Działka 1137,0m2, Warszawa, Targówek Elsnerów
900 000 zł 791,56 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

1 137 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Szczegóły

Opis oferty

Działka objęta działaniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Przemysłowego - część II, w gminie Warszawa-Targówek. Na działce prąd i woda. Kanalizacja w ulicy. Gaz - brak Część działki (215m2) wg planów zagospodarowania zostanie w przyszłości zabrana na drogę. Działka o wymiarach 16mx15m81mx73m Działka oznaczona w planie jako obszar zabudowy mieszkaniowo usługowej [MU] 9. 1. Dla obszarów zabudowy mieszkaniowo usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem [MU] jako przeznaczenie podstawowe ustala się mieszkalnictwo jedno- i wielorodzinne niskie oraz w formie aneksów przy istniejących lub projektowanych usługach oraz usługi nieuciążliwe I i II stopnia obsługi. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia: 1) ograniczenie wysokości zabudowy jednorodzinnej do 2,5 kondygnacji a zabudowy wielorodzinnej do 4 kondygnacji, 2) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej w dobrym stanie technicznym, 3) zakaz lokalizowania budynków w odległości mniejszej niż 10m od granicy terenów kolejowych i 20m od osi skrajnego toru, 4) możliwość lokalizowania budynków mieszkalnych wyłącznie poza bezpośrednią strefą uciążliwości od kolei tj. w odległości większej niż 60m od granicy terenów kolejowych, a w przypadku lokalizacji budynków w zasięgu pośredniej strefy uciążliwości od kolei, tj. w odległości mniejszej niż 120m od skrajnego toru, konieczne jest takie usytuowanie i rozplanowanie budynku, aby ograniczyć poziom hałasów pochodzących od komunikacji kolejowej do poziomu dopuszczalnego (np. należy stosować okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej, a przynajmniej połowa pokoi w mieszkaniu musi mieć okna wychodzące na stronę budynku, przeciwną do źródła hałasu itp.), 5) zachowanie minimalnych wielkości powierzchni działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną równą do czasu uzbrojenia terenu 600m2, a po uzbrojeniu terenu 500m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i 350m2 dla zabudowy bliźniaczej, 6) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, do czasu objęcia obszaru miejską siecią kanalizacyjną, dopuszcza się realizowanie nowych obiektów opartych na indywidualnych rozwiązaniach inżynieryjnych (szczelne zbiorniki bezodpływowe) o ile ilość ścieków nie przekracza 2m3 na dobę, 7) nakaz likwidacji obiektów substandardowych, 8) dopuszczenie dotychczasowego użytkowania gruntów i budynków do czasu realizacji obiektów wymienionych w ust. 1, 9) dopuszczenie remontów, modernizacji oraz rozbudowy istniejącej zabudowy, zgodnej z przeznaczeniem wymienionym w ust. 1, 10) zakaz lokalizowania usług uciążliwych, 11) dopuszczenie lokalizacji wyłącznie obiektów usługowych, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych tj. w obszarze znajdującym się poza strefą objętą zakazem zabudowy (tj. w odległości mniejszej niż 10 m od granicy terenów kolejowych i 20m od osi skrajnego toru), a położoną w granicach bezpośredniej strefy uciążliwości od kolei (tj. w odległości mniejszej ni60m od granicy terenów kolejowych) 12) możliwość realizacji usług w formie wolnostojącej lub zespolonej z obiektami o funkcjach dopuszczalnych, 13) nieprzekraczalną wysokość 12m dla nowo realizowanych i przebudowywanych obiektów usługowych, 14) dopuszczenie lokalizacji obiektów usługowych stanowiących dominantę nad otaczającą przestrzenią pod warunkiem odpowiedniego wkomponowania planowanej inwestycji w otaczającą przestrzeń, 15) przyjęcie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości minimum 5m od linii rozgraniczających ulic, 16) ustalenia zgodnie z § 20, dla wskazanej na rysunku planu strefy, objętej ochroną konserwatorską, 17) wskazuje się przebieg dróg dojazdowych - ulice Projektowana 2 do 8 - jako nieobligatoryjny, 18) wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszaru nie wniesiona na rysunku planu, wymaga dodatkowego zaopiniowania przez Zarząd Dróg Miejskich, 19) obowiązek realizacji obiektów reprezentacyjnych w formie i wykończeniu, wzdłuż ciągu ul. Nowo- Ziemowita - Swojska), 20) konieczność zapewnienia w obrębie działki własnej, miejsc postojowych według wskaźników określonych w § 27. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się: 1) urządzenia infrastruktury technicznej (np. stacje trafo), 2) urządzenia i trasy komunikacyjne, w tym parkingi naziemne lub wielopoziomowe oraz garaże, 3) nieuciążliwe zakłady drobnej wytwórczości, 4) usługi rzemiosła nieuciążliwego, 5) zieleń urządzona i izolacyjna. 4. Warunkiem realizacji obiektów, o których mowa w ust. 3, jest: 1) dostosowanie charakteru i wymagań do użytkowania podstawowego, 2) zachowanie proporcji, by tereny przeznaczone pod te obiekty i urządzenia nie przekraczały 30% całości powierzchni poszczególnych terenów MU. 5. Dla terenów o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony i kształtowania środowiska: 1) dopuszczenie łączenia funkcji mieszkaniowej i usług nieuciążliwych na poszczególnych działkach, 2) dopuszczenie realizacji tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych, 3) obowiązek wprowadzenia zieleni towarzyszącą zabudowie (trawniki, kwietniki, krzewy i drzewa ozdobne), w szczególności w strefie przyulicznej i wzdłuż linii kolejowej, 4) obowiązek gromadzenia i stopniowego rozsączkowania do gruntu wód opadowych z dachów (czystych), ścieki deszczowe z dróg, parkingów i placów przed odprowadzeniem należy podczyścić (celem usunięcia związków zawiesiny ogólnej i substancji ekstrahujących się eterem naftowym), 5) obowiązek podłączenia zabudowy do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w chwili jej wykonania; do czasu objęcia obszaru miejską siecią kanalizacyjną, dopuszcza się realizowanie nowych obiektów mieszkalnych i usługowych opartych na indywidualnych rozwiązaniach inżynieryjnych (szczelne zbiorniki bezodpływowe), o ile ilość ścieków nie przekracza 2 m3 na dobę, 6) preferuje się podłączenie zabudowy do miejskiej sieci cieplnej, dopuszcza się ogrzewanie z lokalnych źródeł ciepła opalanych olejem opałowym lekkim (o zawartości siarki do 0,3%), gazem, zasilanych energią elektryczną lub z odnawialnych źródeł energii, 7) nakaz wykonywania badań gruntowych w celu ustalenia możliwości i głębokości podpiwniczenia, 8) nakaz zapewnienia miejsca na pojemniki na odpady i surowce wtórne w liczbie umożliwiającej selektywną zbiórkę odpadów, oraz g gromadzenie i usuwanie odpadów niebezpiecznych, wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych.
Numer oferty: A-D297665
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Aleksandra Kozłowska

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Targówek Elsnerów