To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Warszawa

Garaż na sprzedaż Warszawa, Stryjeńskich

5638,21 m2
4 747 137 PLN 842 zł/m2
Opis
Obwieszczenie o sprzedaży Syndyk Masy Upadłości Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości (KRS: 0000541419) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XI GUp 196/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie publicznego konkursu ofert, składnika masy upadłości (dalej: Przedmiot sprzedaży) w postaci udziału wielkości 356/697 w prawie własności nieruchomości (garażu) położonej w Warszawie (kod pocztowy: 02-791) przy ul. Stryjeńskich 19, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej pod nr KW WA2M/00440796/3 - objętego spisem inwentarza z dnia 2 sierpnia 2021 r. pod poz. 1 oraz opisanego i oszacowanego w operacie szacunkowym z dnia 27 września 2021 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego biegłego sądowego Marka Wieczerskiego. Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży (określona na poziomie 50% ceny oszacowania) wynosi 4.747.136,60 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 60/100) netto. Wyciąg z Regulaminu sprzedaży: 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2024 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 wraz z podaniem sygnatury akt XI GUp 196/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę nabycia netto za Przedmiot sprzedaży, przy czym zaoferowana cena winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje każdorazowo cena wyższa. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpłata wadium w kwocie 475.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 84 1090 1450 0000 0001 4819 0396 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt. XI GUp 196/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym masy upadłości. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w Regulaminie sprzedaży, syndyk może przeprowadzić konkurs uzupełniający w trybie licytacji ustnej na zasadach określonych w Regulaminie. 5. Operat szacunkowy dla Nieruchomości i Regulamin sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą elektroniczną w formacie pdf, po uprzednim skierowaniu zapytania w powyższym zakresie na adres e-mail kancelarii syndyka: biuro@kancelariagrenda.pl. 6. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl. 7. Syndyk zastrzega na swoją rzecz prawo do bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży na każdym jej etapie. Kontakt: Syndyk Patrycja Grenda tel: 61 670 73 73 biuro@kancelariagrenda.pl
Więcej
Garaż:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
5638,21 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Warszawa gmina: Warszawa miejscowość: Warszawa ulica: Stryjeńskich

Podobne oferty w tej lokalizacji