To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Kowary

Działka na sprzedaż Kowary,

5877 m2
334 000 PLN 57 zł/m2
Opis
ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2023 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 (obręb 0003, a.m. 8 ) o łącznej pow. 0,5877 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r, poz. 40), art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r, poz. 344) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary, zarządza co następuje: §1 Ogłasza III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 (obręb 0003, a.m. 8) o łącznej pow. 0,5877 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej, opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. §2 Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r, poz. 344) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021r, poz. 2213). §3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Kowary, dnia 23 maja 2023 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.77.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23 maja 2023 r. OGŁOSZENIE o III (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 (obręb 0003, a.m. 8 ) o łącznej pow. 0,5877 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej, który odbędzie się w dniu 13 lipca 2023r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.180.2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 15.11.2022 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 16.11.2022 r. do 07.12.2022r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.1. 2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 02.01.2023 r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 03.01.20231r. do 01.02.2023r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. Ogłoszenie o II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.39.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 16.03.2023 r.), zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 17.03.20231r. do 16.04.2023r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. Ogłoszenie o III (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.77.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23.05.2023 r.), zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 24.05.2023r. do 23.06.2023r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451/3 ( obręb 0003 ) o łącznej powierzchni 0,5877 ha położona w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej. 2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00094278/2. 3. Opis nieruchomości: Działki gruntowe o łącznej pow. 0,5877 ha położone są u zbiegu ulic Kamiennogórskiej i Bukowej w strefie peryferyjnej Kowar. Działka numer 450 o pow. 0,5503 ha o kształcie prostokąta, zaś działka przyległa numer 451/3 o pow. 0,0374 ha o kształcie trójkąta. Działki płaskie, porośnięte trawą, położone na zapleczu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Tadeusza Rejtana. Dostęp do działek od strony ulicy Bukowej i Kamiennogórskiej. Na działkach wzdłuż ulicy Bukowej przebiega kanalizacja sanitarna Ø200, zaś przez działkę 448 w odległości około 50 m od granic działki 450 sieć wodociągowa Ø 225. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy. 4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętym Uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r, ze zmianą przyjętą Uchwałą nr LXII/278/13 z dnia 05.12.2013r, nieruchomość położona jest w terenie oznaczony symbolem UT/ZPT1 tj. o przeznaczeniu podstawowym tereny usług turystyki z zielenią urządzoną , przeznaczeniu uzupełniającym- nieuciążliwe usługi publiczne, nieuciążliwe usługi handlu i gastronomii, terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne, lokale mieszkalne dla właścicieli, tymczasowe obiekty kubaturowe o charakterze ekspozycyjnym o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu, cieki i zbiorniki wodne, obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, ogrodzenia, urządzenia towarzyszące: ulice, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna; Obsługa komunikacyjna – z terenów ulic publicznych, dla nowych obiektów lokalizowanych przy ulicach głównych (KDG) wjazd na ulice niższych klas, miejsca parkingowe w granicach nieruchomości. 5. Forma sprzedaży: na własność 6. Cena wywoławcza 334.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100). (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%). 7. Wysokość wadium 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 8. Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 24.05.2023 r. do dnia 23.06.2023r, oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 2. Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2023r. o godz. 900w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 07 lipca 2023 r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu PLN a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8. Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9. Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 dorota.mroczkowska@kowary.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
5 877 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Karkonoski gmina: Kowary miejscowość: Kowary

Podobne oferty w tej lokalizacji