Lokal użytkowy 520,0m2, Nysa, Prudnicka 7A
2 790 000 zł 5 365,38 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

520,00 m2

ico przeznaczenie

PRZEZNACZENIE

pawilon

ico pietro

PIĘTRO

parter / 2

Szczegóły

Informacje dodatkowe:
kanalizacja, ochrona, ogrzewanie, piwnica, sieć komputerowa, zaplecze socjalne
Okolica:
apteka, poczta, przychodnia

Opis oferty

Pawilon handlowy o powierzchni 530m2 na działce o pow.850 m2, przeznaczony na lokale usługowe z możliwością rozbudowy /np. lokale mieszkalne , na lokale usługowe, centrum miasta, parking ,w załączeniu zdjęcia z początkowego projekt / obecny plan zagospodarowania jest dużo korzystniejszy/ Plan zagospodarowanie § 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MW-U, 2MW-U, 3MW-U, 4MW-U, 5MW-U, 6MW-U, 7MW-U i 8MW-U obowiązują następujące ustalenia:1) przeznaczenie terenu :a) podstawowe:- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b,- zabudowa usługowa, z zastrzeżeniem pkt 3 lit c,b) uzupełniające:- zabudowa zamieszkania zbiorowego,- zieleń urządzona;2) zasady ochrony środowiska i przyrody - w zakresie ochrony przed hałasem tereny kwalifikują się jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;3) zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:a) tereny określa się jako obszar zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,b) w wydzieleniach wewnętrznych (A):- obowiązują przejścia lub przejazdy bramowe,- zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej,c) w ramach zabudowy usługowej dopuszcza się wyłącznie: usługi drobne, usługi zdrowia, usługi oświaty i edukacji, usługi sportu i rekreacji,d) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,e) intensywność zabudowy: minimalna - 0,01, maksymalna - 4,5,f) maksymalna powierzchnia zabudowy - 100% powierzchni działki budowlanej,g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 0,01% powierzchni działki budowlanej,h) maksymalna wysokość budynków:- mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych - 18 m,- gospodarczych i garaży - 5 m,i) geometria dachu:- dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 25 stopni do 45 stopni,- dachy płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych do 12 stopni;4) liczba miejsc do parkowania:a) co najmniej 0,1 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny,b) co najmniej 0,5 miejsca parkingowego na każdego zatrudnionego, nie mniej niż 1;5) określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Nysa, Prudnicka 7A