Załącznik nr 2

Wskazanie przez Najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkiwać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu

......................, dnia ...............

Sz. P.

................................................

WSKAZANIE INNEGO LOKALU

Ja, niżej podpisany ..........................................., Najemca lokalu ............................................... wskazuję, iż w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia ww. lokalu przeniosę się wraz ze wszystkimi osobami zamieszkującymi ze mną, do lokalu położonego w ...................................... należącego do .................................................................

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku utraty możliwości zamieszkania we wskazanym wyżej lokalu zobowiązuję się w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłbym zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz zobowiązuję się w tym terminie przedstawić Wynajmującemu oświadczenie właściciela nowego lokalu, do którego będę się mógł wyprowadzić w razie wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu stanowiącego przedmiot najmu, z notarialnie poświadczonym podpisem, pod rygorem wypowiedzenia umowy z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

.......................................... Najemca

Potwierdzenie odbioru w dniu............................:

.......................................... Wynajmujący