomości mogą składać oferty w kancelarii Spółki: Polski Holding Nieruchomości S. A. budynek Kaskada Al. Jana Pawła II 12 V piętro 00-124 WARSZAWA z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na zakup nieruchomości w Warszawie przy ulicy Kostrzewskiego 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie w kancelarii Spółki, do godziny 15:00 do dnia 31 stycznia 2024 r. W przypadku przesłania oferty pocztą pod uwagę będzie brana data jej wpłynięcia do Kancelarii Spółki. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Forma i treść oferty Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i zawierać: 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę, i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna; 2. Datę sporządzenia oferty; 3. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty; 4. Termin związania ofertą, przy czym nie może być on krótszy niż 90 dni od dnia złożenia oferty. 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia Podmioty przystępujące do udziału w postępowaniu zobowiązane są dołączyć do składanej oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o obowiązku zachowania tajemnicy handlowej, co do informacji dotyczących Spółki uzyskanych w trakcie postępowania wg załącznika nr 1 do ogłoszenia; 2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości; 3. Oświadczenie o świadomości skutków prawnych uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości przez osobę wygrywającą postępowanie; 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania i nie zgłaszaniu do nich zastrzeżeń; 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystąpienie skutku prawnego doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty, w przypadku dwukrotnego nieodebrania awiza o nadejściu listu poleconego, w ostatnim dniu upływu terminu do odbioru korespondencji; 6. Osoby fizyczne –klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru, który zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia: 7. Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 8. Reprezentanci spółki prawa handlowego – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wykazujący umocowanie do reprezentowania danej spółki; 9. Pełnomocnicy – pełnomocnictw w formie notarialnej oraz - w przypadku osoby prawnej – oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, - w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 6. Informacja o wizji lokalnej Wizji lokalnej Nieruchomości można dokonać do dnia 26 stycznia 2024 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu: tel.: 22 850 95 95, +48 571 405 709 e-mail: sprzedaz@phnsa.pl 7. Pozostałe informacje 1. Cudzoziemcy mogą nabyć Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.). 2. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości. 3. Sprzedający dopuszcza, aby środki finansowe przeznaczone na nabycie Nieruchomości pochodziły z kredytu lub pożyczki bankowej. 4. Nabywca Nieruchomości jest obowiązany do zapłaty całej ceny nabycia Nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek Sprzedającego lub na rachunek depozytowy notariusza celem wydania tej kwoty Sprzedającemu na poczet ceny nabycia. 5. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. 6. Po zakończeniu postępowania zostanie uzgodniony termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana. 7. Warunkiem podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody organów statutowych na sprzedaż. 8. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. 9. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta nabycia nieruchomości, to może zostać przeprowadzona aukcja, o czym oferent zostanie poinformowany. 10. Szczegółowe informacje o Nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki, telefonicznie lub e-mailem. Tel.: +48 22 850-95-95, +48 571 405 709; E- mail: sprzedaz@phnsa.pl Polski Holding Nieruchomości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzenia postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez wskazania przyczyn.
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
68,68 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Warszawa miejscowość: Warszawa ulica: Kostrzewskiego

Podobne oferty w tej lokalizacji