Lokal użytkowy 1355,47m2, Służejów
790 000 zł 582,82 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

1355,47 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

-

Szczegóły

Opis oferty

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA Burmistrz Ziębic organizuje w dniu 12 marca 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10, sala 02, 57-220 Ziębice III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 195/2 obręb 0024 Służejów, jednostka rejestrowa G129, o pow. 1,9503 ha, KW SW1Z/000pokaż telefon. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży zabudowana jest zespołem dworskim, składającym się z budynku pałacu i wozowni. Na terenie nieruchomości znajduje się park z dominującym drzewostanem liściastym oraz iglastym. Budynek pałacu składa się z trzech kondygnacji nadziemnych, w tym z poddasza nieużytkowego. Powierzchnia zabudowy: 1041,00 m2, pow. użytkowa: 1355,47 m2. Pałac (dwór) wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/4697/1864 decyzją z dnia 11.10.1966 r. Budynek wozowni składa się z jednej kondygnacji nadziemnej o pow. zabudowy: 244,02 m2, pow. użytkowa: 181,60 m2 i figuruje w wykazie zabytków w gminnej ewidencji zabytków. Park wpisany jest do rejestru zabytków decyzją pod nr A/4698/900/Wł z dnia 25.06.1982 r. Klasy bonitacyjne gruntów: S-RII: 0.2600 ha, Lzr-PsIII: 1.2998 ha, Br-RII: 0.3905 ha. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice zatwierdzone uchwałą nr 327/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 czerwca 2018 rok określa ww. działkę jako teren oznaczony symbolem MM - teren zabudowy mieszanej o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Grunty klas I - III, które mogą wymagać przeprowadzenia procedury zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Przez teren działki przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia wraz z kontrolowanym pasem technicznym. Strefa „B’’ ochrony konserwatorskiej. Ww. działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę sposobu użytkowania. Cena wywoławcza (netto) wynosi: 790.000,00 zł, wadium wynosi 79.000,00 zł. Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 29 lutego 2024 roku. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 50% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z poźn. zm.). Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie udostępnione na stronie BIP Gminy Ziębice. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, tel. 74/8pokaż telefon. Burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz Kontakt: Urząd Miejski w Ziębicach tel: 74/8pokaż telefon
Numer oferty: 9537/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Służejów