Działka 8700,0m2, Warszawa, Ursynów, Sporna
2 175 000 zł 250 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

8 700 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Szczegóły

Opis oferty

Działka pod inwestycje w bardzo atrakcyjnym miejscu o pow. 8700m2. Przewidziana jest pod zabudowę usługową. Działkę można podzielić na dwie. Okolica o dużych możliwościach. W bezpośrednim sąsiedztwie działki, na skrzyżowaniu projektowane są dwie duże ulice. Obok przy działce projektowany jest przystanek autobusowy. Aktualnie nie ma uzbrojenia (media). W najbliższym czasie są już przewidziane wydatki na uzbrojenie ulicy Spornej. Zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego : 1)przeznaczenie podstawowe: a) funkcje usługowe z zakresu biur, administracji, rozrywki, sportu, obsługi finansowej, handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), gastronomii, zdrowia, kultury, kultu religijnego, nauki, turystyki i wystawiennictwa, b) zieleń urządzona; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) funkcje usługowe z zakresu rzemiosła (z wyjątkiem serwisów samochodowych i stacji obsługi pojazdów), poczty i telekomunikacji, usług, b) funkcje magazynowe; 3) dopuszcza się lokalizowanie funkcji innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 pod warunkiem, że będą one stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; 4) zakazuje się lokalizowania funkcji związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej i szpitali; 5) zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza działką budowlaną, na której są zlokalizowane, a w przypadku lokalizacji działalności usługowej i technicznej w budynkach mieszkalno-usługowych poza pomieszczeniami, w których są zlokalizowane; ponadto zakazuje się lokalizowania: stacji paliw (chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej), serwisów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni - za wyjątkiem myjni samochodowych lokalizowanych w garażach podziemnych; 6) zakazuje się możliwości lokalizacji zabudowy oraz działalności usługowej związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 7) teren nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania : tereny usług w zieleni Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, b) maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej - 0,7, c) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - 30%, d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 60% Ustalona została maksymalna długość elewacji frontowych dla budynków usługowych i biurowych - nie więcej niż 80 m. Bardzo atrakcyjna cena i działka biorąc pod uwagę, że inwestycje w okolicy ruszają. Około 500m stacja SKM Dawidy. Około 700m - droga S7 oraz S2 (obwodnica Warszawy). W bardzo bliskim sąsiedztwie będzie przebiegać dalsza część drogi S7. Jest to niewątpliwie dodatkowy atut. Część działki będzie odkupiona przez gminę na budowę dróg. Dzięki bardzo rozwojowej lokalizacji, bliskości do głównych dróg i inwestycje jakie mają być realizowane wkrótce czynią tę nieruchomość bardzo atrakcyjną. Jest to niewątpliwie bardzo dobra lokata kapitału. Zapraszamy do oglądania
Numer oferty: 959810
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Iwona Piłat

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Ursynów, Sporna