To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Mikołów

Lokal użytkowy na sprzedaż Mikołów, Jana Pawła II

331,36 m2
230 000 PLN 694 zł/m2
Opis
BURMISTRZ MIKOŁOWA ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 16, składająca się z działki nr 853/39 o powierzchni 0,0256 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1M/00061841/6 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.4567 jako użytek B, karta mapy 10, zabudowaną kamienicą znajdującą się w wykazie obiektów zabytkowych, w stanie technicznym do remontu kapitalnego oraz zabudowaniami gospodarczymi. Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń). I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 31.10.2023 r. II przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 12.01.2024 r. III przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 15.03.2024 r. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/644/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. działka nr 853/39 oznaczona jest symbolami: A09UC/MW – Tereny usług centrotwórczych i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dominacją usług centrotwórczych (brutto). Wymieniona działka znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej. Obszar starówki wpisany do rejestru zabytków, pełna ochrona konserwatorska. Budynek przy ul. Jana Pawła II 16 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mikołów przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1646/78/23 z dnia 14 marca 2023 roku. Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Wydziale Gospodarki Mieniem, pokój nr 15. Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowi własność Gminy Mikołów. Położona jest w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 16. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Jana Pawła II, która stanowi deptak o ograniczonym ruchu samochodowym. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym w bardzo złym stanie technicznym oraz budynkami gospodarczymi nadającymi się do wyburzenia. Działka nr 853/39 obejmuje nieforemnego kształtu obszar o szerokości ok. 14,5-18 m i długości ok. 15-21 m. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia – dostępne są energia elektryczna, gaz, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Budynek mieszkalny zgodnie z zapisami w ewidencji budynków powstał w 1900 roku. Obiekt jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony, ze strychem użytkowym. Wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły na fundamentach z kamienia i cegły. Stropy nad piwnicą odcinkowe, na wyższych kondygnacjach drewniane, dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Schody drewniane. Stolarka okienna drewniana. Elewacja tynkowana. Budynek wyposażono w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie piecowe. Budynek ze względu na stan techniczny wyłączono z użytkowania. Wymaga on kapitalnego remontu obejmującego, w tym naprawy elementów konstrukcyjnych, przy czym jego zakres musi obejmować co najmniej osuszenie piwnic (piwnice są zalane do wysokości ok. 10 cm), naprawę dachu, usunięcie spękań ścian, zawilgoceń, zagrzybień i likwidacji ubytków ścian i tynków, odbudowy sufitów i podłóg, wymiany instalacji i montażu źródeł ciepła, a także wymiany stolarki oraz odnowienia sanitariów. Powierzchnia użytkowa wynosi 331,36 m2 i jest podzielona pomiędzy pięć lokali, w tym jeden użytkowy znajduje się na parterze. Lokale mieszkalne są opróżnione, wszystkie osoby są wymeldowane. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako bardzo zły i przeznaczony jest do remontu kapitalnego – rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem budynku gospodarczego i podwórza (jest opracowana dokumentacja techniczna). Z uwagi na Uchwałę Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zaleca się montaż instalacji innych niż takich, w których następuje spalanie paliw w szczególności kotłów, kominków i pieców. Zestawienie powierzchni użytkowej budynku: Kondygnacja Lokal Pomieszczenia wg inwentaryzacji Powierzchnia użytkowa Parter Lokal mieszkalny nr 1 Nr 4 2,52 Nr 5 11,16 Nr 6 3,73 Nr 7 10,89 Nr 8 9,06 Nr 9 22,93 Razem 60,29 Lokal użytkowy Nr 10 43,40 Nr 11 13,75 Nr 12 4,62 Nr 13 8,74 Razem 70,51 Piętro Lokal mieszkalny nr 2 Nr 1.2 18,92 Nr 1.3 16,02 Nr 1.4 5,80 Nr 1.5 3,38 Nr 1.6 22,28 Nr 1.7 12,06 Razem 78,46 Lokal mieszkalny nr 3 Nr 1.8 3,90 Nr 1.9 22,47 Nr 1.10 2,53 Nr 1.11 12,24 Nr 1.12 14,77 Nr 1.13 14,90 (pom. na poddaszu) Nr 2.8 14,02 Razem 84,83 Poddasze Lokal mieszkalny nr 4 Nr 2.3 2,61 Nr 2.4 3,19 Nr 2.5 20,61 Nr 2.6 10,86 Razem 37,27 Ogółem P.U. Budynku 331,36 Nabywca zobowiązany będzie do przeprowadzenia remontu nabywanej nieruchomości budynkowej, a w szczególności do: - wykonanie renowacji tynku, okładzin ceramicznych i kamiennych i kolorystyki elewacji, - wykonanie renowacji cokołów, gzymsów i detali architektonicznych, - wymiany wtórnej stolarki okiennej i drzwiowej z dostosowaniem do historycznej estetyki elewacji, - wymiany lub naprawy obróbek i detali blacharskich, - naprawa dachu, - remontu kominów i obróbek wokół nich Roboty remontowe przeprowadzone będą w terminie do trzech lat od dnia sporządzenia umowy notarialnej. Wykonanie robót potwierdzone zostanie poprzez przedłożenie Zbywcy protokołu odbioru robót z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiotowy budynek jest obiektem zlokalizowanym w strefie urbanistycznej wpisanej do centralnego rejestru obiektów zabytkowych pod numerem 683/66 i wszelkie prace budowlane na elewacji i bryle obiektu wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wydawanego w oparciu o przedstawioną dokumentację budowlaną i konserwatorską. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania w/w robót Nabywca zapłaci Zbywcy kary umowne w wysokości 17.000 zł – słownie: siedemnaście tysięcy złotych za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia. Wysokość naliczonych kar nie przekroczy kwoty 170.000 zł – słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych. W zakresie obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych Nabywca podda się egzekucji z aktu notarialnego zgodnie z regulacją art. 777 § 1 pkt 5 kpc. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Nabywcy do przeprowadzenia remontu nieruchomości budynkowej Zbywcy przysługiwało będzie prawo odkupu zbytej nieruchomości. Uprawnienie Zbywcy zastrzeżone zostanie na okres pięciu lat. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) Cena sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT. Cena sprzedaży uzyskana w przetargu jest płatna nie później niż na 3 dni przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów. Termin i miejsce przetargu Przetarg odbędzie się 9 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) do dnia 6 maja 2024 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 (w tytule przelewu należy podać numer działki). Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów. Wadium wpłacone przez uczestnika, który: - wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia, - nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, - odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi. Warunki uczestnictwa w przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu: - osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne, - osoby prawne – wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej, - oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją. Dodatkowe informacje: - Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. - Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca. - Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. - O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. - Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). - Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. - Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem budynku – Zakładem Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 tel. (32) 32 42 600. - Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów. - Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213 z późn. zm.). - Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. - Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 344 z późn. zm.) upłynął w dniu 11.08.2023 r. Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej www.bip.mikolow.eu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów. Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32)3248 561 lub 567, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu Zapraszamy do udziału w przetargu Kontakt: Urząd Miasta Mikołów tel: (32) 3248 561 gospdarka.nieruchomosciami@mikolow.eu
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
331,36 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Mikołowski gmina: Mikołów miejscowość: Mikołów ulica: Jana Pawła II

Podobne oferty w tej lokalizacji