Działka 7052,0m2, Warszawa, Ursynów
5 641 600 zł 800 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

7 052 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Szczegóły

Opis oferty

Działka z aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA 2 MNIEJSZE DZIAŁKI!!! Wymiary: szerokość 40 m ; długość 176 m Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczonych symbolem (H2.1/MN/U: 1) przeznaczenie podstawowe: a) mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zakresu domów wolnostojących lub domów bliźniaczych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej, b) funkcje usługowe z zakresu: biur, administracji, obsługi finansowej, handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), gastronomi (z wyjątkiem terenów położonych w strefie 50m od granicy cmentarza), pomocy społecznej, sportu, kultury, usług, poczty i telekomunikacji, turystyki, rzemiosła, c) mieszkalnictwo jednorodzinne - istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zakresu domów szeregowych; 2) dopuszcza się lokalizowanie funkcji innych niż wymienione w pkt.1 pod warunkiem, że będą one stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; 3) zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza działką budowlaną, na której są zlokalizowane, a w przypadku lokalizacji działalności usługowej i technicznej w budynkach mieszkalno-usługowych poza pomieszczeniami, w których są zlokalizowane; ponadto zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, serwisów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni (chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej); 4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MN/U do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe z wyłączeniem usług pomocy społecznej, przeznaczonych na domy opieki społecznej; 5) domy opieki społecznej, o których mowa w pkt. 4, w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się do „terenów domów opieki społecznej”. 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu H2.1 MN/U: 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, zgodnie z § 4 ust. 4; 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) maksymalna wysokość budynków - 10m, b) maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej - 0,8, c) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - 35%, d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 40%, e) maksymalna długość elewacji frontowych poszczególnych budynków - zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 5, f) wymiary działek budowlanych wg § 11 ust. 2 pkt. 6, 7, 8, przy czym minimalna powierzchnia działki budowlanej: dla domów jednorodzinnych wolnostojących - 800m2 oraz dla domów jednorodzinnych bliźniaczych - 600m2 dla jednego segmentu, g) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4, h) pierzeje zabudowy kształtujące przestrzenie publiczne, zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 5, i) kolorystyka budynków i ogrodzeń zgodnie z § 5 ust. 11, j) ogrodzenia - wg § 7 ust. 1 i 2, k) geometria dachu - wg § 11 ust. 3; 3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: a) zasady lokalizowania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg § 6, media: prąd, gaz, wodociąg, w ulicy - dystans ok 150 m Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości zamieszczone przez Emmerson nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy najwyższej staranności, aby przedmiotowe informacje były zaprezentowane możliwe najbardziej szczegółowo i wyczerpująco, jednak wobec faktu, że pochodzą one od innych osób, Emmerson nie ponosi odpowiedzialności za ich szczegółowość i dokładność.
Numer oferty: GS-308776
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Jarosław Chojecki

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Ursynów